منابع تحقیق درمورد مفهوم وفاداری

منابع تحقیق درمورد مفهوم وفاداری

دانلود پایان نامه

تعهد سازمانی به طور گسترده به عنوان یک عامل کلیدی در رابطه مابین افراد و سازمان شناخته شده است. شاید بتوان گفت اولین دسته از تحقیقات درباره تعهد سازمانی به وایت (1965) برمی گردد. وی رساله خود را در مورد تعهد بیش از حد، مشهور به «انسان سازمانی» منتشر کرد. وی انسان سازمانی را کسی توصیف می کند که نه تنها برای سازمان کار می کند، بلکه به آن تعلق دارد. دو سال بعد پال. ار. لورنس (1967) اظهار می کند، سازمانی مطلوب است که احساس وفاداری کامل نسبت به اهداف سازمان در میان کارکنان از بالاترین تا پایینترین رده رواج پیدا کند. این فرضیه در ادبیات مربوط به تعهد، تاثیر مثبت تعهد را در سازمان توصیف می کند (رابینز، 2003).  

به دلیل وجود تعاریف مختلفی که در ادبیات تحقیقی از تعهد سازمانی به عمل آمده به شیوه های مختلفی تعریف و سنجیده شده است ولی تمام تعاریف یک درون مایه مشترک دارند و آن هم این است که تعهد عبارت است از پیوند فرد با یک سازمان.
با توجه به آن که دو دیدگاه در تعهد سازمانی وجود دارد، دیدگاه رفتاری و نگرشی، هر کدام از دیدگاه ها نیز تعاریفی از تعهد ارائه کرده اند: از نظر رفتار گرایان، تعهد عبارت است از “مجموعه ای از مفاهیم رفتاری” و موضوع تعهد نگرشی، تعیین هویت کارکنان با سازمان است. مکتب روان شناسی اجتماعی نیز تعهد را “نیرویی تلقی می کند که کارکنان را به سازمان پیوند می دهد و بر مفهوم سرمایه گذاری و عوامل موقعیتی تأکید می کند”(رهنورد، 1382:43).
مولایی (1385) معتقد است که تعهد سازمانی از موضوعات مهم مدیریت به ویژه رفتار سازمانی محسوب می شود که اخیراً توجه زیادی به آن معطوف شده است.
کان و میشرا(2003) تعهد را چنین تعریف می کنند: تعهد، تمایل فعالان اجتماعی برای اختصاص توان وفاداری خود به سیستم های اجتماعی است. تعهد فرآیندی است که از طریق آن علایق فردی افراد با اتخاذ الگوهای رفتاری سازمان یافته اجتماعی پیوند می یابد.
مورهد و گریفین (2000): تعهد سازمانی احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان است.
کانتر(1968) تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی می داند.
رابینز(1385) تعهد را حالتی می داند که در آن فرد، سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در آن سازمان بماند.
هالو همکارانش (1970) تعهد را فرآیندی می دانند که در آن فرآیند اهداف، افراد و سازمان تا حد زیادی با هم تلفیق گردیده و همنوا می شوند.
اردهیم، ونگ، زیکر(2006): تعهد سازمانی حالتی روانی معرفی می شود که نوع رابطه کارمند با سازمانش را مشخص می کند. این رابطه شامل استنتاجاتی برای کارمند است که ادامه عضویت کارمند را در سازمان تعیین می کند.
گیوتام (2004): تعهد سازمانی نگرش یا جهت گیری نسبت به سازمان که هویت فرد را با سازمان مرتبط می سازد.
دری و آیورسون (1998): تعهد سازمانی را درجه وفاداری فرد به سازمان تعریف کرده اند.
مودینیز معتقد است: تعهد سازمانی عبارت است از حالتی که در آن یک فرد هویت خویش را با یک سازمان، بخصوص اهداف آن تعیین می کند و مایل است در عضویت سازمان بماند تا در جهت نیل به اهداف آن بکوشد.
واینر: تعهد را به صورت مجموعه فشارهای هنجاری درونی شده برای انجام فعالیت ها به طریقی که اهداف و منافع سازمان حاصل شود، می داند(کریم زاده، 1378).
بوکاتان (1974) نیز تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش ها و اهداف سازمان می داند، وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزش ها و اهداف و نسبت به خود سازمان، جدای از ارزش ابزاری آن.
چینگ فوچن (2006): تعهد سازمانی پاسخ مثبت و اثربخش کارمند به تمام جنبه ها و ابعاد سازمان است.
کیدرن (1978) تعهد سازمانی را همانندی و یکی شدن فرد با سازمان و درونی نمودن اهداف و ارزش های آن دانسته است.
کات و شادر (2000) معتقدند که تعهد پاسخی احساسی است که توسط رفتار، اعتقادات و نگرش افراد سنجیده می شود و تمام سطوح پایینی و بالایی سازمان را در بر می گیرد.
کوک و وال(1980) سه مفهوم وفاداری، احساس هویت و شناسایی و آمادگی را برای تعهد مطرح می نماید.
ویلیام و اندرسون (1991) تعهد را شدت گستردگی مشاورت فرد در سازمان، احساس تعلق به شغل و سازمان و احساس هویت تعریف کرده اند. وجود احساس های مزبور در فرد به افزایش دلبستگی گروهی و رفتار همکاری منجر خواهد شد.
چاتمن و اورایلی (1986) تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دوری از ارزش های ابزاری آن (وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر) تعریف کرده اند.
سامرز (1995) تعهد سازمانی را عبارت از گرایش کارمند به سازمان که بر حسب وفاداری وی به سازمان، تعیین هویت با آن و میزان چالش و تلاش وی در سازمان مشخص می شود، می داند (زکی، 1383).

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره دادگاه نظامی نورنبرگ

بستن منو