منابع مقاله درباره انسجام اجتماعی

منابع مقاله درباره انسجام اجتماعی

دانلود پایان نامه

 

اما در مجموع اگر رقم پنجاه هزار نفر سکنه را برای شهر کوچک پذیرفت، این شهرها دارای ویژگیهای نسبتاً مشابهی هستند، که آنها را از دیگر شهرها متمایز میکند، عمدهترین ویژگیهای شهرهای کوچک را میتوان چنین خلاصه نمود:( ایراندوست و امینی،1390)
به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی کمتر توسعه یافتهاند.
نسبت قابل توجهی از نیروی کار شهر به فعالیتهای کشاورزی مشغول است.
نقش اداری نسبتاً کمی دارند و عموماً مرکز تجمع خدمات عمومی رده پایین از جمله مراکز بهداشت و مدرسه هستند.
در شهرهای کوچک روابط اجتماعی از نوع نخستین و رو در رو و ساده است.
در این اجتماع های کوچک انسجام اجتماعی بیشتر و دستیابی به اهداف جمعی آسان تر است.
در این شهرها روابط بیشتر عاطفی، در حالی که در محیطهای بزرگتر روابط عقلانی میباشد.
در شهرهای کوچک کاهش در کارآیی و نرخ اشتغال شهروندان مشاهده میشود.
کاهش در میزان مصرف انرژی و کاهش آلایندههای زیست محیطی از امتیازهای ویژه این شهرهاست.
دسترسی به امکانات طبیعی در شهرهای کوچک، نسبت به شهرهای بزرگ بیشتر است. ( Carbó-Ramírez & Zuria,2011)
بهره گیری از فرصتها و منابع آنها بسیار پایین است. (National Association of Municipalities of the Republic of Bulgaria,2003:2)
در تولید منطقهای و ملی نقش نسبتاً جزیی دارند اما به عنوان مرکز ارایه دهنده کالا و خدمات به ساکنین نواحی پیرامونی و نیز فراهم آوردن دسترسی به شبکه های حمل و نقل منطقهای و ملی نقش مهمی دارند. ( BELL AND JAYNE,2006)
بیشتر مرکز تأمین خدمات مورد نیاز کشاورزان و روستاییان هستند. (رضوانی و همکاران،1386)
نظارت اجتماعی غیر رسمی نسبت به رسمی در شهرهای کوچک قابل مشاهده است.(زبردست،1383)
بخش پنجم: پیشینه تحقیق
از آنجا که موضوع تحقیق پیشرو هم برای اندیشمندان و هم برای مسئولان شهری اهمیت فراوانی داشته است، مطالعات راهگشای بسیاری در این زمینه در تعداد زیادی از کشورهای دنیا صورت گرفته است. که در ذیل ابتدا به مهمترین پژوهشهای صورت گرفته در ایران و سپس در سایر کشورهای دنیا اشاره میشود. همچنین در پایان هر بخش سایر پژوهشهایی که برای موضوع تحقیق مورد نظر از درجه اهمیت کمتری برخوردارند در قالب جداولی به صورت خلاصه بیان شدهاند و همچنین بخشی به عنوان جمعبندی برای درک کلی از تحقیقات موجود در پایان پیشینه تحقیق آورده شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد مقایسه

2-4-1-پیشینه تحقیق در ایران
هادی زنوز با اعتقاد بر این که طراحی نظام درآمدی شهرداریها در ایران بدون توجه به مبانی نظری مالیه محلی صورت گرفته است و نبود مبانی نظری، پیامدهایى منفی مانند کاهش کارایی تخصیصی در اقتصاد شهری؛ ناسازگاری مالیاتها و بهای خدمات شهری با اصل انصاف؛ بی ثباتی درآمدهای شهرداری و عدم حسابدهی شهرداری، که عرضه کننده خدمات شهری در برابر شهروندان است، برای شهرداریها در ایران به بار آورده است. در پژوهش خود با هدف ایجاد معیارهای علمی مناسب برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شهرداریها، به بررسی مبانی نظری مالیه محلی با تأکید بر منابع درآمدی در چهار موضوع محوری مبانی نظری عدم تمرکز مالی؛ اقتصاد مالیات محلی؛ اقتصاد بهای خدمات شهرداری و اقتصاد کمک دولت مرکزی به شهرداری پرداخته است. (هادی زنوز،1388)
حسنزاده در گزارش خلاصه مدیریتی شهرداری تهران با عنوان “فاینانس شهری: مطالعه تطبیقی شناسایی راههای کسب درآمد پایدار ” (1390) که شامل 5 گزارش میباشد به شناسایی راههای کسب درآمد پایدار در شهرداری تهران پرداخته است. محتوای هر گزارش عبارتند از:
گزارش 1: شناخت اصول فاینانس شهری شامل شناسایی موضوعات مهم، مشکلات عمومی، روندهای موجود در جهان، نقش شهرداری در اقتصاد کشور، وظایف شهرداری، و ارتباط آن با فاینانس عمومی؛
گزارش 2: بررسی ساختار هزینههای شهرداری شامل شناخت ساختار هزینههای سرمایهگذاری و عملیاتی شهرداری، اهمیت ارتباط و همکاری با بخش خصوصی و نقش دولت؛
گزارش 3: بررسی ساختار درآمدهای شهرداری و درآمدهای پایدار شامل شناسایی ساختار منابع درآمدی، تعریف درآمد پایدار و اهمیت آن، مصداقهای عملیاتی درآمدهای پایدار؛
گزارش 4: انجام مطالعه تطبیقی بررسی ساختار درآمدی در چند کلانشهر بزرگ دنیا، جمعآوری دادههای مورد نیاز، بررسی میزان پایداری و علل و عوامل آن، جمعآوری اطلاعات مربوط به شهرداری تهران و انجام مقایسه تطبیقی؛

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع کنوانسیون حقوق کودک

بستن منو