منابع مقاله درباره جمعیت هلال احمر

منابع مقاله درباره جمعیت هلال احمر

دانلود پایان نامه

اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانهها و مراقبت در پاکیزگى آنها.  

صدور پروانه براى کلیه ساختمانهایى که در شهرها ساخته میشوند.
ساختن خیابانها و آسفالت کردن سوارهروها و پیادهروهاى معابر و کوچههاى عمومى و جداول.
پیشنهاد برقرارى یا الغاى عوارض شهر.
وضع مقررات خاصى براى نامگذارى معابر و نصب لوحه نام آنها و شمارهگذارى اماکن و نصب تابلوى الصاق اعلانات.
صدور پروانه کسب براى اصناف و پیشهوران.
2-1-3- مالیه شهری
مالیه شهری، حوزهای از علم اقتصاد و مالیه است که به تصمیمات شهرداری در ارتباط با درآمد و هزینههای شهرداریها میپردازد. مالیه شهری، حوزههایی نظیر منابع درآمدی شهرداری به طور مثال مالیاتها و عوارض شهری و بهای خدمات را در بر میگیرد. مالیه شهری هم چنین نحوه تأمین مالی زیرساختهای شهری از طریق درآمدها، قروض، پرداختها و مشارکتها را شامل میشود. همچنین به هزینهکرد شهرداریها، بودجهریزی و مدیریت مالی نیز میپردازد.(Slack,2009,1)
2-1-4- شهرداریها از نظر مالی چه نوع مؤسساتی هستند؟
به طور کلی مؤسسات به دو دسته کلی تقسیم میشوند: مؤسسات انتفاعی دارای سرمایه و مؤسسات غیرانتفاعی بدون سرمایه. مؤسسات انتفاعی دارای سرمایه به مؤسساتی اطلاق میشود که هدفشان کسب سود و سرمایه است ولی مؤسسات غیرانتفاعی فاقد سرمایه به مؤسساتی اطلاق میشود که هدفشان کسب سود و سرمایه نیست؛ زیرا این گونه مؤسسات فاقد سرمایه هستند بنابراین لازم نیست که نسبت به نگه داشتن آن اقدام نمایند.
مؤسسات انتفاعی دارای سرمایه به سه بخش تقسیم می شود: خدماتی، بازرگانی و صنعتی. مؤسسات غیرانتفاعی فاقد سرمایه هم به سه بخش تقسیم می شود:
مؤسسات غیرانتفاعی فاقد سرمایه اختصاصی؛ مثل یک حزب یا مراکز عام المنفعهای مانند جمعیت هلال احمر؛
مؤسسات غیرانتفاعی فاقد سرمایه عمومی خاص مانند شهرداریها؛
مؤسسات غیرانتفاعی فاقد سرمایه عمومی عام مانند دولت؛
در مورد تأمین مالی این مؤسسات میتوان گفت، در مؤسسات اول اعتبار به وسیله گرفتن شهریه یا حق عضویت تأمین میشود و در مؤسسات دوم که مؤسسات عمومی خاص مانند شهرداری است؛ به وسیله خود اهالی باید تأمین مالی و اداره شود و این تأمین مالی را اصطلاحاً عوارض گویند و در مؤسسات سوم مثل دولت از محل مالیات، کشور را اداره میکنند.(سرایی،51،1386)
2-1-5- درآمد پایدار
درآمدهای پایدار از ابزارهای مهم پشتیبان حکومتهای محلی است.(عندلیب و ثابت قدم، 1388، 90) نگرش جدید مدیریت شهرى در جهان، تنها در پى یافتن بسترهایى که بتوان درآمد مورد نیاز را به دست آورد نیست، بلکه پایدار بودن منابع درآمدى و یا مطلوب بودن آن در اولویت قرار دارند.(موسوی و باقری،1389،5)
در بررسی متون اقتصادی، تعاریف متفاوتی از درآمدهای پایدار ارائه گردیده است. اولین بار هیکس در اثر ارزشمند خود «ارزش و سرمایه» به بحث پیرامون درآمد پایدار میپردازد. بر اساس تعریف هیکس درآمد پایدار، عبارتند از: « حداکثر درآمد قابل دسترس در یک دورهی زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دورهی آینده با فرض محدودیتهای منابع، نیروی کار، سرمایههای تولیدی توسط بشر و سرمایههای طبیعی». بنابر تعریف هیکس میتوان گفت درآمد پایدار رابطه مستقیمی با سطح تولید دارد که این سطح تولید به انسان و همچنین سرمایههای طبیعی وابسته است.
در نگرش اقتصاددانان نئوکلاسیک به موضوع پایداری، درآمد پایدار عبارتست از حداکثر میزان مخارج مصرفی در یک دوره بدون این که سبب کاهش در مخارج مصرفی واقعی در دورههای بعد گردد. در شرایط مواجه شدن با تغییرات قیمت و تغییر در نرخ بهره در طول زمان، این تعریف مناسبترین تعریف از درآمد پایدار است. تعریف دیگری از درآمدهای پایدار که با تعریف فوق قرابت و نزدیکی دارد تعریف درآمدهای پایدار در نظریهی قانون اختصاص کارایی زمانی منابع طبیعی «هتلینگ» است. به اعتقاد هتلینگ، قیمت یک منبع طبیعی فناپذیر (کالاهای زیست محیطی ) باید متناسب با نرخ واقعی بهره افزایش یابد. تفسیر این نظریه و کاربرد آن در نظریه بهرهبرداری از منابع پایدار، کوششی است جهت برقراری این موضوع که چگونه مخارج مصرفی واقعی مبتنی بر استفاده از منابع طبیعی باید در طول زمان ثابت بماند. ثابت ماندن مخارج مصرفی واقعی در طول زمان مستلزم نگهداری و حفاظت از نهادههای تولید شامل سرمایههای تولید شده توسط بشر، منابع طبیعی، تکنولوژی و سطح آموزش (سرمایه انسانی) است. (شرزه ای،1387)
براساس مستندات طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران درآمدهای پایدار توسعه شهری باید خصایص زیر را دارا باشند در غیر این صورت درآمد پایدار محسوب نمیگردند.
1- تداوم پذیری: دارای ثبات بودن و حداقل درکوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشوند.
2- مطلوب بودن: کسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رویکرد عدالت محوری شود و به ساختارهای زیست محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهر لطمهای وارد نیاورد.
3- انعطافپذیری: پایه درآمدی در طی زمان بزرگ شود و همپا با گسترش مخارج گسترش یابد تا از مضیقه مالی اجتناب شود و برای وصول آن بتوان برنامهریزیهای اجرایی لازم را تعریف کرد. (اداره کل تشخیص و وصول درآمد، شهرداری تهران،1385)
بخش دوم: نظام درآمد شهرداریها

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد معراج پیامبر

بستن منو