منابع مقاله درباره سازمان امور مالیاتی

منابع مقاله درباره سازمان امور مالیاتی

دانلود پایان نامه

اعانات و هدایا و دارائی های  

سایر منابع تأمین اعتبار
مأخذ: قادری، 1390
اما به طور کلی روشهای تأمین مالی شهرداریها عبارتند از: 1- فروش مستقیم خدمات، 2- اخذ مالیاتهای محلی، 3- استفاده از کمکهای دولتی، 4- استقراض و انتشار اوراق قرضه شهری ( اولاد،22،1385) که در ادامه به بررسی و توضیح هر یک از این روشها میپردازیم.
2-2-1-1- مالیات محلی
فعالیت دولتها از دید اقتصادی در سه وظیفهی تخصیصی، توزیعی و تثبیتی بیان میشود. به این ترتیب برخی از فعالیتها و تصمیمات دولت در حوزهی تخصیص منابع در تولید و مصرف، برای دستیابی به شرایط کارآمد اقتصادی است. برخی از سیاستها و فعالیتهای دولت در جهت بهبود یا تأثیرگذاری بر توزیع درآمد است و برخی دیگر در راستای ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه. انجام این وظایف نیازمند تأمین مالی بوده و مالیات یکی از منابع مالی دولت است که در کنار کسب درآمد، میتواند برای دستیابی به اهداف در چهارچوب وظایف دولت عمل کند.(عبداله میلانی،1387)
کلمه مالیات مأخوذ از عربی به معنای باج، خراج و پولهایی است که مأمورین به موجب قانون از مردم میگیرند.(عمید،1365) مالیات عبارت است از درآمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینههای عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول میشود. به عبارت دیگر برای دوام و قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازند و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.(سازمان امور مالیاتی کشور،1389)
مالیات از مهمترین پایههای تئوریک در اقتصاد دولت میباشد و سیاستهای مالیاتی نیز از مؤثرترین خط مشیها در بخش عمومی هستند(دادگر و غفاری، 75،1387) و مالیات بر حقوق از سنتیترین ابزارهای توزیع عادلانه درآمدها محسوب شده است. (پورمقیم، 1378) مهمترین نقش سیاست مالیاتی به عنوان ابزار توزیع مجدد، باید تأمین درآمد به منظور تأمین مالی مؤثر مخارج خاص فقرا و دیگر مخارج اساسی دولت و اجتناب از ایجاد عدالت افقی باشد. سیستم مالیاتی باید دارای پایه گسترده، معافیتهای محدود و نرخهای پایین باشد.(چو و همکاران،102،1381)
برای برقرار کردن مالیات، چه از نظر تعیین پایه مالیاتی( معیارهای مختلف از جریان درآمد یا ذخیره ثروت) و چه از نظر تعیین نرخ همواره باید دو اصل مورد توجه قرار گیرد:
اصل فایده
اصل توانایی پرداخت
براساس اصل فایده، مالیات باید در ازای کالاهای (خدمات) عمومی که دولت ارائه میکند وضع شود. براساس این اصل میزان مبالغ پرداختی بابت مالیات باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم با بهرهمندی از خدمات دولت متناسب باشد. براساس اصل توانایی پرداخت وضع مالیات باید به گونهای باشد که آنان که توانایی پرداخت بیشتری دارند، مالیات بیشتری بپردازند. در برقراری هر یک از انواع مالیات، باید اصل فایده یا اصل توانایی پرداخت مورد توجه قرار گیرد. (بستانیان،1382)
مالیات به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم اخذ میشود:
مالیات مستقیم: مالیاتهایی هستند که مستقیماً بر منبع درآمد وضع میشوند و از درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وصول میشود. (مالیات بر درآمد و ثروت)
مالیات غیرمستقیم: مالیاتهایی هستند که پرداختکننده آن مشخص و معین نبوده است. (رضاییان، 1378)
یکی از انواع مالیاتها و از مهمترین منابع درآمدی حکومتهای محلی و شهرداریها در تمام کشورها، مالیاتهای محلی است. (نراقیان و همکاران،1389) مالیات محلی، مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص میسازد و درآمدهای حاصل از آن را برای مقاصد خاص نگه میدارد. مالیات محلی تنها به دست مقام محلی جمعآوری نمیشود. شهرداریها به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات ممیزی املاک، بهتر از دولت مرکزی میتوانند مالیات املاک را گردآوری کنند و این کار با صرفه اقتصادی همراه است. اما مالیات بر درآمد و فروش، اغلب به دست مقامات بالاتر (دولت منطقهای یا ملی) گردآوری میشود و سهم شهرداری از آن پرداخت میگردد. ذکر این نکته ضروری است که آن دسته از مالیاتهایی که نرخ مالیات و پایه آن را دولت مرکزی تعیین میکند، مالیات محلی تلقی نمیشود، بلکه این گونه درآمدها را میتوان درآمدهای اختصاص یافته به حساب آورد. (هادی زنوز،11،1388)
بنا بر آنچه بیان گردید مالیاتهای محلی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: (حسن زاده،5،1390)
مالیاتهایی که دستگاههای شهری بر مبنای قوانین مختص به خود و برآوردها و یا توان اخذ این مالیاتها وضع میکنند.
مالیاتهایی که درچارچوب قوانین ملی وضع میشود اما بر مبنای تعرفههای محلی که مسئولین دستگاههای شهری تعیین میکنند، وصول میگردد.
مالیاتهایی که خود دولت مرکزی وضع کرده و مراحل اداری آن توسط دولت پیگیری میشود، اما اقدامات اجرایی آن به نهادهای شهری واگذار یا با مشارکت آنها انجام میشود.
از دیدگاه اندیشمندان و کارشناسان عوامل زیر، ضرورت دریافت مالیات محلی را از سوی شهرداریها نشان میدهد: (حسن زاده و خسروشاهی، 1387)
در مواردی که قصد سرمایهگذاری دارند.
در مواقعی که ارائه خدمات شهری با آثار خارجی مثبت در خور توجه همراه است.
در مواقعی که خدمات شهری به صورت کالاهای عمومی ارائه شده و دریافت بهای آن از سوی شهروندان، امکانپذیر نیست.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد

بستن منو