منابع مقاله درباره سازمانهای دولتی

منابع مقاله درباره سازمانهای دولتی

دانلود پایان نامه

 

2-2-1- منابع درآمدی و شیوههای تأمین مالی در شهرداریها
اگرچه هر یک از کشورهای جهان براساس نظام سیاسی و ویژگیهای فرهنگی و اقتصادی خود، روشهایی را برای کسب درآمد در شهرداریها برگزیدهاند؛ اما دو خط مشی اصلی در این زمینه وجود دارد(فرجیملائی و عظیمی ،67،1390-66):
1- تا جایی که امکان دارد نباید بار مالی خدمات عمران شهرها بر دوش شهروندان تحمیل گردد. برای تأمین کسری بودجه شهرداری که بر اثر قطع کمک دولتی به وجود میآید، باید در میزان اخذ عوارض شهرداری تجدید نظر کلی انجام شود.
2- دولت میتواند به عنوان مسئول تأمین زندگی شهروندان، درصدی از بار مالی خدمات شهری را که از عهده شهرداریها خارج است برعهده بگیرد و از برخی طرحها و پروژهها (مانند طرحهای تأمین نیازهای افراد کم درآمد و تأمین طرحهای تحقیقاتی مهم) حمایت کند.
مدیریت منابع مالی در شهر، برای تأمین هزینه خدمات و توسعه است(فلاح پسند،15،1385) در یک بخشبندی کلی میتوان منابع درآمدی شهرداریها را به دو گروه کلی منابع درآمدی خارجی و منابع درآمدی داخلی تقسیم بندی کرد. منابع درآمدی خارجی شامل دو گروه کمکهای بدون عوض دولتهای مرکزی و وام دهنده، و منابع درآمد داخلی شامل دو گروه منابع درآمدی به دست آمده از عوارض و مالیاتها و منابع غیر مالیاتی است. در منابع درآمدی حاصل از مالیاتها میتوان از عوارض نوسازی، نقل و انتقال املاک و عوارض اتومبیل و از درآمدهای غیرمالیاتی میتوان از درآمد حاصل از فروش خدمات و جریمهها نام برد. (حسن زاده و خسروشاهی،4،1387)
در تصویر شماره (1-2) دسته بندی انواع منابع درآمدی که شهرداریها در بسیاری از نقاط جهان در سه سطح ملی، منطقهای و محلی از آن کسب درآمد میکنند، نشان داده شده است.(یگانگی دستگردی،77،1390)

مطلب مرتبط :   پایان نامه -پروپوزال و سمینار ارشد- قسمت 37

تصویر شماره (1-2)- دسته بندی انواع منابع درآمدی شهرداریها در بسیاری از نقاط جهان
مأخذ: www.ccm_ct.org به نقل از یگانگی دستگردی،77،1390
در تقسیمبندی درآمد شهرداریها از نگاهی دیگر میتوان درآمدها را به دو دسته درآمدهای مستمر: درآمدهایی که تابع نوسانهای اقتصادی نبوده و ارائه خدمات زیربنایی در قبال آن تکلیف نشده است و درآمدهای غیرمستمر: درآمدهایی که تابع تقاضای مصرفکنندگان شهری است و در قبال آن شهرداری ملزم به ارائه خدمات زیربنائی و عمرانی است، تقسیم نمود. جدول شماره (1-2) انواع درآمدهای مستمر و غیرمستمر شهرداریها را نشان میدهد.
جدول شماره (1-2)- تفکیک درآمدهای مستمر و غیرمستمر شهرداریها
درآمدهای مستمر درآمدهای غیرمستمر
عوارض اسناد رسمی عوارض بر پروانه های ساختمانی
عوارض گذرنامه عوارض بر تراکم
عوارض بلیط هواپیما عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل، شماره گذاری وسائط نقلیه عوارض بر معاملات غیرمنقول
عوارض بلیط مسافرت و باربری عوارض 1% قراردادها
عوارض بر اماکن عمومی عوارض بر تفکیک اراضی
عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه عوارض 3% حق النظاره مهندسین
عوارض پلاژها و محل های تفریحی عوارض ایمنی
عوارض نوسازی عوارض حذف پارکینگ
عوارض سالیانه خودروهای سواری عوارض حق بیمه حریق
حق کارشناسی و فروش نقشه درآمد ناشی از آسفالت و لکه گیری و سایر درآمدهای کدهای درآمدی درآمد ارزش افزوده درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداریها
کمکهای دولت و سازمانهای دولتی

بستن منو