منابع مقاله درباره مالیات بر ارزش افزوده

منابع مقاله درباره مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

 

نقش کم رنگ فعالیتهای صنعتی در ساختار اقتصادی شهرهای کوچک
اقتصاد غیر پویا و فعالیتهای خدماتی متکی به سرمایههای کوچک با صنعت پیشه وری و صنفی
بالا بودن هزینه شهرداریها و پائین بودن درآمد آنها از طریق درآمدهای پایدار
عدم وجود فرصتهای شغلی و مازاد نیروی انسانی
گسترش بورس بازی در بازار زمین و مسکن
بنیانهای اقتصادی و زیر ساختهای شهری ضعیف
رفع مشکلات اقتصادی در شهرها نیازمند راهکارهایی در سطح ملی است که از آن جمله میتوان به بهرهگیری از استعدادهای اقتصادی در شهرها با تدوین طرحهای اقتصادی، ایجاد تعادل در پخشایش جمعیت و منابع در کشور با تهیه طرحهای آمایش سرزمین و اصلاح قوانین و مقررات مالی متناسب با این پخشایش موزون اشاره کرد.
2-3-7-رابطه اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمد شهرداریها
مالیه شهری یکی از شاخههای مهم اقتصاد شهری است که در دهههای اخیر ادبیات گستردهای دربارهی آن تولید و انتشار یافته است. مباحثی همچون فدرالیسم مالی، تخصیص انواع وظایف و مالیاتها به سطوح مختلف دولت، قیمتگذاری خدمات شهری و وصول آن، پرداختهای انتقالی دولت به شهرداریها و قواعد حاکم بر آن و آسانسازی دسترسی دولتهای محلی به بازار سرمایه و مشارکت بخش خصوصی در این حوزه به تفصیل بررسی شده است. (زنوز،11،1388)
امروزه اندیشمندان حوزه مالیه شهری دریافتهاند اقتصاد شهری با دارا بودن سه بازار مهم زمین، کار و سرمایه میتواند نقش مهمی در تأمین مالی شهرداریها ایفا نماید. مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان میدهد مشارکت شهرداری در اقتصاد شهری نه تنها باعث جذب درآمدهای پایدار میگردد بلکه حتی شهرداریها با ایجاد زیرساختهای لازم جهت جذب سرمایهها به اقتصاد شهری رونق میبخشند.
تجربه کشورهای موفق در این زمینه تأیید کننده این یافتهها میباشد. برای مثال در کشور چین شهرداری دو شهر پکن و شانگهای با مشارکت در بخش صنایع خلاق به عنوان یکی از بخشهای فعال اقتصادی شهر موفق به توسعه این صنایع و کسب درآمد پایدار از این طریق شدهاند به طوری که بر طبق گزارش مالی سال 2006 این صنایع به ترتیب 10 و 6 درصد از تولید ناخالص این شهرها را به خود اختصاص دادهاند. (اندیشکده صنعت و فناوری،1387)
در کشور ما نیز در این زمینه گامهای برداشته شده است برای مثال اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 میتواند زمینهای برای عبور از دوران نگاه به ساخت و ساز به عنوان مهمترین منبع درآمدی و شروع نگاه به اقتصاد شهر و رونق آن به عنوان پایههای پایدار درآمد شهری باشد. بر اساس این قانون 3 درصد ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات و صادرات به شهرداری ها تعلق میگیرد. در این رویکرد شهرداری باید یکی از متولیان اصلی اقتصاد شهر گشته و یکی از اصلیترین دغدغههای آن بعد از وظایف محوله در قانون شهرداریها، ایجاد زیرساختهای لازم جهت ایجاد شهر پر رونق اقتصادی گردد.(آخوندی و همکاران،1390)
بنابراین با توجه به مشکلات موجود در زمینه تأمین مالی در شهرها و کمبود منابع پایدار در این حوزه، بهره گیری شهرداریها از بازارهای اقتصاد شهری میتواند نقش بسزایی در تعدیل این مشکلات داشته باشد.
2-3-8- جمعبندی
علم اقتصاد رشتهای با هویت مستقل و مجزای علمی است که از پیچیدگی موضوع و ماهیت متحول برخوردار می باشد. این علم به دو شاخه اصلی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم شده است که در این میان اقتصاد شهری به عنوان یکی از رشتههای تخصصی اقتصاد و زیر مجموعه ای از این دو شاخه است، که در آن اقتصاددانان با استفاده از ابزارهای اقتصادی، مسایل و مشکلات یک منطقه شهری را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهند.
موضوعات اصلی اقتصاد شهری را می توان در 6 موضوع دسته بندی کرد: 1- نیروهای بازار در توسعه شهرها، 2- کاربری زمین در داخل شهرها، 3- حمل و نقل شهری، 4- مشکلات و مسائل شهری و مسائل عمومی، 5- مسکن و سیاست عمومی، 6- هزینهها و مالیات دولت محلی.
در سالهای اخیر به دنبال شکست استراتژی های توسعه اقتصادی از بالا به پایین، اندیشمندان این رشته در پی یافتن راهحلهایی جهت حل مشکلات اقتصادی جوامع شهری بودهاند. در این میان استراتژی توسعه اقتصاد محلی با رویکرد محلی به توسعه و از بین بردن چالشهای اقتصادی در سطح محلی به عنوان یک رویکرد موفق شناخته شده است.
