منابع مقاله درباره فعالیتهای اقتصادی

منابع مقاله درباره فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

 

شهرداری، نهادی عمومی و محلی است که به امورشهری پرداخته و خدمات همگانی و خصوصی، تولید و عرضه میکند. (حسن زاده و خسروشاهی،1387) بنابراین روشن است که ارائه این خدمات، نیازمند منابع مالیکافی میباشد. منابعمالی در حقیقت موتور محرکه حکومت محلی است که با داشتن ترکیب بهینه میتواند بیشترین کارایی و کارآمدی را برای حکومت محلی به همراه داشته باشد.
شهرداریها و حکومتهای محلی در کشورهای جهان به روشهای گوناگون سعی نمودهاند که از منابع قابل دستیابی جهت ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه شهر استفاده نمایند. دریافت کمک از دولتهای مرکزی، استفاده از اوراق مشارکت و دیگر شیوههای استقراض، دریافت عوارض و مالیاتهای محلی و بالاخره فروش خدمات از عمدهترین راههای تأمینمالی شهرداریها و حکومتمحلی محسوب میگردد. امروزه یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسرجهان ایجاد منابعکافیدرآمد و تأمین هزینه خدمات شهری است. شهرداریها به عنوان رکن اصلی مدیریت شهری در راستای ارائه مدیریتی پایدار و ساماندهی شهر، نیازمند درآمدی پایدار میباشند.
بررسی راههای تأمین درآمد شهرداریها در کشور ما نشان میدهد که با تصویب قانون شهرداریها در سال ۱۳۰۹ و واگذاری شهرداریها به وزارتکشور، عملاً بودجه و منابع مالی شهرداریها به دولت و بودجه ملی گره خورد. این وابستگی مالی تا بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تا دهه ۶۰ ادامه داشت. در دهه ۶۰ با تصمیم دولت کلیه شهرداریها به سمت خودکفایی سوق داده شدند. متأسفانه این تصمیم باعث ایجاد مشکلات عدیدهای برای مدیرانشهری شد. قطع کمکهای مالی بدون تعریف منابع جدید مالی ( به استناد بندب ماده 52 قانون بودجه سال 62 دولت موظف شده بود پس از حذف کمکهای خود به شهرداریها ظرف 6 ماه منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها تعریف و به اجرا درآورد) شهرداران را به یافتن راههای جدید درآمدی رهنمون کرد.
بر همین اساس شهرداریها به منابع درآمدی مانند فروش تراکم و تخلفات ساختمانی متکی شدند ( به نحوی که در بعضی شهرها 80% منابع درآمدی شهرداریها از عوارض ساختمانی است) در همین راستا متأسفانه گاه ضوابط و مقرراتی از سوی مراجعی نظیر کمیسیون ماده 5 و حتی شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده که خود مغایر با اهداف و آرمانهای شهرسازی و طرحهای مصوب بوده است (نمونهی بارز این مسئله را میتوان در فروش تراکم مازاد دید) و به دنبال آن یک نظام ناپایدار درآمدی در کشور ما به وجود آمد که تبعاتی مانند کاهش کاراییشهری، کاهش ایمنیشهر و به خطر انداختن سلامتشهروندان از نتایج این نظام میباشد.
فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداریها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، تغییرات و مداخلات موردی، اجرای سیاست خوداتکایی و خودکفایی شهرداریها، بخش درآمدی شهرداریها در شهرهای گوناگون را در وضعیت ناپایداری قرار داده است، محدود شدن عرصههای قانونی و معقول کسب درآمد شهرداری منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری به ساختوسازهای شهری و فروش تراکم مازاد شده است. به نحوی که ادامه این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینههای اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت.
امروزه با رشد و توسعه روزافزون شهرها، این مشکلات نه تنها در شهرهای بزرگ بیش از پیش آشکار گردیده بلکه حتی شهرهای کوچک را نیز درگیر کرده است و باعث کاهش کارآمدی مدیریت شهری در خدمترسانی به شهروندان گردیده است. با توجه به اهمیت شهرهای کوچک در نظام شهری ایران (براساس سرشماری سال 1390 حدود 86 درصد از شهرهای کشور جمعیتی کمتر از 50 هزار نفر داشته اند) و همچنین نقش این شهرها در تعادل بخشی به توسعه منطقهای شناخت مشکلات ترکیب نظام درآمدی این شهرها و یافتن راههای کسب درآمد پایدار امری ضروری است. بنابراین جهت افزایش کارایی مدیریت شهری و کاهش مشکلات به وجود آمده در این حوزه، یکی از راهکارهای اصلی بهبود منابع درآمدی این نهاد و حرکت به سمت ایجاد ترکیب درآمدی پایدار میباشد.
بهبود درآمدهای شهرداری به معنای تعهد شهرداری برای بهینه کردن منابع قانونی درآمد خود و جستجوی فرصتهایی برای متنوع کردن درآمدهایش جهت پاسخگویی به نیازهای در حال رشد شهروندان میباشد، و از آنجایی که شهرداریها در اغلب نقاط جهان، بازوی دولت در سطح محلی محسوب میشوند و روز به روز نقش اساسیتری در توسعه اقتصاد محلی ایفا میکنند، مشارکت در حوزه های اقتصاد محلی می تواند فرصتی برای توسعه منابع درآمدی شهرداریها فراهم کند.
از سوی دیگر با توجه به سهحوزه اساسی در اقتصاد شهری، یعنی کشاورزی و بخشهای وابسته، صنعت و نهایتاً خدمات، شهرداریها میتوانند از طریق مشارکت در فعالیتهای اقتصادی این سه حوزه، باعث بهبود تولید و اشتغال شده و راه را برای توسعه اقتصاد محلی هموار سازند. همچنین سرمایهگذاری شهرداریها در زیرساختهای شهری و ارائه خدمات مناسب، باعث جذب سرمایه به شهرها شده و در بهبود فضای کسب وکار و توسعه اقتصاد محلی نقش اساسی داشته و توسعه اقتصادمحلی نیز به نوبه خود، بهبود درآمد شهرداریها را سبب میشود.
بر این اساس بررسی نقش اقتصاد شهری به عنوان یکی از قابلیتهای درآمدزایی و منبعی پایدار در ترکیب نظام درآمدی شهرهای کوچک ضروریست و نتایج این تحقیق از این رو میتواند برای جوامع مفید واقع شود که عملکرد خود را در حوزه فعالیتهای اقتصاد شهری بررسی و تحلیل کنند و برای ایجاد نظام درآمدی پایدار در آینده برنامهریزی نمایند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت

