منابع تحقیق درمورد عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

منابع تحقیق درمورد عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه

 

مشخصات سازمانی
می یر و همکاران (2002) سعی داشتند تا مدل ماتیو و زاجاک (1990) را تکمیل کنند. ویژگی های این تحقیق در مقایسه با تحقیق ماتیو و زاجاک در موارد ذیل فهرست می شود: (نمودار 2-4)
بررسی عوامل سه گانه ضروری، همبسته و تأثیرات تعهد سازمانی براساس مدل سه وجهی تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری
افزودن متغیرهای جدید و تکمیل متغیرهای مدل مورد نظر. متغیرهایی که در مدل جدید به آن ها توجه شده است عبارت است از: خودکارآمدی، نوع کنترل، گونه های سه گانه عدالت سازمانی، حمایت سازمانی، جایگزین ها، سرمایه گذاری ها، تعهد شغلی، رضایت شغلی بیرونی و درونی، رضایت عمومی شغلی، ابعاد پنجگانه رضایت شغلی نسبت به همکاران، حقوق، ترفیعات، سرپرست و کار، رفتار تابعیت سازمانی، تضادخانه/ کار و استرس (نمودار 2-4).
عوامل همبسته و مرتبط با تعهد سازمانی، شامل انگیزش شغلی، رضایت شغلی (درونی، بیرونی، کلی) است. سرانجام اینکه در تمایل به ماندن، عملکرد شغلی، سنجش بازدهی، تمایل به جستجو برای کار دیگر، تعهد سازمانی نقش دارد (زکی، 1383).
کریم زاده (1378) نیز با جمع بندی تحقیقات عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی را به دو گروه طبقه بندی نموده است:
مشخصه های فردی شامل: عوامل جمعیت شناختی مانند جنسیت، سن، تحصیلات و عوامل شخصیتی مانند ارزش های کار، توقعات وتمایلات
مشخصه های سازمانی شامل: مشخصه های شغلی، فرصت های پیشرفت، نظام پرداخت، محیط سازمانی، سبک مدیریت
بر اساس نظریه مارشال با گسترش و افزایش مشارکت سازمانی در سطوح و ابعاد چهارگانه سازمان احساس تعلق و وفاق سازمانی فزونی می گیرد و تعهد سازمانی را تقویت می کند بعلاوه مشارکت سازمانی باعث افزایش کرامت فرد می شود که این امر می تواند بر تعهد سازمانی افراد تأثیر داشته باشد (چلپی، 1385:169).
شافر معتقد است میزان تعهد فرد با میزان ارضاء نیازمندی های وی مرتبط است. بنابراین شغلی که می تواند نیازمندی های فرد را برآورده سازد مورد رضایت او خواهد بود. هر سازمانی براساس ظرفیت روحی و فکری کارکنان و شناخت استعدادهای آنان باعث ایجاد علاقه به کار براساس طبیعت آنان، احساس مسئولیت و تعهدی که در جریان کار سازمان مورد نظر است می شود (تنهایی، 1389).
ویژگی های مرتبط شغلی اثرگذار بر تعهد سازمانی عبارت هستند از: حمایت سرپرست، حمایت همکاران، وضوح نقش و دسترسی به منابع (Hartman, bambacas, 2000).
همبسته ها:
رضایت شغلی
التزام شغلی
تعهد شغلی
همبسته ها:
رضایت شغلی
التزام شغلی
تعهد شغلی
نمودار (2-4): عوامل ضروری، همبسته و تأثیرات انواع سه گانه تعهد سازمانی (می یر و همکاران، 2002)
ترک خدمت و تمایل به ترک خدمت
ترک خدمت و تمایل به ترک خدمت

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع داستان نوح

بستن منو