منابع مقاله درباره امنیت سرمایه گذاری

منابع مقاله درباره امنیت سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

 

گزارش 5: جمع بندی، نتیجهگیری و پیشنهادات: پیشنهاد اولیه ساختار درآمدی جدید برای شهرداری تهران، بررسی پایداری ساختار پیشنهادی، شناسایی فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف، پیشنهاد چند راهکار و ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.
بررسیها نشان میدهد عمده درآمدهای حاصله شهر تهران از منبع فروش عوارض و تراکم ساخت و ساز واحدهای مسکونی و اداری در کنار پروژههای مشارکت عمران شهری تأمین میشود، بنابراین راهکارهای زیر جهت رسیدن به ترکیبی از درآمدهای پایدار برای شهر تهران پیشنهاد می گردد:
مالیات محلی بر ارزش زمین و املاک
افزایش سهم درآمد حاصل از عوارض نوسازی در درآمدهای شهرداری تهران
منابع پایدار تحت قانون تجمیع عوارض
در پژوهشی با عنوان “راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهرداریها در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر زارچ) ” محققان به تشریح نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات در ساختار شهر و شهرداری زارچ، سپس به تحلیل عوامل تأثیرگذار همراه با میزان تأثیرگذاری آنها پرداختهاند و در نهایت راهکارهای استفاده از سیستم مدیریت شهری نوین، تعریف طرحهای درآمدزا، توسعه و گسترش خدمات شهری (تاکسیرانی، فاضلاب شهری و جزء آن)، تخصیص اعتبارات عمرانی به صورت یکسان و برابر، برای تمام سرفصلهای بودجهای و برنامهریزی بلندمدت و میان مدت را جهت توانمندسازی درآمد شهرداری و مدیریت مطلوب شهری ارائه کردهاند. (قنبری و سایر همکاران، 1390)
فرجی ملائی و عظیمی نیز در پژوهشی با عنوان “تحلیلی بر درآمدهای پایدار شهرداریها (نمونه موردی شهر بوئین زهرا)” به روشهایی که میتوان از طریق آن، درآمدی پایدار را برای شهر تأمین نمود، پرداختهاند. همچنین پس از تحلیل ساختار درآمدی شهر بوئین زهرا به این نتیجه رسیدهاند که توجه به نقش شهر و شناخت پتانسیلهای آن میتواند یکی از بهترین روشها برای ایجاد درآمدی پایدار باشد. بر این اساس درآمد پایدار برای شهرداریها در هر شهر میبایست برگرفته از ظرفیتهای درونی آن شهر باشد. (فرجی ملائی و عظیمی، 1390)
“راهکارهاى عملى درآمدزایى پایدار براى صندوقهاى سرمایهگذارى شهردارىها” پژوهش دیگری در زمینه مالیه شهری است که محقق پس از بررسى اجمالى مشکلات مالى شهردارىها، مبانى درآمدزایى پایدار براى شهردارىها و نقشى که صندوقهاى سرمایهگذارى شهردارىها در این میان مىتوانند ایفا کنند، پیششرطهاى لازم براى درآمدزایى پایدار صندوقهاى سرمایهگذارى شهردارىها را مورد بررسى قرارداده است. وی معتقد است که سرمایهگذارى شهردارىها از طریق مشارکت در فعالیتهاى کشاورزى و صنعتى راهکاری مناسب برای درآمدزایى پایدار محسوب میشود. همچنین در پژوهش خود با با ذکر مثالها و تجربیات متعدد از راهکارهاى رایج در سطح جهان براى درآمدزایى پایدار صندوقهاى سرمایهگذارى سعی در ارائه نکات مهم و اساسى اقتصاد شهرى، براى استفاده مدیریت شهرى کرده است.(یگانگی دستگردی، 1390)
در زمینه تجربه عملی مشارکت در بخشهای اقتصادی در کشور ما میتوان به پروژه “مشارکت در بخش کشاورزی جهت درآمدزایی پایدار” که در سال 2002 با همکاری استانداری استان کرمان و سازمان توسعه صنعتى ملل متحد در شهرستان بم انجام شد اشاره کرد. هدف از انجام این پروژه تکیه بر مزیت رقابتی شهرستان بم در زمینه تولید خرما جهت رونق بخشی مجدد به اقتصاد محلی این شهرستان بوده است.
(http://unido-hwa.magfa.com/PrjResultBam.htm)
ردیف نام پژوهشگر سال ارائه پژوهش عنوان پژوهش یافته های پژوهش
1 معزی مقدم 1381 شیوه های تأمین منابع درآمدی شهرداری ها فروش مستقیم خدمت، اخذ مالیاتمحلی، کمکهای دولتی، وام و استقراض سادهترین و زودیاب ترین روشهای کسب درآمد برای شهرداریها میباشند.
2 عابدین درکوش 1382 مدیریت مالی شهر شهرداریها برای تأمین مخارج خود هم باید از منابع مالی داخلی و هم منابع مالی دولت بهرهمند شوند ولی با بزرگتر شدن اندازه شهر، سهم کمک های دولتی میتواند کاهش یابد.
3 یزدانی 1382 تولید رانت گرانیگاه نظام درآمدی شهرداری ها اصلاح نظام درآمدی شهرداری ها مستلزم انجام دو حرکت همزمان است: دولت مرکزی می بایست با انجام اصلاحات قانونی بخشی از درآمدهای مالیاتی را متناسب با نوع آن به شهرداری ها پرداخت کند. از طرف دیگر، شهرداری ها در زیر چتر حمایت شوراها، میبایست با پیش بردن الگوهای حکمرانی کارآمد، که مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری است، زمینه حمایت اجتماعی را برای وضع مالیاتها، عوارض و تعرفههای واقعی خدمات شهری فراهم آورند.
4 قادری 1385 ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری ها در ایران اصلاح نظام درآمدی شهرداری ها نیازمند همکاری شوراهای اسلامی، دستگاههای اداری و همهی دستگاههای مربوط و متولی امور شهری است.
جدول شماره (4-2) – خلاصه مطالعات صورت گرفته در ایران
مأخذ: استخراج از نگارنده

