منابع تحقیق درمورد قابلیت اندازه گیری

منابع تحقیق درمورد قابلیت اندازه گیری

دانلود پایان نامه

هدف یا منظور: روشن ترین عامل برای تشکیل هر سازمانی اهداف آن سازمان است. بدون هدف هیچ دلیلی برای تشکیل سازمان وجود ندارد.  

برنامه: سازمان ها برای نیل به اهداف خود برنامه هایی را تنظیم می کنند. آن ها بدون برنامه نمی توانند فعالیت مؤثری داشته باشند.
منابع: سازمان ها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه هایشان باید منابعی در اختیار داشته باشند و آن ها را به فعالیت های مورد نظر اختصاص دهند.
مدیر: سرانجام، سازمان ها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه ها و تأمین منابع به مدیرانی نیاز دارند که آن ها را در این جهت هدایت کنند (Stoner, 1992).
2-2-8-2 انواع سازمان
سازمان ها با توجه به اهداف اولیه آن ها به انواع مختلف تقسیم می شوند:
سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی: سازمان های انتفاعی سازمان هایی هستند که با هدف کسب سود تشکیل می شوند و ممکنست یک مالک و یا چندین هزار صاحب سهام داشته باشند. سازمان های غیرانتفاعی معمولاً به جای کسب سود، با اهداف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی تشکیل می شوند.
سازمان های تولیدی و خدماتی: سازمان های تولیدی از مواد خام یا اولیه برای تولید کالا استفاده می کنند. این کالاها معمولاً محسوس و ملموس هستند و قابل ارزیابی. اما سازمان های خدماتی، خدمات ارائه می کنند که این خدمات ملموس نیستند و از نظر فیزیکی نیز قابلیت اندازه گیری ندارند. البته برخی سازمان ها هم تولیدی و هم خدماتی هستند.
سازمان های دولتی و خصوصی: سازمان ها از نظر مالکیت نیز به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می شوند. برخی سازمان ها در ایران دولتی محسوب می شوند زیرا دولت آن ها را کنترل می کند. برخی سازمان های دیگر چون به جای کنترل دولت توسط افراد با بخش غیر دولتی کنترل می شوند به آن ها سازمان های خصوصی گفته می شود (Bovee, 1993).
2-2-8-3 ابعاد سازمان
ابعاد سازمان بیانگر ویژگی های خاص سازمان هستند و به همان صورت سازمان را تشریح می نمایند که شخصیت، رفتار، ویژگی های عینی و ظاهری معرف افراد هستند و به دو گروه تقسیم می شوند:
الف) ابعاد ساختاری: بیانگر ویژگی های درونی یک سازمان هستند و مبنایی برای مقایسه و اندازه گیری سازمان ها می باشند. به عبارت دیگر ساختار عبارت است از مجموعه روابطی که بر رفتار افراد و گروه ها که در جهت کسب اهداف تلاش می کنند حاکم می باشد. اجزای ابعاد ساختاری عبارتند از:
رسمی گرایی: عبارت از اسناد و مدارکی که به صورت روش ها، شرح وظایف، مقررات و سیاست های مکتوب جهت اجرای برنامه در سازمان موجود است. این اسناد نشان دهنده نوع رفتار و فعالیت ها می باشد.
تخصص گرایی: یعنی این که یک سازمان تا چه حد کارها و فعالیت های خود را به وظایف جداگانه و تخصصی تقسیم کرده باشد.
استاندارد گرایی (داشتن استاندارد): یعنی این که بسیاری از کارها مشابه به روشی یکسان و همانند انجام شود.
سلسله مراتب اختیارات: براساس سلسله مراتی اختیارات مشخص می شود که هر یک از افراد گزارش کار خود را به چه کسی باید بدهند و نیز حیطه کنترل مدیران مشخص می گردد.
پیچیدگی: منظور تعداد کارها یا نظام های فرعی است که در درون یک سازمان انجام می شود یا وجود دارد. پیچیدگی را می توان بر سه مبنای عمودی، افقی و جغرافیایی سنجید.
تمرکزگرایی: در سلسله مراتب اختیارات، متمرکز بودن به آن سطح از اختیارات گفته می شود که قدرت تصمیم گیری دارد. هنگامی که تصمیم در سطح بالای سازمان اخذ شود، آن را سازمان متمرکز می نامند و هنگامی که تصمیم گیری به سطوح پایینتر سازمان تفویض گردد، به آن سازمان غیر متمرکز گفته می شود.
حرفه گرایی: حرفه ای بودن به سطح تحصیلات رسمی و آموزش کارکنان اطلاق می شود.
نسبت کارکنان: این نسبت بیانگر میزان بکارگیری نفرات انسانی در دوایر گوناگون سازمان به منظور انجام وظایف سازمانی است.
ب) ابعاد محتوایی: معرف کل سازمان بوده و نشان دهنده رابطه آن دسته از مفاهیم درونی است که به تحلیل اثرهای انسانی و محیطی در سازمان می پردازند و اجزای آن عبارتند از:
اندازه: عبارت از بزرگی یا کوچکی سازمان است که با تعداد افراد یا کارکنان واحدها، تعداد دوایر و بخش ها و یا کل سازمان مشخص می شود.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره رجوع از ایجاب

بستن منو