منابع مقاله درباره فعالیتهای اقتصادی

منابع مقاله درباره فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه

 

نقشه شماره (6-4)- مقایسه رتبه شهرستانها از نظر سطح اراضی کشاورزی نسبت به کل مساحت استان 171
نقشه شماره (7-4)- مقایسه رتبه شهرستان از نظر سطح اراضی کشاورزی نسبت به کل مساحت شهرستان 172
نقشه شماره (8-4)- تعداد واحدهای صنعتی موجود در شهرستانهای استان فارس 177
نقشه شماره (9-4)- مراکز فنی و حرفه‌ای به تفکیک شهرستان 179
نقشه شماره (10-4)- مقایسه رتبه شهرستانها از نظر سطح اراضی کشاورزی نسبت به کل مساحت استان 206
نقشه شماره (11-4)- مقایسه رتبه شهرستان از نظر سطح اراضی کشاورزی نسبت به کل مساحت شهرستان 207
نقشه شماره (12-4)- تعداد واحدهای صنعتی موجود در شهرستانهای استان فارس 209
نقشه شماره (13-4)- شاخص ضریب مرکزیت مکانی با توجه به تعداد مراکز درمانی به تفکیک شهرستانهای استان فارس 212

فصل اول

کلیات تحقیق
1-1- مقدمه و طرح موضوع
افزایش سریع جمعیت، توأم با گسترش شهرنشینی مشکلات فراوانی در کشورهای گوناگون به ویژه کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است. کمبود مسکن، بیکاری، حاشیه نشینی، معضلات ترافیکی و… تنها بخشی از مشکلاتی است که مدیران شهری با آن روبهرو هستند که رفع این گونه معضلات در جامعه نیازمند گسترش منابع درآمدی شهرداریها به عنوان رکن اصلی مدیریت شهری میباشد.
امروزه یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی درآمد و تأمین هزینه خدمات شهری است. درحالحاضر، مدیریت شهری اکثر شهرهای کشورما نیز در تأمین نیازهای مالی خود دچار مشکلات عدیدهای هستند. کاهش یا قطع کمکهای بلاعوض وزارت کشور پس از قانون خودکفایی در دهه 60 از یک سو و افزایش تقاضا جهت بالا بردن درآمد شهرداری به تبع رشد سریع شهری از سوی دیگر، سبب ناپایداری درآمد شهرداریها و وابستگی زیاد آنها به ناپایدارترین منبع درآمدی یعنی عوارض ساختمانی گردیده است.
بنابراین میتوان گفت یکی از چالشهای عمده مدیریت شهری ایجاد تنوع در تأمین منابع مالی درآمدی و یافتن راههای کسب درآمدهای پایدار میباشد. منظور از درآمد پایدار آن دسته از درآمدهایی است که از دو خصیصه تداومپذیری و مطلوببودن برخوردار باشند به گونهای که در طول زمان قابلاتکا بوده و برای دستیابی به آن، بتوان برنامهریزیهای لازم را صورت داد. در این میان یکی از روشهای تأمین منابع مالی پایدار، توجه به مشارکت مدیریت شهری در فعالیتهای اقتصادی در شهرها میباشد. شهرداریها میتوانند از طریق مشارکت در فعالیتهای اقتصادی باعث بهبود تولید و اشتغال شده و راه را برای توسعه اقتصاد محلی هموار سازند.
بنابراین بررسی نقاط قوت و ضعف ترکیب نظام درآمدی موجود و تأثیراتی که اقتصاد شهری میتواند در پایداری این نظام داشته باشد نه تنها میتواند باعث ارتقای کارآمدی مدیریتشهری گردد بلکه به تبع آن جامعه شهری را نیز به سمت اقتصادی پویا رهنمون خواهد کرد. در همین راستا پژوهش پیش رو با نگاهی به ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی شهرداریهای سه شهر کوچک استانفارس (ارسنجان، صفاشهر و لامرد) سعی در معرفی راهکاری پایدار جهت کسب درآمد برای شهرداریها در جهت ارائه خدمات شهری مطلوبتر به شهروندان خواهد داشت.
از این رو پژوهش حاضر شامل پنج فصل است، که محتویات هر فصل عبارتند از:
فصل اول با عنوان کلیات تحقیق، مربوط به بیان مسئله، اهداف، سؤالات تحقیق، ضرورت انجام پروژهش و روش تحقیق است.
فصل دوم، اختصاص به مبانی نظری و پیشینه تحقیق داردکه مشتمل بر سه بخش است، در بخش اول ابتدا به مفاهیم اولیه تحقیق میپردازیم سپس در بخش بعد به معرفی نظام درآمد شهرداریها که شامل چهار روش عمده کسب درآمد شامل مالیات محلی، اخذ بهای خدمات شهری، کمکهای دولتی و استقراض و انتشار اوراق قرضه شهری است پرداخته میشود. بخش سوم شامل بحثهایی پیرامون اقتصاد شهری و نظریه توسعه اقتصاد محلی است و بخش چهارم نیز به پیشینه تحقیق در ایران و سایر کشورهای دنیا اختصاص دارد. هدف از تدوین این فصل دستیابی به یک پشتوانه نظری برای وارد شدن به طرح مسئله اصلی یعنی ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نطام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک میباشد.
در فصل سوم به شناخت ترکیب نظام درآمد شهرداریها در وضع موجود جهان و شهرهای ایران پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم مشتمل بر شناخت و تحلیل اقتصاد شهری و ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد و بررسی ارتباط این دو با یکدیگر میباشد.
و در نهایت در فصل پنجم به پاسخ به سؤالات تحقیق، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته میشود.
1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقیق

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره ندامت و پشیمانی

بستن منو