منابع مقاله درباره تمایل به پرداخت

منابع مقاله درباره تمایل به پرداخت

دانلود پایان نامه

 

در مواردی که خدمات شهری از سوی شهرداری ارائه میشود (کالای ارزشمند) لیکن شهروندان قادر به ارزشگذاری آن نمیباشند.
اصول استاندارد سازی مالیات بندی در سطح ملی و محلی که کم و بیش اعمال شدنی است.
از سوی دیگر مالیات محلی برای اینکه بتواند به صورت کارآمد عمل نماید باید دارای ویژگیهای زیر باشد( Bird,2001,45):
1- مبنای مالیاتی باید تاحدودی ثابت باشد به نحوی که حکومت محلی بتواند نرخهای مالیاتی را بدون از دست دادن بخش قابل توجهی از مالیات، تغییر دهد.
2- درآمد حاصل از مالیات باید پاسخگوی نیازهای محلی بوده، قابلیت افزایش متناسب با افزایش هزینهها را در طول زمان داشته و نسبتاً پایدار و قابل پیشبینی باشد.
3- مالیات نباید قابلیت انتقال به غیر ساکنین را داشته باشد.
4- مبنای مالیاتی باید شفاف باشد تا همواره قابل حسابرسی باشد.
5- مالیات دهندگان باید به عادلانه بودن مالیات باور داشته باشند.
6- مالیات باید قابلیت مدیریت را داشته باشد.
یکی از نکات بسیار مهم در خصوص مالیاتهای محلی این است که حکومتهای محلی باید توانایی وضع یا حداقل تعیین ضرایب مالیاتی را داشته باشند. تجربیات بینالمللی نشان داده است، که پاسخگوترین و شفافترین حکومتهای محلی آنهایی هستند که قدرت افزایش درآمدهای خود و تعیین ضرایب مالیاتی را دارند.(همان منبع) جدول زیر اصول استاندارد مالیات بندی در سطح محلی را نشان میدهد:
جدول شماره (2-2)- اصول استاندارد مالیات بندی در سطح محلی
اصول توضیحات
عدالت
(عدالت افقی و عمودی) بدین معنی که در حوزهی عمل مقام محلی، مالیاتدهندگانی که از وضع همانندی برخوردارند، باید مالیات یکسان بپردازند و سهم مالیاتها در درآمد افراد کم درآمد نباید بیشتر از سهم مالیات از درآمد شهروندان پردرآمد باشد.
کارایی مالیات محلی باید موجب بهبود کارایی باشد. این کار مستلزم آن است که رأیدهندگان محلی به گونهای مالیات محلی را بپردازند که استفاده از خدمات داده شده بیانگر تمایل به پرداخت آنها در برابر آن باشد.
قابلیت مشاهده برای نظارت بر عملکرد مقامات محلی در ارائه خدمات به شهروندان، رأی دهندگان به دقت بدانند چه مبلغی مالیات میپردازند. از این رو میتوان گفت نظارت محلی از راه مالیاتهای کاملاً مشهود، بهبود مییابد.
استقلال محلی اگر قرار باشد منافع کارایی تخصیصی به دست آید، باید دولتهای محلی و رأیدهندگان آنها در تعیین نرخهای مالیات محلی آزاد باشند، پایش ( کنترل) نرخهای مالیات از سوی دولت مرکزی به منزلهی به کارگیری نرخ یکسان مالیات در سطح ملی است.
صرفه جویی از دید مقامات محلی، هزینه گردآوری مالیاتهای محلی نباید بخش بیشتر درآمد حاصل از مالیات را به سوی خود بکشد. از دید جامعه، مالیات محلی نباید چنان وضع شود که عدم پرداخت گسترده باشد و هزینههای حقوقی در خور توجهی را برای گرفتن مالیات و تنبیه کسانی که از پرداخت مالیات میگریزند، ایجاد نماید.
بسندگی درآمد درآمدهای حاصل از مالیات باید برای تأمین مالی آن سطح از خدمات که شهروندان به آن رأی دادهاند، بسنده باشد، از این رو نرخ و پایه مالیاتی باید به آسانی تعدیل شدنی و نرمش پذیر باشد. یعنی پایه مالیاتی در گذر زمان بزرگ شود و همراه با گسترش مخارج افزایش یابد.
پایایی درآمد یافتن مالیاتی که متأثر از افت و خیز درازمدت نباشد دشوار است، اما میتوان مالیاتی را یافت که دست کم در کوتاه مدت درآمد حاصل از آن پایدار باشد؛ این گونه ناپایداری میتواند به گسست و اختلال در ارائه خدمات دولتهای محلی بینجامد. این مسئله میتواند در مواردی که دولت مرکزی، به دولت محلی اجازه وام نمیدهد، افزایش یابد. اگر خدماتی که استمرار آنها به مخاطره میافتد، جزء مهمی از برنامههای دولت رفاه باشد، این وضع نامطلوب خواهد بود. بنابراین در این حالت، مناسبترین مالیات محلی، مالیاتی است که درآمد حاصل از آن از تغییرات ادواری اقتصاد محلی تأثیر نپذیرد.
عدم جابه جایی پایه مالیاتی نرخ مالیات محلی نباید چنان بالا وضع شود که به انتقال پایهی مالیاتی به منطقهای دیگر بینجامد، در غیر این صورت قواعد بسندگی درآمد مالیاتی و پایایی آن نقض خواهند شد. به همین جهت مالیاتهای محلی نباید بر پایههای مالیاتی که به شدت متحرکند وضع شود، زیرا در آن صورت مسئلهی مهاجرت پایهی مالیاتی مطرح خواهد شد.
مأخذ: حسن زاده و خسروشاهی، 6،1387-5
2-2-1-1-1- مالیات بر دارایی
یکی از اصلیترین بخشهای مالیات و در بسیاری از موارد اصلیترین و شاید تنها منبع مالیاتی در حکومتهای محلی و شهرداریها، مالیات بر دارایی است. مالیات بر دارایی، از نظر عقلی نیز ارتباط ویژهای با حکومتهای محلی دارد؛ چرا که بخش عمدهای از دارایی، یعنی املاک و مستغلات، ذاتاً ثابت بوده و امکان جابجا کردن آن، در برابر تغییرات مالیاتی، در دورههای زمانی کوتاهمدت وجود ندارد.(امیری و همکاران،840،1389)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع آب زیرزمینی

بستن منو