منابع مقاله درباره قضاوت اخلاقی

منابع مقاله درباره قضاوت اخلاقی

دانلود پایان نامه

 

در این مرحله از داستان هایی که به وسیله پیاژه (1932) و کهلبرگ (1969) برای سنجش تحـول
قضاوت اخلاقی در کودکان ساخته شده، مورد استفاده قرار می گیرد. این داستان ها به سه دسته تقسیم می شوند که هر دسته از آن ها برای سنجش یکی از جنبه های سه گانه قضاوت اخلاقی به کار می روند. این داستان ها به صورت زوج مطرح می شوند.
داستان نوع اول: که در آن کودک بدون قصد و ناآگاهانه مرتکب عملی می شود که خلاف بوده و معمولاً زیان مادی قابل توجهی به بار می آورد.
الف) یک پسر بچه که اسمش حسن بود ، توی اتاق خودش بود که برای ناهار خوردن صدایش کردند. وقتی خواست برود توی اتاق ناهار خوری ، پشت در ، یک صندلی بود و روی صندلی هم یک سینی که در آن پانزده تا استکان بود. حسن نمی دانست که این چیزها پشت در است. پس در را باز کرد و در به سینی خورد و همه استکانها شکستند.
ب) یک پسر بچه بود که اسمش تقی بود . یک روز که مـادرش خانـه نبود ، خواست از تـوی گنـجـه
مربـابردارد. رفت بالای یک صندلی و دستش را دراز کرد، ولی چون شیشه ی مربا خیلی بالا بود، نتوانست آن را بردارد، اما موقعی که سعی می کرد آن را بردارد ، دستش به یک استکان خورد ، استکان افتاد و شکست.
داستان نوع دوم: داستان های مربوط به دزدی است، چون هدف ما بررسی این نکته است که آیا کودک نیت عمل را در نظر می گیرد یا « نتایج » مادی آن را؟
در این نوع داستان ها علاوه بر جنبه ی شناختی مسائل، ارزش پیچیده تری مطرح می شود و عوامل فرهنگی، عقیدتی و مذهبی نیز در نوع قضاوت کودکان تأثیرِ تعیین کننده دارد. بنابراین داستان هایی را مطرح کرده ایم که در آن ها دزدی با « نیت خیرخواهانه» و « نیت خودخواهانه» مورد مقایسه قرار می گیرند.
الف).یک روز محمود یکی از دوستانش را که خیلی فقیر بود، دید. دوستش به او گفت که امروز ناهار نخورده ، چون توی خانه شان چیزی برای خوردن نبود. آن وقت محمود رفت توی نانوایی و وقتی نانوا پشتش به او بود ، یک نان دزدید و به دوستش داد.
ب). فاطمه یک روز توی یک مغازه، روی یک میز یک روبان قشنگ دید و فکر کرد که به لباسش خیلی می آید. آن وقت، وقتی فروشنده پشتش را به او کرد، روبان را دزدید و فرار کرد.
داستان نوع سوم: قصه هایی مربوط به مفهوم اطاعت از قوانین قراردادی و تبعیت از بزرگسالان، به ویژه پدر و مادر که در این داستان ها ، مراتب اطاعت یا استقلال به عبارتی، تمایزِ دیگر پیروی و خود پیروی سنجیده می شود.
مردی دو تا پسر داشت. یکی از آن ها وقتی از او می خواستند کاری انجام بدهد، یا خرید کند ، همیشه غر می زد. آن یکی هم دوست نداشت کارها را انجام بدهد، اما بدون هیچ حرفی دنبال کار می رفت. آن وقت پدرشان بیشتر وقت ها آن پسری را هم که حرف گوش کن بود ، دنبال کار می فرستاد.
سئوالاتی که از کودکان می شود به این صورت است که:
-آیا پدر کار درستی کرد؟
-اگر تو بودی چه کار می کردی؟
-تو چی فکر می کنی؟
-چرا؟
-چون پدرش گفته بود ، کار درستی بود؟
-اگر او کارها را انجام ندهد، درست است؟ چرا؟ با وجودی که به او مربوط نبود.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع آیین دادرسی مدنی

Close Menu