منابع مقاله درباره 
علامه طباطبایی

منابع مقاله درباره علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

ش پیمایشی، و از نظر هدف، توصیفیاست. مبانی نظری این پژوهش با بهره گرفتن از متون کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است.این پژوهش با دنبال کردن دقیق یک روند علمی و از طریق مطالعه تعداد نسبتا اندکی که از یک گروه بزرگ‌تر انتخاب شده‌اند، درباره بسیاری از عوامل به استنتاج‌هایی رسیده است.
4-3 جامعه و نمونه
جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل داده‌اند که در سال تحصیلی 1391 مشغول به تحصیل بوده‌اند. نمونه پژوهش حاضر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی است که جامعه آماری شامل 1747 نفر دانشجو می‌باشد که با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 313 نفربه صورت روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است که در این پژوهش 353 پرسشنامه جمع‌آوری گردید.
5-3 ابزار پژوهش
در متون روش تحقیق آمده است که همیشه برای هر نوع داده ابزار مناسب آن وجود دارد و انتخاب ابزارها باید متناسب با نوع داده‏ها باشد. در این پژوهش نیز دو پرسشنامه ساختاریافته به شرح زیر استفاده گردید:پرسشنامه اول مربوط به عادت‌های خواندن است که نور شاه‌ریز عبدالکریم و عامل حسن (2006) در پژوهش خود تحت عنوان “عادت‌ها و نگرش‌های خواندن در عصر دیجیتال در دانشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه بین‌المللی اسلامی گمبار مالزی” به کار برده‌اند.در این پرسشنامه از پاسخنامه پنج درجه‌ای (هرگز، به‌ندرت، گاهی‌اوقات، اغلب و بیشتراوقات) و همچنین برخی سوالات چند جوابی استفاده شده است.به طور کلی این پرسشنامه از یک بخش عمومی و شش بخش تخصصی تشکیل می‏شود. بخش عمومی به جمع‏آوری اطلاعات جمعیت‌شناختی آزمودنی‏ها اختصاص پیدا می‏کند. و بخش تخصصی در جدول 3-1 آمده است:
جدول 1-3 توصیف نمره‌گذاری متغیرعادت‌های خواندن
سوال
نوع مقیاس
1
شناسایی انواع مواد خواندنی
2
تعیین مقدار زمان برای خواندن برحسب دقیقه در روز
3
شناسایی مجراهای مواد خواندنی
4
شناسایی زمان‌های خواندن
5
شناسایی مکان‌های خواندن
6
هدف از خواندن
برای بررسی وضعیت آزمودنی‌ها نسبت به مطالعه نیز از پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH) اثر ام . ان. پالسانی ، سادهانا شارما استفاده شده است که این پرسشنامه از طریق سایت کالج رید وودتهیه شده است. در این پرسشنامه از پاسخنامه دوجوابی (بله و خیر) استفاده شده است. پرسشنامه دارای 50 سوال با هفت مولفه که برای هر مولفه 7 سوال و یک مولفه نیز 8 سوال وجود دارد. شامل: 1. تمرکز (7سوال)، 2. یادآوری (7سوال)، 3. سازماندهی زمان (زمانبندی) (7سوال)، 4. مطالعه یک فصل (7سوال)، 5. گوش دادن و یادداشت‌برداری (7سوال)، 6. برگزاری امتحانات (7سوال) و 7. انگیزه (8سوال) می‌باشد. نحوه نمره‌گذاری متغیرها را در جدول 3-2 ملاحظه می‌کنید.
