منابع مقاله درباره سازمانهای دولتی

منابع مقاله درباره سازمانهای دولتی

دانلود پایان نامه

جدول شماره (19-4)- میزان کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385 156  

جدول شماره (20-4)- درآمدهای حاصل از اعانات، هدایا و داراییها و زیربخشهای آن برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385 157
جدول شماره (21-4)- درآمدهای حاصل از سایر منابع تأمین اعتبار و زیربخشهای آن برای شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385 158
جدول شماره (22-4)- متوسط سهم درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری ارسنجان از کل درآمدهای دوره 1390-1385 160
جدول شماره (23-4)- متوسط سهم (درصد) کدهای درآمدی هفتگانه در ترکیب درآمد شهرداری ارسنجان طی دوره 1390-1385 163
جدول شماره (24-4)- نام بخش، شهر و دهستان شهرستان خرم بید 166
جدول شماره (25-4)- تغییرات جمعیت شهر صفاشهر طی سالهای 1390-1345 168
جدول شماره (26-4)- بهره برداران کشاورزی بر حسب نوع بهره بردار 170
جدول شماره (27-4)- مقایسه نسبت اراضی کشاورزی در شهرستان خرم بید به کل مساحت شهرستان و استان فارس در سال 1384 170
جدول شماره (28-4)- تعداد و مساحت بهره برداریهای با زمین (بهره برداری ـ هکتار) 173
جدول شماره (29-4) – بهره برداریهای کشاورزی بر حسب نوع فعالیت 174
جدول شماره (30-4)- وضعیت نیروی انسانی و تحولات آن در شهر صفاشهر 181
جدول شماره (31-4)- سهم شاغلین در بخشهای اقتصادی 183
جدول شماره (32-4)- ترکیب درآمد شهرداری صفاشهر طی سالهای 1390- 1385 185
جدول شماره (33-4)- سهم (درصد) هر یک از کدهای درآمدی اصلی در ترکیب درآمد شهرداری صفاشهر طی سالهای 1390-1385 186
جدول شماره (34-4)- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و زیربخشهای آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385 188
جدول شماره (35-4)- تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در شهرداری صفاشهر 189
جدول شماره (36-4)- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و زیربخشهای آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385 189
جدول شماره (37-4)- درآمدهای ناشی از بهای خدمات و مؤسسات انتفاعی شهرداری و زیربخشهای آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385 190
جدول شماره (38-4)- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری و زیربخشهای آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385 191
جدول شماره (39-4)- میزان کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385 192
جدول شماره (40-4)- درآمدهای حاصل از اعانات، هدایا و داراییها و زیربخشهای آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385 193
جدول شماره (41-4)- درآمدهای حاصل از سایر منابع تأمین اعتبار و زیربخشهای آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385 194
جدول شماره (42-4)- متوسط سهم درآمدهای مستمر و نامستمر شهرداری صفاشهر از کل درآمدهای دوره 1390-1385 195

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره همبستگی پیرسون

بستن منو