منابع تحقیق درمورد گروه های اجتماعی

منابع تحقیق درمورد گروه های اجتماعی

دانلود پایان نامه

 

ارتباط همگانی و کامل و اطلاعات صحیح
نظام ترفیع و پاداش مساوی و همیاری (طراویان، 1385)
2-2-7 زیان های ناشی از عدم تعهد
زیان های ناشی از پیمان شکنی که حاصل نتایج بررسی ها و تحقیقات در این زمینه می باشد عبارتند از:
اعتماد و اطمینان را در محیط کار از بین می برد.
به صمیمیت و صفای مابین افراد لطمه وارد می سازد.
اضطراب و تزلزل را بر تشکیلات حاکمیت می بخشد.
روحیه نفاق و دورنگی، که از تضاد بین گفتار و کردار بوجود می آید را رشد می دهد.
شخصیت انسان ها و اعتبار سازمان ها را می شکند.
عمر انسان را تلف، فرصت های مناسب را نابود می کند و سرمایه های موجود را معدوم می سازد (تقوی دامغانی، 1377).
2-2-8 مفهوم سازمان
سازمان پدیده‌ای اجتماعی به شمار می‌آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخص بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‌کند (رابینز، 1383).
سازمان عبارت است از مجموعه ای از افراد که برای تحقق اهدافی معین همکاری می کنند (رضائیان، 1392).
سازمان مجموعه ای است با حداقل پنج سال سابقه و حداقل ده عضو حقوق بگیر که اکثر آن ها به صورت تمام وقت در طول سال فعالیت داشته باشند و ضمن استفاده از یک تکنولوژی محوری در مشاغلی متنوع و از قبل تعیین شده سازماندهی شوند تا به اهداف خاص جمعی دست یابند (محمدزاده، 1374).
سازمان عبارت است از سیستمی متشکل از اجزای به هم پیوسته و مبتنی بر نظم و انضباط که به منظور دستیابی به هدف های خاصی فعالیت می کند (زاهدی، 1391).
سازمان نهادی اجتماعی است که هدف مشخصی را تعقیب می نماید به عبارت بهتر سیستمی است با مرزهای معین که به سبب داشتن ساختاری آگاهانه، فعالیت هایی را انجام می دهند. همچنان که از تعریف فوق بر می آید چهار رکن اساسی در این تعریف ملحوظ است که عبارتند از:
نهاد اجتماعی، به معنی آنکه از مردم و گروه های اجتماعی تشکیل می شود.
هدفمندی، به معنی وجود مأموریت و رسالت مشخص
ساختار آگاهانه، به معنی وجود ارتباط و هماهنگی مشخص بین دوایر و بخش های سازمان
مرزهای سازمان، که تعیین کننده عوامل درونی و برونی سازمان می باشند.
2-2-8-1 وجوه اشتراک سازمان ها
سازمان ها از ابعاد مختلفی با هم متفاوت اند. برخی مانند وزارتخانه ها و سازمان های بزرگ دولتی هزاران نیروی انسانی و میلیون ها تومان سرمایه و امکانات در اختیار دارند و اهداف بسیار وسیعی را دنبال می کنند و برخی مانند بسیاری از شرکت های خصوصی و… با عده ی کمی از افراد و منابع مالی محدودتر برای نیل به اهدافی خاص تشکیل شده اند. برخی سازمان ها بطور رسمی و از طریق قانون ایجاد شده اند مانند شرکت های بزرگ و برخی بطور غیر رسمی و براساس تصمیم های شخصی سازمان یافته اند مانند تیم فوتبال محلی (علاقه بند، 1370). ولی کلیه سازمان ها اعم از رسمی و غیر رسمی، کوچک و بزرگ و جز آن دارای عوامل مشترکی به شرح زیر هستند:

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب

بستن منو