جدول 2-3 توصیف نمره‌گذاری متغیرعادت‌های مطالعه
سوال
نوع مقیاس
50، 33، 27، 18، 16، 12، 9
تمرکز
49، 40، 38، 36، 29، 24، 23
یادآوری
45، 35، 32، 21، 8، 4، 2
سازماندهی‌زمان (زمانبندی)
47، 46، 42، 34، 31، 10، 3
مطالعه یک فصل
41، 22، 14، 13، 11، 7، 6
گوش کردن و یادداشت‌برداری
48، 44، 39، 26، 19، 17، 1
برگزاری امتحانات
43، 37، 30، 28، 25، 20، 15، 5
انگیزه
روایی و پایایی ابزار: روایی این پرسشنامه‌ها از طریق مطالعه متون و اساتید راهنما و مشاور و خبرگان به تایید رسیده است، و پایایی ابزارهای پژوهش با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS از طریق آلفای کرونباخمحاسبه شد.
جدول 3-3 ضریب پایایی پرسشنامه عادت‌های خواندن و مطالعه
ردیف
متغیر
ضریب پایایی
1
عادت‌های خواندن
96%
2
عادت‌های مطالعه
85%
6-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
داده‌های حاصل از پژوهش در مجموع در دو سطح توصیفی (جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، واریانس و انحراف استاندارد) و داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله کامپیوتر(نرم‌افزار SPSS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
7-3 روش اجرای پژوهش
در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از 2 پرسشنامه که به صورت پاسخ بسته طراحی گردیده، استفاده شده است (پیوست‌ها). پرسشنامه‌ها به صورت حضوری در اختیار دانشجویان قرار گرفت. و در مجموع 353 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. و همگی در تحلیل‌های آماری مورد استفاده قرار گرفتند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه
یافته‌های توصیفی
یافته‌های استنباطی
پاسخ به پرسش اصلی پژوهش
پاسخ به پرسش‌های فرعی پژوهش
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه
یافته‌های توصیفی
یافته‌های استنباطی
پاسخ به پرسش اصلی پژوهش
پاسخ به پرسش‌های فرعی پژوهش

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع ویتامین E

1-4 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها به استنباط معنا از مشاهداتی که به عنوان بخشی از طرح پژوهش به عمل آمده است، اطلاق می‌شود. امروزه در بیشتر پژوهشهایی که مبتنی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد پژوهش میباشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای پژوهش محسوب می‌شود. داده‌های کمی با بهره گرفتن از نرمافزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرند. در این فصل، اطلاعات گردآوری شده حاصل دو پرسشنامه با بهره گرفتن از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در بخش اول یافته‌های توصیفی شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، میانگین و انحراف استاندارد و واریانس نمره‌های آزمودنی‌ها ارائه می‌گردد و در بخش دوم اولویت‌بندی در برخی متغیرها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2-4 یافته های توصیفی
1-2-4 اطلاعات جمعیت شناختی پژوهش: در این پژوهش که عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی مورد بررسی قرار می‌گیرد، گروه نمونه شامل 311 نفر از دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی می‌باشد که تعداد 353 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. در این بخش اطلاعات جمعیت شناختی آنها شامل (جنسیت، مقطع تحصیلی) به صورت توصیفی (فراوانی و درصد) ارائه می‌شود. جدول زیر چگونگی توزیع آزمودنی‌ها را برحسب جنسیت آنان ارائه می‌دهد.
جدول 1-4 توزیع فراوانی«جنسیت» پاسخ‌دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
151
8/42
زن
202
2/57
جمع
353
100
همان‌طور که در جدول (4-1) مشاهده می‌شود تعداد 151نفر (8/42 درصد) از افراد مورد مطالعه مرد و تعداد 202 نفر (2/57 درصد) آنان زن می‌باشند.
جدول 2-4 توزیع فراوانی«مقطع تحصیلی» پاسخ‌دهندگان
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
کارشناسی ارشد
322
2/91
دکتری
31
8/8
جمع
353
100
همانطور که در جدول (4-2) مشاهده می‌شود تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد 322نفر (2/91 درصد) و دانشجویان دکتری نیز 31 نفر (8/8 درصد) می‌باشند.
2-2-4 پاسخ به پرسش اول پژوهش
عادت‌های خواندن شامل انواع مواد خواندنی، مقدار زمان برای خواندن بر حسب دقیقه در روز، زمان‌های خواندن، مکان‌های خواندن و اهداف خواندن، که یافته‌های توصیفی مربوط به این متغیر به شرح زیر است.
