منابع مقاله درباره کشورهای توسعه یافته

منابع مقاله درباره کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

مالیات بر ارزش زمین قدمتی طولانی دارد. طرفداران این مالیات بر این اعتقادند که میان زمین به عنوان یک عامل تولید و عوامل تولید دیگر مانند نیروی کار و سرمایه از نظر ماهوی تفاوت وجود دارد. زیرا بدون وجود کارگر، نیروی کار وجود ندارد. همچنین بدون وجود پس اندازکنندگان، سرمایه نیز وجود ندارد. اما بدون وجود صاحبان زمین، زمین و منابع طبیعی وجود دارند. به عبارت دیگر، زمین جزء منابع خدادادی است که به همه مردم و نسلها تعلق دارد و یک عده از افراد خاص نمیتوانند با تملک آن، همه منافع حاصل از زمین را کسب کنند. در نتیجه مقتضای عدالت آن است که بدون از میان بردن انگیزه کار و سرمایه گذاری، منافع حاصل از منابع طبیعی میان همه تقسیم شود.(دفتر مطالعات اقتصادی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت.1387)
مهمترین هدف وضع مالیات بر ارزش زمین، هدایت منابع زمین شهری موجود به سمت استفاده و کاربری بهینه است. به این معنا که ساز و کار این مالیات به گونهای است که با توجه به بار مالیاتی دورهای که بر روی ملک اعلام میشود، مالک یا اقدام به بهرهبرداری بهینه از ملک خود میکند یا اینکه ملک را میفروشد. این مالیات با هدایت مالکان به تخصیص بهینه منابع خود، عملاً در حوزه زمینهای مسکونی شهری منجر به افزایش ساخت و ساز میشود. در شرایطی که بازار زمین با افزایش قیمت و انتظارات تورمی ناشی از این افزایش قیمت همراه باشد، این نوع از مالیات میتواند منجر به کاهش قیمت زمین در بازار شود چرا که با افزایش هزینههای نگهداری زمین، مالکانی که قادر به استفاده بهینه از زمین خود نباشند به فروش زمینهای خود اقدام کرده و در نتیجه با افزایش عرضه زمین در بازار، قیمت زمین میتواند کاهش یابد.(همان منبع) در نمودار شماره (2-2) مزیتهای حاصل از اجرای طرح مالیات بر ارزش زمین آورده شده است.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درمورد اجتماعیون عامیون

 

