منابع مقاله درباره قوانین موضوعه

منابع مقاله درباره قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

آنچه بیان گردید مبین آن است که شهرداری سازمانی است منتخب که با مشارکت اهالی یک محل انتخاب شده و به منظور ارائه خدمات عمومی محلی به فعالیت میپردازد. شهرداری برای تأمین منابع خود بیشتر بر درآمدهای محلی اتکا دارد، بدینگونه هزینههای شهرداری از طریق اعمال حاکمیت، وصول عوارض، جذب مشارکتها و دریافت بهای خدمات، تأمین میگردد؛ به نحوی که میتوان گفت امروزه با توجه به نقش مهم شهرداری در تأمین رفاه شهروندان و به عنوان رکن اصلی مدیریت شهری، تأمین درآمدی پایدار برای آن از اصلیترین چالشهای پیشروی همه مدیران شهری میباشد. بنابراین در بخشهای بعدی همین فصل به بحث در مورد تأمین مالی شهرداری و روشهای مختلف آن در جهان پرداخته خواهد شد.  

2-1-2- وظایف شهرداریها در ایران
براساس ماده 55 قانون شهردارىها، مهمترین وظایف شهردارىهاى کشور شامل موارد زیر مىباشد(منصور، 92،1388-102)
ایجاد خیابانها، کوچهها، میدانها، باغهاى عمومى، مجارى آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
تنظیف،نگهدارى و تسطیح معابر و انهار عمومى و مجارى آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایى با وسائل ممکنه.
مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روى اجناس و اجراى تصمیمات انجمن نسبت به ارزانى و فراوانى خوار و بار و مواد مورد احتیاج عمومى و جلوگیرى از اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
مراقبت در امر بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعى با مؤسسات وزارت بهدارى در آبله کوبى و تلقیح واکسن و غیره براى جلوگیرى از امراض ساریه.
جلوگیرى از گدایى و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومى و غیره.
اجراى تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات جارى و تأسیس موسسات فرهنگى، بهداشتى و تعاونى.
حفظ و اداره کردن دارایى منقول و غیرمنقول شهردارى و اقامه دعوى بر اشخاص.
برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهردارى و تنظیم برنامه ساختمانى و اجراى آن.
انجام معاملات شهردارى اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول.
اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.
تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم براى حفظ شهر از خطر سیل و حریق.
ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت درا نتظام امور آنها.
جلوگیرى از شیوع امراض ساریه انسانى و حیوانى.
تهیه مقررات صنفى و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحى اصناف و پیشهوران.
پیشنهاد اصلاح نقشه شهر و تعیین قیمت عادله اراضى و ابنیه.
تهیه و تعیین میدانهاى عمومى براى خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره.
تهیه و تدوین آییننامه براى فراوانى و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر.
جلوگیرى از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که موجب بروز مزاحمت براى ساکنین شهر یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.
احداث بناها و ساختمانهاى مورد نیاز محل مطابق اصول فنى و اتخاذ تدابیر لازم براى ساختمان خانههاى ارزان قیمت براى اشخاص بىبضاعت ساکن شهر.
تشریک مساعى با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانى شهر و ساختمانهاى عمومى و مساجد و غیره.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه و تحلیل اقتصادی

بستن منو