منابع تحقیق درمورد عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

منابع تحقیق درمورد عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه

2-2-19-5 مطالعات «کوهن»  

بیشتر پژوهش هایی که در زمینه تعهد سازمانی و پیش شرط های آن صورت گرفته، به روابط خطی ساده بین تعهد سازمانی و پیش شرط های آن پرداخته اند. در این بین تحقیقات اندکی موجود است که به نقش متغیرهای میانجی و تعدیل کننده ارتباط بین تعهد و پیش شرط های آن توجه کرده باشد. کوهن (1994) نقش تعدیل کننده حرفه در روابط بین تعهد سازمانی و پیش شرط های آن را مورد بررسی قرار داده است. متغیرهای اثرگذار بر تعهد سازمانی در این پژوهش همان پیش شرط های تعهد سازمانی از دیدگاه مودی و همکارانش (1982) است که به چهار دسته تقسیم می شود:
ویژگی های فردی
ویژگی های مربوط به نقش
ویژگی های ساختاری
ویژگی های تجربیات کاری
در این تحقیق گروه های حرفه ای به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم شده اند. البته گروه کارمند نیز خود به دو دسته فرعی حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم شده است.
2-2-19-6 مطالعات «برونینگ و اسنیدر»
در پژوهشی که توسط این دو دانشمند در سال 1993 صورت گرفت، نقش میانجی و تعدیل کننده جنسیت، پست و مقام در رابطه با تعهد سازمانی و متغیرهای اثرگذار بر آن، مورد توجه قرار گرفته بود (Bruning, Snyder, 1993). در این تحقیق عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی در چهار گروه طبقه بندی شدند:
رویه های اجتماعی، که شامل سبک رهبری، انسجام گروه و… است.
آگاهی از موقعیت، که شامل تضاد نقش، ابهام در نقش، وضوح نقش و… است.
ارزیابی فردی، که شامل احساس شایستگی شخصی است.
رضایت شغلی، که شامل رضایت از ماهیت کار، رضایت از همکاران، رضایت از حقوق و رضایت از فرصت های ارتقاء است.
2-2-19-7 مطالعه «واندنبرگ»
در مطالعه ای که توسط واندربرگ صورت گرفته (Vandenberg, 1992) نشان می دهد که در مورد رابطه بین «تعهد سازمانی» و «رضایت شغلی» در ادبیات موضوع چهار فرض به شرح زیر وجود دارد:
رضایت شغلی موجی تعهد سازمانی می شود؛ بدین معنا که رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی است.
تعهد سازمانی موجب رضایت شغلی می شود؛ بدین معنا که تعهد سازمانی پیش شرط رضایت شغلی است.
تعهد سازمانی و رضایت مندی، ارتباط دو سویه دارند.
هیچگونه رابطه سببی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود ندارد.
2-2-19-8 مطالعه «مایر و اسکورمن»
نظر این محققان (Meyer, Eschoorman, 1998) پیرامون ماهیت تعهد سازمانی بیانگر این مطلب است که در نظر گرفتن تعهد به عنوان ترکیبی از دو بعد «تعهد ارزشی» و «تعهد مستمر» از ارزش نظری و عملی برخوردار است. در این پژوهش پیش شرط هایی همچون سابقه خدمت، مزایای بازنشستگی، تحصیلات و سن، همبستگی نسبتاً قوی با تعهد مستمر دارند در حالی که پیش شرط هایی همچون مشارکت، موقعیت اجتماعی، وابستگی شغلی و ابهام در نقش با تعهد ارزشی، همبستگی قوی تری از خود نشان می دهند.(نمودار 2-7)
نمودار (2-7). عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانی (Meyer, Schoorman, 1998)

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد استفاده از زور

بستن منو