این رویکرد بخشهای دولتی، خصوصی و جامعه مدنی را به مشارکت و همکاری جهت پیداکردن راهحلهای محلی برای چالشهای اقتصادی مشترک تشویق میکند. فرایند توسعه اقتصاد محلی به دنبال توانمندسازی مشارکتکنندگان محلی است تا به طور موثر از سرمایهگذاری تجارت، نیروی کار، سرمایه و منابع محلی دیگر برای رسیدن به اولویتهای محلی (به عنوان مثال جهت ترویج مشاغل با کیفیت، کاهش فقر، تولید مالیات شهری) استفاده کنند. در این دیدگاه حکومتهای محلی نقشی اساسی در توسعه اقتصاد محلی ایفا میکنند و یکی از اهداف مهم این سیاست نیز ارتقاء جایگاه حکومتهای محلی در توسعه اقتصاد محلی میباشد.
همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید امروزه شهرها جایگاه مهمی در توسعه اقتصاد ملی به عهده دارند، بنابراین اندیشمندان حوزه اقتصاد شهری به دنبال اتخاذ شیوههای جدید در توسعه اقتصاد شهری و افزایش نقش آن در توسعه اقتصاد ملی میباشند. اما با توجه به مشکلات پیش رو در بخشهای گوناگون اقتصاد شهرها حل این مشکلات برای توسعه در اولویت قرار دارد. نظام درآمدی حکومتهای محلی از جمله این بخشهاست که با توجه به افزایش روزافزون جمعیت شهرها با چالشهای فراوانی روبه رو گردیده است. کسب درآمدهای پایدار دغدغهای است که ذهن تمامی مدیران شهری را به خود مشغول ساخته است.
حکومتهای محلی در کشورهای گوناگون جهت یافتن منابع جدید درآمدی از راهکارهای مختلفی بهره میگیرند. یکی از این راهکارها سرمایهگذاری و مشارکت این حکومتها در بازارهای اقتصاد شهری میباشند که تجربه موفق برخی کشورها در این زمینه نشان از ظرفیت بالای بازارهای اقتصاد شهری در کسب درآمد پایدار برای شهرها دارد. بر این اساس میتوان گفت که سایر کشورهای دنیا نیز با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد شهری خود میتوانند با سرمایه گذاری در بازارهای آن از یک سو باعث رونق بخشی به اقتصاد شهری گردند و از سوی دیگر با افزایش درآمدهای پایدار خود مشکلات مالی موجود در نظام مالی خود را حل نمایند.
بخش چهارم: شهرهای کوچک
شهرها عمدتاً بر اساس جمعیت که یکی از اساسی ترین پارامترهای اقتصادی اجتماعی شهر به شمار میرود طبقه بندی میگردند. اما واقعیت این است که در بیشتر موارد مرز و تفاوت مشخصی میان شهرهای کوچک و روستاهای پرجمعیت وجود ندارد؛ در واقع هنوز تعریف دقیقی از شهرها بر مبنای اندازه و میزان جمعیت ارائه نشده است و شهر کوچک، میانی و بزرگ تعریف روشنی ندارد و در نقاط مختلف، تعاریف گوناگونی ارائه شده است. (زبردست،1383) و (رضوانی و همکاران،1386)
در تعریف شهر کوچک، بر اندازه و میزان جمعیت تأکید میشود و آن نیز عمدتاً به دلیل محدود بودن اطلاعات در مورد دیگر ویژگیها و خصوصیات و امکان تعریف جامع این شهرها با معیارهای اجتماعی و اقتصادی است. در آمریکا شهرهای کمتر از پنجاه هزار نفر شهر کوچک محسوب میشوند(Brennan & Hoene,2003) در بلغارستان شهرهای با جمعیت کمتر از ده هزار نفر (National Association of Municipalities of the Republic of Bulgaria,2003:2) و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اغلب شهرهای بین 5000 تا 20000 نفر شهر کوچک محسوب میشوند.( BELL AND JAYNE,2006) از نگاه سازمان ملل شهرهایی با صد هزار سکنه و کمتر از آن شهر کوچک محسوب می شوند.(فنی،14،1382)
در ایران نیز هیچ تعریف رسمی برای طبقه بندی شهرها وجود ندارد و بنا بر ماهیت موضوع شهر کوچک جمعیتی از چند صد نفر تا پنجاه هزار و بعضاً تا صد هزار نفر را در بر میگیرد. (زبردست،1383) برای مثال در مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین سال 1364 شهرهای کوچک، شهرهایی با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر تعریف شده است.(ایزدی،1389) از سوی دیگر بین اندازه شهر و نوع فعالیت عمده و تنوع عملکردهای آن ارتباط قوی وجود دارد. شهرهای کوچک عمدتاً بستر ایجاد صنایع و بنگاههای اقتصادی کوچک هستند و از اثرات زاینده صنایع برزگ نیز به دور میمانند. این گونه شهرها اصولاً رشد با نرخ های بالا را نمیتوانند تجربه کنند.(علی بابایی،10،1381)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره همبستگی اجتماعی

بستن منو