منابع تحقیق درمورد عوامل محیط خارجی

منابع تحقیق درمورد عوامل محیط خارجی

دانلود پایان نامه

 

فن آوری سازمانی: عبارت است از ماهیت نظام تولید و ارائه خدمات که شامل عملیات و روش های فراگرد تولید و ارائه خدمات از طریق تبدیل اقلام داده ها به خدمات و محصولات می باشد.
راهبردها و هدف های سازمانی: منظور مقاصد و فنون رقابتی است که یک سازمان را از دیگر سازمان ها مشخص می نماید.
محیط: شامل عواملی می شود که در خارج از مرز سازمان وجود دارد و در اختیار و کنترل سازمان و مدیریت نمی باشد و عملکرد و برنامه های سازمان را متأثر می سازد.
فرهنگ سازمان: نشان دهنده مجموعه ای از ارزش ها، باورها، هنجارها و ادراکاتی است که کارکنان در آن سهیم بوده و براساس آن ها با هم تعامل دارند (سید جوادین، 1382).
2-2-8-4 سازمان و محیط
هر سازمانی دارای محیط های داخلی و خارجی است. محیط داخلی سازمان احساسات، عواطف، ارزش ها، اعتقادات، منافع کارکنان، سهام داران و هیئت مدیره را در بر می گیرد. محیط خارجی به سازمان امکان می دهد تا مواد اولیه، پول، انرژی، اطلاعات و نیروی انسانی را دریافت و آن ها را به کالا یا خدمت یا اطلاعات تبدیل کند و مجدداً به محیط خارجی بازگرداند. محیط های سازمانی دارای عواملی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر سازمان اثر می گذارند، در فعل و انفعالات سازمان مؤثرند و تصمیم ها و خط مشی های سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند. آن دسته از عواملی که بر سازمان تأثیر مستقیم دارند به دو گروه ذینفعان داخلی و ذینفعان خارجی تقسیم می شوند.
ذینفعان سازمان افراد و گروه هایی هستند که با پیگیری اهداف سازمانی بر سازمان تأثیر می گذارند.
ذینفعان خارجی شامل اتحادیه ها، عرضه کنندگان، رقیبان، مشتریان، گروه های با منافع ویژه، سازمان های دولتی و مانند آن ها هستند و ذینفعان داخلی را کارکنان، صاحبان سهام و هیئت مدیره سازمان تشکیل می دهند. دسته ای دیگر از عوامل محیط خارجی تأثیر غیرمستقیم بر سازمان دارند. در واقع آن ها بر جوی که سازمان در آن فعالیت می کند تأثیر غیرمستقیم می گذارند اما دارای توان بالقوه ای هستند که می تواند آن ها را به عواملی با تأثیر مستقیم نیز تبدیل کنند؛ مانند عوامل فناوری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی (Stoner, 1995).
شکل (2-4): تأثیر مستقیم و غیرمستقیم عوامل محیطی بر سازمان (Stoner, 1995)
عوامل اجتماعی
عوامل اجتماعی
فناوری
فناوری
فبب
فبب
رقیبان
رقیبان
مشتریان
مشتریان
رسانه ها
عرضه کنندگان
عرضه کنندگان

مطلب مرتبط :   تجارب برتر تربیتی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

بستن منو