نمودار شماره (2-2)- مزیت های اجرای طرح مالیات بر ارزش زمین
مأخذ: مهارتی و همکاران،1391
2-2-1-1-1-2- مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد جزء مالیاتهای مستقیم محسوب میگردد، که شامل دو نوع مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل میشود که (عرب مازار و دهقانی،48،1388)
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مالیات مستقیمی است که از اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی اخذ میشود. در کشور ما مالیات بر اشخاص حقوقی در بین انواع مالیاتهای مستقیم، عمدهترین رقم مالیاتی را داراست.
مالیات بر درآمد مشاغل به عنوان یکی از اجزای مالیات بردرآمد از اهمیت و گستردگی بیشتری برخوردار است. بنابراین مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات مستقیمی است که از درآمد صاحبان حرف و مشاغل آزاد مانند کسبه، بهره برداران معادن، پزشکان و غیره گرفته میشود.
2-2-1-1-2- مالیاتهای زیست محیطی (سبز)
اصلاح نظام مالیاتی و گنجاندن مالیاتهای سبز به عنوان یکی از انواع مالیاتها، اصلاحی است که در نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته در دهه 80 صورت گرفت. با این برنامه عمومی اصلاحی و با توجه به ارتباط قانونی محیط زیست با اصلاح مالیاتی، در برنامه کار سیاسی دهه 90، اهداف جدیدی برای مالیات زیست محیطی معرفی شد.
در واقع وظیفهای که مالیاتهای زیست محیطی در این نوع سیستم مالیاتی بر عهده دارند، آن است که عدم کارآیی پدید آمده در اثر حضور مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکتها و همچنین کاهش پرداختهای تأمین اجتماعی را به نوعی با حضور خود متعادل سازند. به بیان بهتر این مالیاتها هم باید اهداف سختگیرانه زیست محیطی را برآورد سازد و هم در جهت حفظ سطح درآمدهای دولت با کاهش درآمدهای مالیاتهای مخرب نقش داشته باشد؛ که اصطلاحاً به آن منفعت مضاعف گفته میشود.(پژویان و امین رشتی،1386)
دلایل ضرورت اعمال مالیاتهای زیستمحیطی: (نصراصفهانی،1391)
1- انتقال هزینههای زیست محیطی به قیمت کالاها و خدمات؛
2- ایجاد انگیزه برای کاهش فعالیتهای آلودگی زا و افزایش فعالیتهایی با آلودگی کمتر و در نتیجه کاهش میزان انتشار آلودگی در محیط؛
3- افزایش درآمدها برای اهداف بهبود محیط زیست؛
مالیات سبز بر پایه هزینه اعمال میشود؛ از این رو گستردگی زیادی داشته و درآمد مناسبی را برای دولت به همراه دارد، به همین جهت میتواند جانشین سایر پایههای مالیاتی شود. این نکته از یکسو؛ اثر اختلالزایی مالیاتهای دیگر را کاهش داده و از سوی دیگر، برای جامعه به دلیل کاهش آلودگی فواید زیادی دارد.
2-2-1-2- عوارض و بهای خدمات شهری
ارائه خدمات به شهروندان و ایجاد زیرساختهای لازم برای رشد و توسعه شهری از مهمترین وظایف شهرداریها محسوب میگردد. در همین راستا شهرداریها عمده هزینههای ارائه خدمات خود را از محل عوارض مختلف از شهروندان تأمین مینمایند. بنابراین با توجه به نقش مهم این عوارض در ترکیب نظام درآمدی شهرداریها، پرداخت به موقع آنها باعث میگردد تا مدیریت شهری امکان تأمین بهینهی خدمات محلی، سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی و موارد دیگری از این دست را به شیوهای کارآمد، پیدا کند. (با تلخیص از ولیخانیدهاقانی و طباطبایی،40،1390)
در چارچوب تحلیل اقتصادی، انتظار میرود به مالیاتهای محلی و کمکهای بلاعوض دولت، برای تأمین مالی هزینههای شهرداری زمانی توجه شود که به دلیل شکست بازار نتوان بهای خدمات شهری را از کسانی دریافت کرد که از این خدمات برخوردار میشوند.(هادی زنوز،16،1388)
اما در این میان آنچه دریافت بهای خدمات را مشکل میسازد خصوصیات و کاربری خدمات است چرا که بخشی از خدمات به صورت کالاهای عمومی است و به طور رایگان عرضه میشوند، هم چنین کالاها و خدمات خصوصی نیز وجود دارند که میتوان برای آن بهایی مشخص نمود. از سوی دیگر شمار اندکی از خدمات شهرداری در زمره کالاهای خاص همگانی قرار میگیرد. این ویژگیها، تنها بخشی از پرداخت یارانه را توجیه میکند، بنابراین میزان خدماتی که شهرداری ارائه میدهد باید تعرفهگذاری شود که این امر موجب ارتقاء کیفیت خدمات عمومی و خصوصی میگردد. (Bird et al,2007)
عوارض و بهای خدمات شهری به سه دسته عمده تقسیم می شوند:
1. بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری: این عوارض، هزینه خدماتی هستند که شهرداری به بخش خصوصی ارائه میدهد، و توسط بخش خصوصی به بخش عمومی بازگردانده میشود. بهای انواع مجوزهای صادر شده توسط شهرداری تحت این عنوان دستهبندی میشود، از قبیل بهای ثبت وسیله نقلیه، مجوز احداث ساختمان، جواز کسب و… (Larry,2007) شهرداریها معمولاً از این نوع عوارض به عنوان ابزار کنترل استفاده میکنند، خصوصاً در مواردی مانند ثابت نگه داشتن تعداد وسایل نقلیه یا کنترل ساخت و ساز.(Blore,2004)
2. بهای استفاده از محصولات خاص شهری: این عوارض، درآمد شهرداریها از فروش محصولات خصوصی است. این نوع عوارض را تنها میتوان در مواردی استفاده کرد که خدمات یا محصول مورد نظر جنبه خصوصی داشته باشد، یعنی میزان بهرهمندی هرکدام از مصرفکنندگان به راحتی قابل محاسبه باشد. مانند هزینه ورودی پارکها، عوارض عبور از بزرگراهها و … (Slack,2009,18-19)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد منابع اطلاعاتی

بستن منو