جدول 3-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس مربوط به متغیر عادت‌های خواندن
شاخص
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
واریانس
انواع مواد خواندنی
014/3
671/0
45/0
مقدار زمان برای خواندن برحسب دقیقه در روز
259/2
601/0
362/0
مجراهای مواد خواندنی
026/3
720/0
518/0
زمان‌های خواندن
327/0
169/0
029/0
مکان‌های خواندن
453/0
190/0
036/0
اهداف خواندنجدول 3-4 نشان می‌دهد که میانگین و انحراف استاندارد انواع مواد خواندنی 014/3 و 671/0،واریانس آن 45/0می‌باشد. میانگین و انحراف استاندارد مقدار زمان برای خواندن برحسب دقیقه در روز 259/2 و 601/0 و واریانس این متغیر 362/0می‌باشد. میانگین و انحراف استاندارد مجراهای مواد خواندنی 026/3 و 720/0 و واریانس آن 518/0 می‌باشد. برای زمان‌های خواندن میانگین و انحراف استاندارد 327/0 و 169/0 و واریانس آن 029/0 و برای مکان‌های خواندن میانگین و انحراف استاندارد 453/0 و 190/0 و واریانس آن 036/0 می‌باشد.واریانس عددی است که نشان می‌دهد چگونه یک سری داده حول مقدار میانگین پخش می‌شوند به عبارتی واریانس پراکندگی داده‌ها در پاسخ‌دهندگان را نشان می‌دهد. واریانس بین 0 و 1 قرار دارد، هرچه واریانس به دست آمده به یک نزدیک‌تر باشد همگن‌تر است یعنی پراکندگی پاسخ‌ها کمتر است به این معنی که پاسخ‌هایی که پاسخ‌دهندگان انتخاب کرده‌اند یکسان یا نزدیک به هم می‌باشد. واریانس مجراهای خواندن بیشترین مقدار یعنی 518/0 است که این مقدار نشان دهنده کمترین پراکندگی می‌باشد. این نشان می‌دهد که پاسخ‌دهندگان در پاسخ به این سوال بیشترین یکدستی را داشته‌اند و بیشترین پراکندگی مربوط به زمان‌های خواندن با مقدار 029/0 است و این مقدار بدین معناست که پاسخ‌دهندگان در پاسخگویی به این سوال پاسخ‌‎های متفاوتی را انتخاب کرده‌اند.
عادت‌های خواندن شامل انواع مواد خواندنی، مقدار زمان برای خواندن بر حسب دقیقه در روز، زمان‌های خواندن، مکان‌های خواندن و اهداف خواندن است. در جدول زیر توزیع فراوانی و درصد انواع مواد خواندنی شرح داده شده است.
