منابع مقاله درباره کشورهای درحال توسعه

منابع مقاله درباره کشورهای درحال توسعه

دانلود پایان نامه

یکی دیگر از دلایل مناسب بودن مالیات بر دارایی به عنوان منبع درآمدی حکومت محلی، ارتباط بین خدمات ارائه شده در سطح محلی و تأثیر آنها بر ارزش دارایی است. مالیات بر دارایی در سطح محلی شبیه به مالیات بر پایه انتفاع است، چرا که تقریب مناسبی از میزان بهرهمندی از خدمات محلی ارائه میدهد. در این حالت، هم مطلوبیت حاصله از خدمات محلی(مانند راهها، فضای سبز و… ) و هم مالیات، خود را در ارزش دارایی نشان میدهند. از آنجا که مالیات دهندگان مایل به پرداخت مالیات کمتر و بهرهمندی از سرویسهای بهتر هستند، حساسیت بیشتری نسبت به عملکرد حکومت محلی خواهند داشت و این مسئله تصمیمهای عمومی کارآمد را افزایش خواهد داد.( (Fischel, 2001  

مالیات بر دارایی دارای حداقل چهار ویژگی است که آن را از دیگر مالیاتها متمایز میکند:
نخست اینکه این گونه مالیات، به شدت شفاف و مرئی است. برخلاف مالیات بر درآمد، این مالیات از منبع کسر نمیشود و مالیات دهندگان آن را در دورههای منظم و به صورت کلی پرداخت میکنند و در نتیجه، آگاهی بیشتری نسبت به آن دارند. از سوی دیگر، این مالیات معمولاً برای خدماتی هزینه میشود که به شدت مورد نیاز هستند، مانند راهها، جمعآوری زباله، فضای سبز و… . این مرئی بودن، قابلیت حسابرسی را افزایش میدهد اما از سوی دیگر، حکومت محلی را در افزایش و یا تغییر نرخ مالیاتی، محدود میکند.
دوم، اینکه افزایش مبنای مالیات بر دارایی در طول زمان بسیار اندک است. مراجع بسیار کمی ارزش داراییها را به صورت سالیانه مورد بازنگری قرار میدهند. این به این معنی است که پیشبینی مقدار درآمد حاصله از مالیات بر دارایی امکانپذیر بوده و برای افزایش و یا کاهش آن، نیاز به تغییر تنها یک متغیر، نرخ مالیات، وجود دارد. این ثابت بودن درکنار شفافیت، باعث افزایش قابلیت حسابرسی نیز خواهد بود.
سوم، مالیات بر دارایی یک ابزار مهم برای قدرت محلی در جهت توسعه خود است، البته به شرطی که توسط قدرت محلی وضع و جمعآوری شود.
چهارم، مالیات بر دارایی، در اکثر کشورهای دنیا، باعث گسترش خانههای تک خانوار، ملکی (غیراجارهای) و مسکونی میشود. در اکثر کشورهای درحال توسعه، املاک تجاری و آپارتمانها شامل نرخهای مالیاتی بالاتری نسبت به املاک مسکونی هستند (Slack, 2009, 25).
فرایند مالیات بر دارایی شامل مراحل، شناسایی داراییهای مشمول مالیات، آمادهسازی و تعیین فهرست شاخصهای ممیزی دارایی، تعیین نرخ یا نرخهای مالیاتی، صدور صورتحسابهای مالیاتی، پاسخگویی به درخواستهای تجدید نظر، جمعآوری مالیات و تعیین مالیاتهای معوقه میباشد.(Bird,2001,72)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد کارگزاران

نمودار شماره (1-2)- فرایند تعیین و اخذ مالیات بر دارایی
مأخذ: Bird,2001,72
در رابطه با سابقه اخذ مالیات بر دارایی در ایران نیز باید گفت هرچند که تعریف مالیات بر دارایی در ایران از سابقهای دیرینه برخوردار است اما تلاش دولت برای تعریف و نهادینه کردن این نوع مالیات تاکنون نتیجه مطلوب نداشته و این امکان فراهم نشده که به شکل شایستهای از این ابزار کارآمد که دارای کارکردهای زیادی برای اقتصاد کلان کشور و شهرها میباشد، استفاده شود. (نصراصفهانی و همکاران،190،1390)
در حال حاضر تقریباً تمامی کشورها در سراسر جهان، حداقل تا اندازهای به مالیات بر دارایی وابستهاند. برای مثال در هنگکنگ مالیات بر زمین یکی از مهمترین منابع درآمد میباشد؛ در سالهای 1970 تا 1991 مالیات بر زمین 55 درصد از سرمایه گذاری سالانه در زیرساختها را تأمین کرده است.
در ایالت نیوساوث ولز- در جنوب شرقی استرالیا نیز بعد از تغییر مبنای مالیاتی به مالیات بر ارزش زمین، میزان ساختوساز 55 درصد، افزایش داشته است. درعینحال ارزش دلاری (دلار استرالیا) مجموع ساختمانها نیز 99 درصد بهبود یافته است. در تمامی 22 ناحیهای که در این منطقه قرار داشته و این مالیات را به اجرا گذاشتهاند، شرایط مشابهی دیده میشود. این امر در مقایسه بین این مناطق و مناطقی که این سیستم مالیاتی را اجرا نکردهاند، مشهود است. (زاهدی و دهقان،1389)
مالیات بر دارایی و املاک در کشورهای مختلف بر پایه یک یا چند شیوه زیر اخذ میشود(نصراصفهانی و همکاران،89،1390) :
– مالیات بر مجموع دارایی
– مالیات بر ارزش ساخت
– مالیات بر ارزش زمین
– مالیاتهای افزایش ارزش زمین
– مالیاتبندیهای بهبودی
– مالیاتهای اختصاصی
– مالیاتهای قیمت گذاری و غیره
2-2-1-1-1-1- مالیات بر ارزش زمین
دریافت مالیات از سوی دولتها با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد صورت میگیرد. در این میان، زمین به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید در کنار کار و سرمایه همواره یکی از موضوعات مالیاتی دولتها بوده است. اهداف دولتها از دریافت این مالیات، کنترل سوداگری موجود در این بازار، تخصیص بهینه منابع زمین شهری و کسب درآمد به منظور ایجاد زیرساختهای شهری میباشد. (بخشی دستجردی و ابوالحسنی طرقی، 36،1389)
مالیات بر ارزش زمین یک واحد مالیات منحصر به فرد است و این موضوع که ارزش یا رانت زمین یک پایه مالیاتی مناسب است، تاریخی طولانی دارد. مالیات بر ارزش زمین از نظر مفهومی همان مالیات بر رانت منابع است.( Smith,2000,9)

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد فرآیندهای اصلی

بستن منو