منابع مقاله درباره درآمد مالیاتی

منابع مقاله درباره درآمد مالیاتی

دانلود پایان نامه

 

3. عوارض بهرهمندی از امکانات عمومی شهری: تفاوت این عوارض با دو دسته قبل در این است که این عوارض حاصل از فروش یا ارائه خدمات به افراد مشخص نیست. این عوارض، بهایی است که شهروندان، بابت استفاده از محصولات و خدمات عمومی فراهم شده توسط شهرداری، پرداخت میکنند؛ مانند بهرهمندی از امنیت و خدمات پلیس (در شهرهایی که این وظیفه به عهده شهرداریها است)، استفاده از ایمنی و خدمات آتشنشانی، بهرهمندی از روشنایی عمومی شهر، زیباسازی و… (همان منبع)
تعیین بهای خدمات یکی از مهمترین سیاستهای عمومی محسوب میگردد. چالشی که در استفاده از این منبع درآمدی وجود دارد امکان ایجاد فشار بر روی افراد فقیر در جامعه میباشد که برای حل این مشکل استفاده از سه راهکار 1- در نظر گرفتن تسهیلات برای کمک به این گونه افراد، 2- در نظر گرفتن سقفی جهت استفاده رایگان برای خانوادههای فقیر،3- ایجاد ساختار قیمتگذاری مناسب با تأکید بر افراد کم مصرف، میتواند مفید واقع شود.
(Serageldin et al,2008,56)
2-2-1-3- کمکهای میان حکومتی
کمکهای دولتی بخش مهمی از درآمد شهرداریها را در کشورهای مختلف تشکیل میدهد. البته این کمکها در مواردی قابل قبول است که فعالیتهای دولت محلی یا شهرداریها دارای منافع جانبی باشد؛ بدین معنی که فعالیتهای شهرداریها همراه با منافعی باشد که از طریق دریافت مستقیم از شهروندان امکان تأمین هزینههای آن وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر هزینههای این قبیل فعالیتها خارج از توان پرداخت عمومی باشد.
بیشتر کالاهای تولید شده توسط شهرداریها در زمره کالاهای عمومی هستند که همه افراد قادرند که از این خدمات بهرهبرداری نمایند. بدین لحاظ با توجه به ضرورت تولید این قبیل خدمات از یک طرف و عدم توانایی پرداخت کلیه شهروندان برای تأمین هزینهها، ضروری است که دولت مرکزی از طریق تخصیص کمکهای بلاعوض به ارائه این خدمات کمک نمایند. بنابراین هدف اصلی کمک دولت به شهرداریها، میتواند کاهش نابرابریهای منطقهای و محلی باشد.(همان منبع)
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مهمترین مسائلی را که در این بخش از منابع درآمدی وجود دارد، میتوان در موارد زیر ملاحظه کرد:
– توجیهات درآمدی طرحهایی که در شهرداری اجرا میشود، باید از سوی دولت مورد تأیید قرار گیرد.
– توجیهات هزینهای کلیه برنامهها باید از نظر کارایی و اهداف به خوبی روشن باشد و این که مراکز محلی چگونه میتوانند کالاها و خدمات همگانی را بر حسب توجیهات محلی عرضه کنند.
– توجه به سازگاری برنامهها با اقتصاد کلان، که میباید با رعایت قواعد مالی، ترتیبات ضروری و هماهنگی لازم میان سطوح مختلف اهداف مالی (سطح ملی) برقرار گردد. (هاشمی و طاهر خانی،1387) نمودار زیر انواع کمکهای بلاعوض دولت به شهرداریها را نشان میدهد.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد هزینه های مالی

نمودار شماره (3-2)- تیپ شناسی کمک بلاعوض دولت به مقامات محلی
مأخذ: شرکت خدمات مدیریت ایرانیان،373،1384
چناچه در نمودار شماره (3-2) مشاهده میشود، کمک دولت به شهرداریها میتواند به صورت کمک عمومی (غیرمشروط) و یا به صورت کمکمشخص ( مشروط یا انتخابی ) باشد. کمکبلاعوض عمومی را میتوان برای تأمین مالی انواع خدماتی به کار برد که توسط شهرداری ارائه میشود. به همین جهت این کمکها غیرمشروط نامیده میشوند.
کمک بلاعوض مشخص تنها برای خدمات یا پروژه معین پرداخت میشود و فقط قابل هزینه کردن برای همان خدمات یا پروژه است، که به همین علت این نوع کمکها را مشروط، انتخابی یا تخصیص یافته میگویند. اما زمانی که دولت بخواهد شهرداری را به انجام پروژههایی که از نظر او اولویت دارد، ترغیب نماید از کمک انتخابی استفاده میکند. کمک بلاعوض مشخص را میتوان به دو صورت مبلغ مقطوع و یا درصدی از هزینه شهرداری پرداخت نمود. همچنین کمک بلاعوض عمومی نیز میتواند به صورت مقطوع باشد یا با میزان تلاش مالیاتی شهرداری مرتبط شود. بنابراین، هر اندازه درآمد مالیاتی شهرداری بیشتر باشد، کمک بلاعوض بیشتری از دولت دریافت خواهد کرد. هر دو نوع کمکهای بلاعوض عمومی و مشخص میتوانند دارای سقف معین یا نامحدود باشند.( شرکت خدمات مدیریت ایرانیان،373 ،1384)
در یک تقسیم بندی دیگر انواع کمکهای میان حکومتی به صورتی است که در جدول شماره (3-2) نشان داده شده است.
جدول شماره (3-2)- گونه شناسی انواع کمکهای میان حکومتی
نوع کمک ویژگی ها
غیر مشروط بدون شرط خاص برای مصرف، سرجمع
غیر مشروط تعادلی بدون شرط خاص برای مصرف، سرجمع، بر مبنای ظرفیت مالی یا هزینه صورت گرفته
مشروط کلی جهت مصرف در موارد از پیش تعیین شده، سرجمع
مشروط تکمیلی جهت مصرف در موارد از پیش تعیین شده، میزان آن بستگی به عملکرد شهرداری دارد
مأخذ: Slack,2009,36
2-2-1-4- استقراض و انتشار اوراق قرضه شهری

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود مقایسه نتایج

بستن منو