منابع تحقیق درمورد مفهوم تعهد سازمانی

منابع تحقیق درمورد مفهوم تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه

 

ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺛﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﻰ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭد (Kaye & Jordan, 2001 به نقل از رمضانیان و همکاران، 1392).
چلپی تعهد کار را “نوعی تمایل عاطفی مثبت نسبت به رعایت حقوق دیگری در قالب قواعد اخلاقی (اجتماعی) پذیرفته شده درباره کار” تلقی می کند (چلپی، 1375:85).
پورتر (1974) ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺯﻳﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ:
ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻗﻮﻯ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎنی
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺗلاﺵ ﻫﺎﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎن
خواست عمیق به حفظ اعضای سازمانی (Porter & Steers ,1982 , Mowday,به نقل از رمضانیان و همکاران، 1392)
آلن و می یر تعهد سازمانی را به صورت زیر تعریف نموده اند:
اعتقاد به اهداف و ارزش های سازمان
تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان
آرزو وخواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت با سازمان (Allen، Meyer، 1990 به نقل از جعفری، قمی، 1389)
با مروری بر سیر مفهومی تعهد سازمانی نشان می دهد که دیدگاه های می یر و آلن در زمینه ی قلمرو مفهومی تعهد سازمانی و ابعاد آن، پیش از سایرین مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است. از نظر این دو، تعهد حالتی روان شناختی است که نخست رابطه کارکنان را با سازمان مشخص می کند و در مرحله ی بعد مستلزم تصمیم گیری درباره ی ادامه یا لغو عضویت افراد در سازمان است.
از سالیان پیش علاقمندی زیادی برای درک مفهوم تعهد سازمانی ایجاد شد و نیروی زیادی صرف پژوهش و تجزیه و تحلیل این موضوع گردید. نتایج این پژوهش ها مؤید آن است که تعهد سازمانی با بسیاری از رفتارهای شغلی کارکنان مرتبط است. کولورسون معتقد است: در سال های اخیر، تعهد کارکنان نیروی محرک قوی در موفقیت یک سازمان به شمار می رود (12:Culverson, 2002 به نقل از طراویان، 1385). از دلایل دیگر اهمیت بررسی و مطالعه تعهد سازمانی این است که سازمان هایی که اعضای با سطوح بالای تعهد سازمانی دارند معمولاً از عملکرد بالاتری برخوردارند.
تعهد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮدﻫای ﻧﮕﺮش اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ ارﺗﺒﺎط روﺣﻲ و ﻋﻘلاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﮕﺮش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣـﺴﺌﻠﻪ، اﻣﻜـﺎن اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌﻬـﺪ وﺟﻮد دارد. درک ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮآوری ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ از ﺑﻬﺮه وری بیشتر سازمان ها و کیفیبت بهتر فرآورده ها بهره مند می شوند (قاسمی، 1384).
استرون (1377) اظهار می دارد که در تعهد سازمانی، فرد نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی می کند و از طریق آن خود را می شناسد. کسی که نسبت به شغل خود تعهد کمی دارد تا زمانی که نتایج کار برایش جالب و جذاب نباشد و انگیزه ای برای ادامه ی کار محسوب نشود، نمی تواند بر مشکلات کار خود غلبه کند.
معمولی ترین شیوه ی برخورد با تعهد سازمانی این است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند. براساس این شیوه فردی که به شدت متعهد است، ارزش های خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آنان در می آمیزد و از عضویت در سازمان لذت می برد (ساروقی،1375).
طوسی بیان می کند: کارمندان با درگیر شدن و مشارکت بیشتر در کارهای سازمان و به دست آوردن اختیار تصمیم گیری بیشتر در محل خدمت خود تعهد سازمانی بیشتری کسب می کنند (طوسی، 1378).
تعهد سازمانی، میزان وابستگی نیروی انسانی به سازمان است، در حدی که سازمان را از آن خود و خود را از آن سازمان بداند و در حد نسبی در تحقق اهداف سازمان قدم بردارد. در تعهد دو مقوله مطرح است: واگرایی و همگرایی که بایستی هر دو باشد تا تعهدی وجود داشته باشد. واگرایی یعنی فرد به قدر مطلق خودش و یا به طور مستقل در نگهداری سازمان عمل کند و سهم داشته باشد و همگرایی فرد ضمن نگهداری واگرایی به اتفاق دیگران در نگهداری سازمان اقدام کند (عسکریان، 1391: جزوه درسی).
تعهد سازمانی می تواند به عنوان نگرش کاری چند بعدی بین کارمند و کاری که در سازمان انجام می دهد و همچنین فرآیندی مستمر تعریف شود (مجیدی، 1377:32).
کاشمن (1992) در مورد تعهد سازمانی معلمان معتقد است: تعهد سازمانی، احساس وظیفه شناسی نسبت به محیط مدرسه و شناسایی ارزش ها و هدف هاست. تعهد سازمانی در محیط مدرسه با وحدت کارکنان در دستیابی به هدف، تعهد به یادگیری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان ارتباط دارد ( Kushman, 1992:5 به نقل از طراویان، 1385).
تعهد سازمانی معلمان بخشی از واکنش عاطفی یا هیجانی معلمان نسبت به تجربه آنان در مجموعه مدرسه است (زکی، 1387).
2-2-10 تعهد سازمانی مفهومی یک بعدی یا چند یعدی
پورترتعهد را بر اساس نیروی کلی همانند سازی (تعیین هویت) و مشارکت یک فرد در سازمان تعریف می کند. در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می شود:

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع مستندات و دلایل

بستن منو