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد انواع مواد خواندنی
مقیاس
شکل مواد خواندنی
کتب درسی
کتب غیردرسی
مجله
روزنامه
هرگز
توزیع فراوانی
10
20
48
66
درصد
8/2
7/5
6/13
7/18
به‌ندرت
توزیع فراوانی
49
94
153
137
درصد
9/13
6/26
3./43
8/38
گاهی اوقات
توزیع فراوانی
59
106
73
54
درصد
5/19
30
7/20
3/15
اغلب
توزیع فراوانی
101
96
66
59
درصد
6/28
2/27
7/18
7/16
بیشتراوقات
توزیع فراوانی
123
37
13
37
درصد
8/34
5/10
7/3
5/10
جمع
توزیع فراوانی
353
353
353
353
درصد
100
100
100
100
جدول شماره 4-4 نشان می‌دهدتوزیع فراوانی و درصد کتب درسی برای پاسخ هرگز 10 و 8/2%، برای پاسخ به‌ندرت 49 و 9/13% برای پاسخ گاهی‌اوقات 59 و 5/19%، برای پاسخ اغلب 101 و 6/28%، و برای پاسخ بیشتر اوقات 123 و 8/34% می‌باشد. توزیع فراوانی و درصد مجله برای پاسخ هرگز 48 و 6/13% ، برای پاسخ به ندرت 153 و 3/43% ، برای پاسخ گاهی‌اوقات 73 و 7/20%، برای پاسخ اغلب 66 و7/18% و برای پاسخ بیشتراوقات 13 و 7/3% می باشد. بیشترین پاسخ انتخابی از سوی پاسخگویان برای کتب درسی متعلق به گزینه بیشتر اوقات، در کتب غیردرسی مربوط به گزینه گاهی‌اوقات و در مجله و روزنامه گزینه به‌ندرت می‌باشد. نتایج بیانگر آن است که پاسخگویان بیشتر کتب درسی می‌خوانند و ماده‌ای که کمترین تمایل را برای خواندن آن دارند مجله می‌باشد. بعد از کتب درسی، کتب غیردرسی و بعد از آن روزنامه در بین پاسخگویان محبوب‌تر می‌باشد. و کمترین محبوبیت را نیز همانگونه که بیان شد مجله دارد.
عادت‌های خواندن شامل انواع مواد خواندنی، مقدار زمان برای خواندن بر حسب دقیقه در روز، زمان‌های خواندن، مکان‌های خواندن و اهداف خواندن است. در جدول زیر میانگین، انحراف استاندارد و واریانس انواع مواد خواندنی شرح داده شده است.
جدول 5-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس انواع مواد خواندنی
میانگین
انحراف استاندارد
واریانس
کتب درسی
79/3
148/1
318/1
کتب غیردرسی
10/3
085/1
177/1
مجله
56/2
057/1
117/1
روزنامه
61/2
256/1
578/1
جمع کل
014/3
671/0
450/0
همانگونه که درجدول 5-4 مشاهده می‌نمایید، میانگین و انحراف استاندارد کتب درسی 79/3 و 148/1 ، میانگین و انحراف استاندارد کتب غیردرسی 10/3 و 085/1 ، میانگین و انحراف استاندارد مجله 56/2 و 057/1 و نهایتا” میانگین و انحراف استاندارد روزنامه 61/2 و 256/1 می‌باشد. به طورکلی می‌توان گفت میانگین انواع مواد خواندنی 014/3، و انحراف استاندارد آن 671/0 می‌باشد. با توجه به میانگین داده‌ها در این متغیر می‌توان گفت دانشجویان کتب درسی را بیشتر از سایر انواع مواد خواندنی، می‌خوانند. و در رتبه‌های بعدی کتب غیردرسی و سپس روزنامهو در انتها مجله را انتخاب می‌کنند. با توجه به واریانس کلی یعنی واریانس انواع مواد خواندنی (450/0) پراکندگی پاسخ‌های دانشجویان به این سوال در حد متوسط می‌باشد. و می‌توان گفت که پاسخ‌ها از یکدستی متوسطی برخوردارند.
عادت‌های خواندن شامل انواع مواد خواندنی، مقدار زمان برای خواندن بر حسب دقیقه در روز، زمان‌های خواندن، مکان‌های خواندن و اهداف خواندن است. در جدول زیر توزیع فراوانی و درصد مقدار زمان خواندن برحسب دقیقه در یک روز شرح داده شده است.
جدول 6-4 توزیع فراوانی و درصد مقدار زمان خواندن برحسب دقیقه در یک روز
زمان
شکل مواد خواندنی
کتب درسی
کتب غیردرسی
مجله
روزنامه
بین 5 – 10 دقیقه
توزیع فراوانی
37
87
204
244
درصد
5/10
6/24
8/57
1/69
بین 11 – 30 دقیقه
توزیع فراوانی
39
92
108
69
درصد
11
1/26
6/30
5/19
بین 31 – 60 دقیقه
توزیع فراوانی
99
96
23
22
درصد
28

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع خطای معیار

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو