منابع مقاله درباره موانع سرمایه گذاری

منابع مقاله درباره موانع سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

 

این مرحله از 5 گام تشکیل شده است:
چشم‏اندازسازی : توصیف نظرات بهره‏وران در مورد آینده اقتصادی شهر.
اهداف : تدوین اهداف براساس چشم انداز فوق و نتایج مورد انتظار از فرایند برنامه‏ریزی اقتصادی.
مقاصد اجرایی :تعیین اهداف اجرایی و فعالیت‏ها برای هریک از اهداف.
برنامه‏ها : تعیین رویکردهایی برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی.
پروژه‏ها و برنامه‏های عمل : اجراء برنامه‏های مشخص. این پروژه‏ها لازم است اولویت ‏بندی شوند و هزینه‏های هریک از آنها مشخص شود.
مرحله چهارم: اجرای استراتژی توسعه اقتصاد محلی
اجرای استراتژیها در عمل از طریق اجرای پروژه‏ها و برنامه عمل مشخص صورت می‏پذیرد. برنامه اجراء تأثیرات اجرای استراتژیهای توسعه اقتصاد محلی را از نظر بودجه، منابع انسانی و نهادی در نظر می‏گیرد. بنابراین در برنامه اجرا است که کلیه برنامه‏ها و پروژه‏های توسعه اقتصادی محلی یکپارچه می‏شوند.
همچنین برنامهی عمل سلسله مراتب عملیات اجرایی، گروههای مسئول، برنامه زمان‏بندی واقعی، منابع انسانی، نیازهای مالی، منابع سرمایه‏گذاری، اثرات مورد انتظار، نتایج و نظام ارزیابی پیشرفت هر پروژه را مشخص می‏کند.
مرحله پنجم: مرور و بازنگری استراتژی توسعه اقتصاد محلی
استراتژیهای توسعه اقتصادی و برنامه‏های عمل لازم است سالانه مرور شوند. برای این مرور باید از شاخص‏های ارزیابی و پایش از قبل تعیین شده در مورد اقتصاد محلی و منابع موجود برای اجرای استراتژیها استفاده شود.
مرور نه تنها نهاده‏ها، نتایج و اثرات، بلکه باید فرایند اجراء، میزان و سطوح مشارکت، پویایی تغییرات شرایط محلی و تغییرات اقتصادی، ارتباط بین اقتصاد محلی با اقتصاد منطقه‏ای و ملی را نیز شامل شود. بدین‏ترتیب امکان بازنگری و اصلاح استراتژیهای توسعه اقتصاد محلی فراهم میگردد.
2-3-5-4-نقش حکومتهای محلی (شهرداریها) در توسعه اقتصاد محلی
حکومتهای محلی به علت قرار داشتن در پایین ترین سطوح حکومتی رابطهی بسیار نزدیکی با زندگی مردم دارند و همچنین نقش اصلی در اجرایی کردن طرحها و برنامههای توسعه ایفا میکنند. بنابراین هدف از ایجاد حکومتهای محلی اعمال قدرت و انجام کارکردهای گوناگون جهت به حداکثر رساندن تأثیر توسعه اجتماعی برای رفع نیازهای مردم و تأمین رشد اقتصاد محلی میباشد. (Parhanse,2004) بر این اساس میتوان گفت دولت محلی یک عامل مهم در فرایندهای پیچیدهی سازمانی جهت اطمینان از توسعه اقتصاد محلی و کیفیت زندگی ساکنان است.
دولتهای محلی چهار گروه از سیاستهایی را در اختیار دارند که نقش اساسی در میزان موفقیت توسعه اقتصاد محلی ایفا مینمایند:(Young and Kaczmarek,2000)
سیاستهای مالی (مانند مشوقها و مالیاتها)؛
سیاستهای هزینه (به عنوان مثال کاهش هزینههای کسب و کار با سرمایه گذاری در خدمات و زیرساختها)؛
سیاستهای بدهی (گسترش هزینههای توسعه)؛
سیاستهای اداری (به خصوص به حداقل رساندن موانع سرمایه گذاری و ایجاد ثروت)؛
بنابراین در دیدگاه توسعه اقتصاد محلی حکومتهای محلی از جایگاه ویژهای برخوردارند چرا که این حکومتهای محلی هستند که زیربنای رشد و توسعه اقتصاد محلی را فراهم میسازند. این سیاست با هدف تمرکزدایی از سطوح تصمیمگیری در دولتها و توانمندسازی حکومتهای محلی نقش حکومتهای محلی را در رونق بخشی به اقتصاد محلی افزایش داده است. از جمله اختیارات دولتهای محلی در توسعه اقتصاد محلی شامل نظارت بر فعالیتهای اقتصادی است که در سطح محلی صورت میگیرد و همچنین وضع قوانین و مقررات و برنامهریزی اقتصادی میباشد.(Buccek,2001)
بنابراین آنچه بیان گردید نشان میدهد که حکومتهای محلی میتوانند نقش بسیار مهمی در رونق بخشی به اقتصاد محلی ایفا نمایند. تأمین نیاز شهروندان، فراهم کردن خدمات رفاهی و اساساً زیرساختهای که توسط این حکومتها پایهگذاری میشود، همه و همه نهایتاً به پویایی اقتصاد محلی منجر میشود، به این صورت که شهرداریها با تأمین نیازهای روزمره مردم و توسعه زیرساختهای مورد نیاز برای بهرهبرداری از قابلیتهای اقتصادی در سطوح محلی از یک سو باعث بهبود کیفیت زندگی ساکنان میشوند و از سوی دیگر زمینهسازی لازم جهت توسعه اقتصاد محلی پایدار را صورت میدهند.
2-3-6- شهرها و مشکلات اقتصادی
سهم عمدهای از ثروت و درآمد کشورها در شهرها ایجاد میشوند. شهرها از نظر اقتصادی شرایطی را فراهم میآورند که بهرهوری کلی و جزئی عوامل تولید میتواند بالقوه افزایش یابد. این شرایط تحت تأثیر عوامل متعددی هستند ولی مدیریت و برنامه ریزی شهری نقش بسزایی در ایجاد و شکلگیری آنها، از طریق تهیه سیاستها و برنامههای مناسب دارند. (عسگری،1380)
اما امروزه اگرچه کلانشهرها توانستهاند نقش بسزایی در توسعه اقتصاد ملی ایفا نمایند اما نقش شهرهای کوچک در این توسعه نادیده انگاشته شده است. ضعف مدیریت اقتصادی در این گونه شهرها باعث گردیده ظرفیتهای فراوان اقتصادی آنها مورد بی توجهی قرار گیرد و نه تنها این شهرها نتوانستهاند در توسعه اقتصاد ملی جایگاهی داشته باشند بلکه حتی خود با مشکلات اقتصادی فراوانی رو به رو هستند. از جمله مشکلات اقتصادی در شهرهای کوچک عبارتند از:

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بستن منو