1-3- اهداف تحقیق
با توجه به بیان مسئله در این تحقیق تلاش خواهد شد با شناسایی ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک استان فارس (شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد)، به بررسی ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب منابع درآمدی شهرداریهای این شهرها و به اصلاح ساختار درآمدی آنها با ارائه الگوی بهینه در جهت توسعه پایدار پرداخته شود و این هدف کلان شامل اهداف خردی میباشد که عبارتند از:
شناخت ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک استان فارس(شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد)
بررسی رابطه میان اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک مورد مطالعه
ارائه راهکارهای مطلوب و بهینه جهت افزایش نقش اقتصاد شهری در ترکیب منابع درآمدی شهرداریهای شهرهای کوچک
1-4- سؤالات تحقیق
با توجه به هدف کلان بیان شده در این پژوهش که شناسایی ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک استان فارس و بررسی ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب منابع درآمدی شهرداریهای این شهرها در جهت اصلاح ساختار درآمدی آنها با ارائه الگوی درآمدی پایدار میباشد، سؤالات تحقیق عبارتند از:
در حال حاضر ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک استان فارس (شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد) چگونه است؟
آیا رابطهای میان اقتصادشهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک مورد مطالعه وجود دارد؟
از چه راهکارهایی جهت بهبود نظام درآمدی در شهرداریهای شهرهای کوچک که باعث دستیابی به ترکیب درآمدی پایدار گردد، میتوان بهره برد؟
1-5- روش تحقیق
این پژوهش با رویکردی کاربردی نگاشته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. با این روش ابتداً به شناخت ترکیب نظام درآمدی شهرداریهای شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد و سپس به بررسی ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی این شهرها پرداخته شده است.
در طی فرایند تحقیق در آغاز با بررسی منابع درآمدی شهرداریهای سه شهر نمونه سعی گردید که سهم هر منبع در ترکیب نظام درآمدی شهرداری مشخص گردد و در ادامه مقایسه تطبیقی میان ترکیب نظام درآمدی شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد با یکدیگر و با کلانشهرهای ایران صورت گرفت. در نهایت با توجه به مشکلات موجود در نظام درآمدی این شهرها و پتانسیلهای اقتصادی آنها راهکارهایی جهت کسب درآمد پایدار برای آنها با هدف افزایش ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمد شهرداریها ارائه گردید.
اساس مطالعه مبتنی بر مطالعه اسناد و مدارک مرتبط موجود در سازمانها (گزارشات مالی شهرداریهای سه شهر مورد مطالعه در سالهای گوناگون)، کتب و پژوهشهای همسو با موضوع خواهد بود. همچنین جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از روشهای آمار استنباطی و برای محاسبه دادههای آماری از دو نرم افزار Excel و Spss استفاده شده است.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد مدیریت و رهبری

بستن منو