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع مجلس شورای ملی

ردیف نام پژوهشگر سال ارائه پژوهش عنوان پژوهش یافته های پژوهش
5 عزتی 1387 توسعه منابع درآمدی شهرداریها و تأمین مالی پروژههای شهری وضع عوارض با در نظر گرفتن ویژگیهایی چون ساده بودن، عادلانه بودن و حداقل هزینه و حداکثر منافع و همچنین اوراق بهادار سرمایهگذاری مالی اسلامی با داشتن تنوع و قابلیتهای زیاد میتوانند منابع بسیار مناسبی برای تأمین مالی شهرها باشند.
6 رزازیان 1387 کارایی بخشی نظام تشخیص و وصول درآمد مناسبترین منبع درآمدی در حوزه اقتصاد شهری کارآمد نمودن نظام تشخیص اقتصادی منابع است که زیربنای رشد اقتصادی را برای همه شهرداریها فراهم میسازد و عواملی چون نیروی انسانی کارآمد، ساختارسازمانی مناسب، آموزش تخصصی و حرفه ای مدیران، ایجاد و توسعه بانک اطلاعات و ضوابط و آئیننامهها و دستور کارهای اجرایی در حوزه درآمدی می تواند سبب کارآمدی این نظام گردد.
7 عندلیب و ثابت قدم 1388 نقش درآمدهای پایدار توسعه شهری در برنامه ریزی فضایی- کالبدی به طور عمومی جهت استقرار درآمدهای پایدار در یک جامعه به ویژه به واسطه وسعت و جمعیت هر محدوده جغرافیایی غیرمتمرکز بودن حکومت)با وجود حکومت محلی) حالت مطلوب تری خواهد داشت.
بهبود توسعه ناموزون شهری برمبنای تعادل بخشی میتواند از طریق فرهنگ سازی، آموزش، امنیت سرمایه گذاری، تدوین یکپارچه ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات مالی، پایداری کالبدی مبتنی بر شاخص های برنامه ریزی فضایی- کالبدی صورت گیرد.
جدول شماره (5-2)- خلاصه مطالعات صورت گرفته در ایران

بستن منو