منابع مقاله درباره مالیات بر درآمد

منابع مقاله درباره مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه

 

درنهایت او طراحی نظامی از هدایا و کمکهای میان حکومتی، استفاده از مشارکت عمومی -خصوصی و اراده ساختاری انعطاف پذیر برای مالیه شهری را جهت رفع مشکلات مالی شهرها مفید میداند.( Bird,2005)
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد راهنمایی را در پنج فصل برای تأمین مالی مخارج شهرداریها (مالیه شهری) منتشر کرده که در بخشهای آن موضوعات مختلفی همچون وضعیت مالیه شهری، نقش حکومتهای محلی در اقتصاد، الگوی مفید حکومت محلی و تأمین مالی مخارج آن را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه گروه محقق راهکار اصلی تأمین مخارج شهرداریها را اخذ مالیات محلی دانسته اند. (Slack,2009)
دانشگاه کارل وینسون ایالت جرجیا راهنمایی را در شش فصل برای شهرداران و اعضای شورای شهر این ایالت منتشر کرده است. ساختار کتاب بر پایهى اصولى شکل گرفته است که از جنبهى نظرى، ساختار دولت محلی را به طور کامل توضیح مىدهد و در شش بخش اصلى و سی و دو فصل تنظیم شده است. بخشهاى کتاب عبارتند از:
ساختار دولت محلی (شهرداری)
ارتباط رسانهای و دسترسی عمومی
مدیریت دولت محلی
خدمات شهری
درآمدها و منابع مالی
روابط بین دولتی
بخش پنجم که به درآمدها و منابع مالی شهرداریها میپردازد، نشاندهندهی گامهایی است که در جهت شفافسازی نظام درآمدی شهرداریها برداشته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که منابع درآمدی شهرداریهای در این ایالت به دو دسته کلی درآمدهای ناشی از عوارض (صندوقهای سرمایهگذاری) و درآمدهای ناشی از سرمایه عمومی ( مالیات بر درآمد، دارایی و…) تقسیم میشود، که مالیاتها بیش از دو- سوم درآمد شهرداریهای این ایالت را به خود اختصاص میدهد که شناخت صحیح مالیاتها و تعیین پایه مالیاتی مناسب میتواند جریانی از درآمدپایدار برای شهرداریهای ایالت جرجیا ایجاد کند.( Georgia Municipal Association,2012)
همچنین در زمینه تجربه عملی در این زمینه در حال حاضر، شهردارى تعدادى از شهرهاى استرالیا و نیوزلند بخشى از درآمد خود را از طریق واگذارى انحصار فروش برگهاى درختان جنگلهای مصنوعى اکالیپتوس اطراف شهرها و سرمایهگذارى در شرکتهاى فرآورى محصولات و تولیدات وابسته به این نوع از درختان به دست مىآورند. (www.citizenmetalsmumbai.com )
ردیف نام پژوهشگر سال ارائه پژوهش عنوان پژوهش یافته های پژوهش
1 کیتچن و اسلاک 2003 مطالعه ویژه: گزینه های مالی جدید برای دولت های محلی شهرداریها باید قادر به وضع طیف وسیعتری از مالیات بیش از آنچه در حال حاضر مجاز به وضع آنها هستند، باشند. ترکیبی از مالیاتهای گوناگون به شهرداری استقلال بیشتر و انعطافپذیری لازم برای برآورده کردن تقاضا برای خدمات و زیرساخت های لازم برای سرمایهگذاری را میدهد. علاوه بر این، شهرداریها باید خود قادر به وضع مالیات محلی باشند.
2 اوسولیوان 2003 اقتصاد شهری ‌ترکیب بهینه منابع مالی شهرداریها مجموعه ای از فروش کالا و خدمات شهری، انواع مالیات و عوارض و کمکهای مالی دولت مرکزی است.
بیشترین منبع درآمدی شهرداری تهران ناشی از بخش زمین و ساختمان است و کمکهای دولتی درصد خیلی کمی را تشکیل میدهد در حالی که درصد قابل ملاحظهای از درآمدهای شهرداریهای امریکا از منبع کمکهای دولتی است.
3 اینمان 2004 تأمین مالی شهرها
امور مالی شهری کارآمد اقتصاد خصوصی کارآمد را به وجود میآورد. اما ما باید به امور مالی شهری آن وظایفی را که به خوبی میتواند انجام دهد، محول کنیم، یعنی ارائه خدمات عمومی که موقعیت رقابتی شهر را در اقتصاد بازار خصوصی گسترده تر، تسهیل می کند.
جدول شماره (8-2) – خلاصه مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها
مأخذ: استخراج از نگارنده
ردیف نام پژوهشگر سال ارائه پژوهش عنوان پژوهش یافته های پژوهش
4 سراجلدین 2005 شرایط و روندهای مالیه شهری استفاده از مشارکت جوامع و ذینفعان در توسعه شهری، بهرهگیری از سرمایههای بخش خصوصی برای فراهم کردن زیرساختهای شهری و تقویت تواناییها و منابع دولتهای محلی با افزایش دامنه مالیاتهای محلی از مهمترین راهکارها برای مواجهه با چالشهای مالی دولتهای محلی است.
5 برد 2005 مالیه شهری و کمک های میان حکومتی مشکلات مالی دولت های محلی در سه زمینه کلی زیر خلاصه میگردد:
1- کمک های اندک دولت های ملی
2- نابرابری میان دولت های محلی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد ارزش ویژه نام و نشان تجاری

بستن منو