منابع تحقیق درمورد مؤلفه های هوش فرهنگی

منابع تحقیق درمورد مؤلفه های هوش فرهنگی

دانلود پایان نامه

ضریب اسپیرمن نوعی معیار PRE (درصد کاهش خطای پیش بینی) نیز است و در هر مورد می توان درصد کاهش خطای پیش بینی مقدار متغیر وابسته از روی متغیر مستقل (به عبارت دیگر تبیین دخالت درصدی متغیر مستقل در متغیر وابسته) را نیز اندازه گیری کرد (کورتز، 1383، به نقل از نجفی، 1372).  

فرمول محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن
رگرسیون خطی چندگانه:
برای این که دریابیم هوش فرهنگی چند درصد از واریانس متغیر تعهد سازمانی راتبیین می کند از رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده کردیم.
رگرسیون چندگانه حالتی است که یک متغیر (متغیر وابستهy) از روی مقادیر دو یا چند متغیر دیگر (متغیرهای مستقل ) برآورد می شود.
آزمون خی دو:
برای بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با هوش فرهنگی و تعهد سازمانی از این آزمون استفاده شده است.
فرایند آزمون با دسته بندی یک متغیر در تعدادی طبقات، به محاسبه آماره کای اسکوار می پردازد.
فرمول محاسبه خی دو

آزمون فریدمن:
برای تشخیص وضعیت بهترین مؤلفه در بین مؤلفه های هوش فرهنگی و برجسته ترین بعد بین ابعاد تعهد سازمانی در بین معلمان از این آزمون استفاده شده است.
از این آزمون برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین متغیر (گروه) استفاده می‌کنیم.
همچنین برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش‌های ذیل استفاده شده است:
از سیستم نرم‌افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است.
از روش‌های آماری توصیفی برای تجزیه وتحلیل سؤالات عمومی پرسشنامه استفاده شده است.
فصل چهارم
توصیف و استنباط آماری داده‌ها
مقدمه
در این قسمت از گزارش، یافته های تحقیق ارائه خواهند شد. فصل چهارم گزارش در سه بخش تنظیم گردیده است. در بخش اول ابتدا سیمای آماری پاسخگویان (مشخصات دموگرافیک یا جمعیت شناختی) ارائه شده است تا پیش از ارائه نتایج، معلوم شود که اطلاعات تحقیق از چه کسانی گردآوری شده است. بالطبع، سیمای آماری پاسخگویان باید با نمونه آماری تحقیق مطابقت داشته باشد. که به منظور ارائه یافته‌های این بخش به خلاصه کردن اطلاعات در قالب جداول توزیع فراوانی، نمایش نمودارهای میله‌ای و شاخص‌های آماری مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار و دامنه تغییرات) با توجه به مقیاس سؤالات پرسشنامه پرداخته شده است.
در بخش دوم از این فصل، داده های توصیفی راجع به پارامترهای اصلی یا همان مؤلفه‌های مورد اندازه‌گیری در این تحقیق، ارائه شده اند تا زمینه‌ای باشند برای ارائه نتایج تحلیلی و به نوعی خواننده، این آمادگی را پیدا کند که نتایج ارائه شده در بخش سوم- که بخش اصلی این فصل تلقی می شود- را به درستی درک کند و با پایه اطلاعات تحلیلی بخش سوم در این بخش آشنا گردد. در این بخش محقق ابتدا شاخص‌های تحقیق را به کمک دستور کامپیوت که از ترکیب سؤالات سازنده ساخته شده است، مشخص کرده. پس از ارائه یافته‌های توصیفی شاخص‌های تحقیق، به گزارش یافته‌های سؤالات (گویه‌های) سازنده شاخص‌های پژوهش در قالب جداول توزیع فراوانی پرداخته است.
و در نهایت، همانطور که اشاره شد، بخش سوم این فصل به ارائه داده های تحلیلی و بررسی قبول یا رد فرضیات تحقیق با استفاده از روش‌های آماری پرداخته خواهد شد. در بخش یافته‌های تحلیلی (استنباطی) نیز با توجه به سطوح سنجش متغیرها و نوع فرضیات تحقیق، به کمک آزمون همبستگی اسپیرمن به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق پرداخته شده است تا مشخص شود که آیا بین آنها رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره اعتیاد به مواد مخدر

بستن منو