منابع مقاله با موضوع الگوریتم ژنتیک

منابع مقاله با موضوع الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه

نتیجه گیری و پیشنهادات  

5-1- نتایج عملی ………………………………………………………………………………………………….صفحه115
5-2- بیشینه جابحایی و شتاب…………………………………………………………………………………صفحه118
5-3- نتایج عددی………………………………………………………………………………………………….صفحه119
5-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..صفحه120
5-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………صفحه120
مراجع ………………………………………………………………………………………………………………….صفحه121
فهرست جدول ها
جدول 1-1) آمار زلزله های بزرگ در جهان ………………………………………………………………صفحه 4
جدول 1-2) مقایسه ی اندازه و شدت زلزله در دو مقیاس ریشتر و مرکالی ………………………صفحه 6
جدول 1-3) مهم ترین زلزله های نیم قرن اخیر در ایران ……………………………………………….صفحه 7
جدول 2-1) نمونه کروموزوم الگوریتم ژنتیکی ………………………………………………………….صفحه 43
جدول2-2) مشخصات سازه …………………………………………………………………………………..صفحه 77
جدول 5-1) نتایج پارامترهای سیستم برای همه طبقات ……………………………………………..صفحه 119
فهرست شکل ها
شکل 1-1) ساختمان سنسور تشخیص زلزله …………………………………………………………………صفحه 8
شکل 1-2) نمونه ای از یک لرزه نگاشت با بیشینه دامنه 23 میلیمتر ………………………………….صفحه 9
شکل 1-3) شمایی از یک نگاشت سه مولفه ……………………………………………………………..صفحه 10
شکل 2-1) نقاط بهینۀ محلی و بهینۀ کلی ………………………………………………………………….صفحه 27
شکل 2-2) کدینگ درختی …………………………………………………………………………………….صفحه 42
شکل 2-3) چرخ رولت …………………………………………………………………………………………صفحه 50
شکل 2-4) جابجایی چند نقطه با اندازه 3 به 5 ………………………………………………………صفحه 53
شکل 2-5) ترکیب تک ‌نقطه‌ای ………………………………………………………………………………صفحه 55
شکل 2-6) ترکیب دو نقطه‌ای با اندازه 3 از 7 ………………………………………………………صفحه 56
شکل 2-7) ترکیب یکنواخت ………………………………………………………………………………….صفحه 57
شکل 2-8)شبیه سازی جهش به کمک نمودار …………………………………………………………..صفحه 61
شکل 2-9)جهش باینری ……………………………………………………………………………………….صفحه 63

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد از خود بیگانگی
Close Menu