منابع مقاله درباره کارایی تخصیصی

منابع مقاله درباره کارایی تخصیصی

دانلود پایان نامه

 

مأخذ: استخراج از نگارنده
جدول شماره (6-2)- خلاصه مطالعات صورت گرفته در ایران
ردیف نام پژوهشگر سال ارائه پژوهش عنوان پژوهش یافته های پژوهش
8 هادی زنوز 1388 مبانی نظری نظام درآمدی شهرداری ها نبود مبانی نظری مالیه محلی، پیامدهایى منفی مانند کاهش کارایی تخصیصی در اقتصاد شهری، ناسازگاری مالیاتها و بهای خدمات شهری با اصل انصاف، بیثباتی درآمدهای شهرداری و عدم حسابدهی شهرداری، که عرضهکننده خدمات شهری در برابر شهروندان است، برای شهرداریها در ایران به بار آورده است.
ایجاد معیارهای علمی مناسب برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شهرداری ها.
9 عباسی کشکولی و باقری کشکولی 1389 راه های تأمین درآمد پایدار برای شهرداری های کشور هر چند که منابع مالى شهردارىها به صور مختلف قابل وصول است اما همهى آنها از خصوصیات درآمدهاى پایدار برخوردار نیستند.
شهردارىها به عنوان یک نهاد عمومى که مسؤلیت مدیریت و اداره شهرها را بر عهده دارند با استفاده از تجارب کشورهاى مختلف توسعه یافته باید سعى در کم کردن اتکاى خود به درآمدهاى ناپایدار و از طریق افزایش سهم درآمدهاى پایدار در اقلام درآمدى خود به ارائه کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان مبادرت ورزند در غیر این صورت در درازمدت با چالشهاى عدیدهاى در مدیریت شهرى مواجه خواهد بود و فضاى کالبدى دچار تخریب و آسیب فراوانى خواهد شد.
10 یگانگی دستگردی 1390 راهکارهاى عملى درآمدزایى پایداربراى صندوقهاى سرمایهگذارى شهردارىها سرمایهگذارى شهردارىها از طریق مشارکت در فعالیتهاى کشاورزى و صنعتى راهکاری مناسب برای درآمدزایى پایدار محسوب می شود.
مأخذ: استخراج از نگارنده
جدول شماره (7-2)- خلاصه مطالعات صورت گرفته در ایران
ردیف نام پژوهشگر سال ارائه پژوهش عنوان پژوهش یافته های پژوهش
11 فرجی ملائی و عظیمی 1390 تحلیلی بر درآمدهای پایدار شهرداریها (نمونه موردی شهر بوئین زهرا) توجه به نقش شهر و شناخت پتانسیلهای آن میتواند یکی از بهترین روشها برای ایجاد درآمدی پایدار باشد. بر این اساس درآمد پایدار برای شهرداریها در هر شهر میبایست برگرفته از ظرفیت های درونی آن شهر باشد.
12 موسوی و سایر همکاران 1390 تحلیلی بر اثربخشی تراز مالی (درآمد- هزینه) و نقش آن در کارایی عملکرد شهرداری شاهدیه در طی دوره 87-1380 درآمدهای پایدار (مستمر) شهرداری شاهدیه دارای یک روند نزولی و درآمدهای ناپایدار دارای افزایش چشمگیری بوده است.
استفاده از سیستم مدیریت شهری نوین، مشارکت مردم در اداره امور شهر، طرح ایجاد مراکز چند منظوره آموزشی، تفریحی، فرهنگی و هنری، تعریف پروژههای درآمدزا و مشارکت با بخش خصوصی، تخصیص اعتبارات عمرانی به صورت یکسان و برابر برای تمام سرفصلهای بودجهای و برنامهریزی بلندمدت به عنوان استراتژیهایی در جهت کمک به کسب درآمد پایدار میباشند.
13 قنبری و سایر همکاران 1390 راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری ها در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر زارچ) استفاده از سیستم مدیریت شهری نوین، تعریف طرح های درآمدزا، توسعه و گسترش خدمات شهری)تاکسیرانی، فاضلاب شهری و جزء آن)، تخصیص اعتبارات عمرانی به صورت یکسان و برابر برای تمام سرفصل های بودجه ای و برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت جهت توانمندسازی درآمد شهرداری و مدیریت مطلوب شهری راهکارهای مناسبی می باشند.
مأخذ: استخراج از نگارنده
2-4-2- پیشینه تحقیق در سایر کشورها
اینمان در فصل نوزدهم کتاب “تأمین مالی شهرها” به مباحث شهرها و ایجاد ارزش اقتصادی، شهرها و مالیه و مالیه شهری و ارزش شهر پرداخته است. در مبحث تأمین مالی شهرها اینمان معتقد است: خدمات دوره کنونی باید با مالیاتها و هزینههای خدمات پرداخت شده توسط شهروندان، در دوره زمانی کنونی و خدمات دورهآتی باید توسط مالیاتها و هزینههای خدمات دوره آتی- که از طریق انتشار اوراق قرضه عمومی تسهیل میشوند- تأمین مالی شوند.
همچنین اینمان بر این باور است که امور مالی شهری کارآمد اقتصاد خصوصی کارآمد را تسهیل میکند. اما ما باید به امور مالی شهری آن وظایفی را که به خوبی می تواند انجام دهد، محول کنیم، یعنی ارائه خدمات عمومی که موقعیت رقابتی شهر را در اقتصاد بازار خصوصی گسترده تر تسهیل می کند. (Inman,2004)
مقاله ” مالیه شهری و کمکهای میان حکومتی” یک بازبینی بر روی جایگاه بین المللی مالیه محلی جهت مدیریت بهتر درآمد و هزینه عمومی محلی فراهم میکند. این مقاله پیرامون مشکلات مالی مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه مباحثی را ارائه میدهد. همچنین بر روی دیدگاههای کلیدی مانند نقش دولت مرکزی، اهمیت رابطه بین مالیه و پاسخگویی دولت و برخی جنبههای سرمایه گذاری زیرساختی بحث میکند.
برد در این پژوهش معتقد است که مشکلات مالی دولتهای محلی در سه زمینه کلی زیر خلاصه می گردد:
1- کمکهای اندک دولتهای ملی
2- نابرابری میان دولتهای محلی
3- محدودیت مالیاتی دولتهای محلی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره ابزارهای نوین تبلیغی در خدمت تبشیر مسیحی

بستن منو