منابع مقاله درباره برنامه ریزی استراتژیک

منابع مقاله درباره برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پایان نامه

توسعه (نقش تغییرات ساختاری و کیفیت توسعه).  

آنچه بیان گردید نشان میدهد که توسعه اقتصاد محلی به دنبال “راه حل سریع” و یا تولید “فهرستی از نیازمندیها” نمیباشد. این استراتژی نیاز به یک درک عملی از موقعیت محلی، تهدیدها و فرصتهای خارج و نیازمندیهای آن دارد.
2-3-5-2-فراهم سازی محیط کسب و کار توانمند
تجربیات موفق در توسعه اقتصاد محلی نشان میدهد که منابع عمومی و مداخله دولت (به عنوان مثال هزینههای عمومی، دسترسی به خدمات) باید بر روی بهبود محیط کسب و کار اولیه و رسیدن به تمام سطوح جامعه (به عنوان مثال، به جای حمایت از شرکتهای فردی) تمرکز کند. این بدین معنی است که توانمندسازی نهادها در سطح محلی برای یک توسعه اقتصاد محلی موثر ضروری است. فراتر از آن فقدان ظرفیت، هزینه (وقت و پول) و مقررات (مقررات پیچیده) اثرات مخربتی نسبت به پارتی بازی، قوم پرستی و فساد دارند. تحقیقات اخیر توسعه اقتصاد محلی حاکی از آن است که برای این توسعه نهادهای قوی و مناسب لازم هستند و دولتها باید چهار مفهوم زیر را در توسعه اقتصاد محلی دنبال کنند: (UN-HABITAT,2005,4)
اول، پشتیبانی برای نهادها و استراتژی باید با حکومت هماهنگ و با فرهنگ محلی، برای به دست آوردن احترام، مشروعیت و پذیرش از شهروندان محلی ترکیب گردد.
دوم، نیاز به قوانین و فرایندهای تصمیمگیری روشن در دولت وجود دارد، مانند مناطق با کاربری زمین و قوانین تجارت (کسب و کار) مؤثر، که برنامههای بلند مدت و روشن و با ثبات اقتصادی را ترویج میکنند.
سوم، محیط سیاسی باید باثبات و ایمن باشد، چراکه سیاستهای اقتصادی و سیستمهای دولتی ضعیف به طور جدی میتواند تلاشهای توسعه اقتصاد محلی را با افزایش خطرات و افزایش هزینههای تولید تحت تأثیر قرار دهند. برای بسیاری از سرمایهگذاران ثبات، قابل پیشبینی بودن و وضوح سیاستها و مقررات دولت به عنوان یک اصل مهم در محیط کسب و کار با محدودیت اندک، بسیار با اهمیت میباشد.
چهارم، محیط توانمند باید سهولت بالای ورود به کسب و کار و اجرای مقررات کارآمد را دارا باشد. به طوری که محققان دریافتهاند که کشورهای با مقررات سنگین و اجرای ضعیف، نرخ بالاتری از فساد، اقتصاد غیررسمی بزرگتر و کمتر دموکراتیک و به احتمال زیاد فقر بیشتر را دارا میباشند.
2-3-5-3-فرایند برنامه ریزی استراتژیک توسعه اقتصاد محلی
فرایند برنامهریزی استراتژیک توسعه اقتصاد محلی پنج مرحله زیر را شامل میشود: (Swinburn and Murphy,2000)
مرحله اوّل : سازماندهی و تشکیل گروه مطالعاتی؛
مرحله دوّم : ارزیابی اقتصاد محلی؛
مرحله سوم: تدوین استراتژی توسعه اقتصاد محلی؛
مرحله چهارم: اجرای استراتژی توسعه اقتصاد محلی؛
مرحله پنجم: مرور و بازنگری استراتژی توسعه اقتصاد محلی؛
مرحله اوّل: سازماندهی و تشکیل گروه مطالعاتی
موفقیت توسعه اقتصاد محلی به تلاش‏های جمعی بخش‏های عمومی (دولتی)، خصوصی و سازمان‏های غیردولتی (NGO) بستگی دارد. فرایند برنامه‏ریزی استراتژیک معمولاً از شناسایی مردم، نهادهای عمومی، تجار و صاحبان صنایع، سازمانهای مدنی، سازمانهای حرفه‏ای خصوصی، متفکرین و نهادهای آموزش عالی و سایر گروههای ذینفع شروع میشود.
مهارت‏ها، تجارب و منابع هریک از گروه‏های بهرهور در تحکیم فرایند استراتژیک توسعه اقتصاد محلی تعیین کننده و مهم هستند. ایجاد روابط کاری و ساختارهایی که همه بهره‏وران را در این فرایند مشارکت دهد نیز به هماهنگی محلی بهتر و نهایتاً اجرای استراتژیها منجر میشود. تنظیم این روابط مشارکتی معمولاً چالش پذیرترین مرحله برنامه‏ریزی استراتژیک است زیرا که بهره‏وران نیاز به ایجاد نگرش و اهداف مشترک و تفاهم در مورد فرایند توسعه اقتصاد محلی دارند.
مرحله دوم: ارزیابی اقتصاد محلی
شناخت اقتصاد محلی برای کمک به بهره‏وران در تعیین استراتژیهای توسعه آتی شهر از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ارزیابی اقتصاد محلی نباید محدود به مرزها و محدوده تقسیمات اداری شهر شود.
جمع‏آوری اطلاعات اولین گام در ارزیابی اقتصاد محلی است.
در گام بعدی باید این اطلاعات تحلیل شوند. برای این تحلیل عمدتاً از تحلیل SWOT (نقاط قوت، ضعف‏ها، فرصت‏ها و تهدیدات) استفاده می‏شود.
مرحله سوم: تدوین استراتژی توسعه اقتصاد محلی

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود منابع تاریخی

بستن منو