منابع تحقیق درمورد خلاقیت و نوآوری

منابع تحقیق درمورد خلاقیت و نوآوری

دانلود پایان نامه

بطور کلی عنصر اصلی تعهد از دیدگاه رفتاری عبارت است از رفتار و اقدام. هر اقدامی با میزان تعهد متفاوتی همراه بوده که بر حسب شاخص های تعهد عنوان می شود. سالانسیکمهمترین عامل تعهد را پیوند فرد با اقدام خود می داند و سه ویژگی را در این خصوص متذکر می شود که عبارتند از:  

صراحت و آشکار بودن عمل: عواملی است که موجب افزایش صراحت می شود عبارتند از: قابلیت مشاهده و عدم ابهام و روشن بودن عمل یا اقدام.
قابلیت تجدید نظر و فسخ بودن عمل: یکسری از اقدامات می تواند براساس آزمون و خطا صورت گیرند که در صورت مناسب بودن می توان آن ها را تکرار کرد.
اراده: به معنای پذیرش مسئولیت می باشد.
این سه شاخص دارای ارتباط مستقیم با تعهد سازمانی بوده و استفاده درست آن ها، میزان تعهد فرد را برای ما قابل پیش بینی می کند (رنجبر، 1391).
2-2-5 ویژگی های کارمند متعهد
یک فرد متعهد صرفاً حضور فیزیکی در سازمان نداشته بلکه در راستای منافع سازمان تلاش می کند.
گریگوری (2001) پنج ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰ کند:
خود را عضوی از سازمان بداند.
ﺗلاﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮلاﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ اعتقاد داشته باشد.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ دیگران معرفی کند.
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از سوی سازمان دیگر، سازمان خود را ترک نکند( Gregory 2001 به نقل از رمضانیان و همکاران 1392).
محققان بیان می کنند که کارکنان متعهد به سازمان افرادی هستند که خود را در رفتارهای فرانقشی مانند خلاقیت و نوآوری در شغل درگیر می کنند. بروز چنین رفتارهایی از آن جائیکه با روحیه رقابت جویی در سازمان در ارتباط است مطلوب هر سازمانی می باشد (ماتیو، زاجاک، 1990).
2-2-6 عوامل ترغیب کارآیی و تعهد کارکنان
چارن و وسلی تیلور (1998) هشت عامل برای ترغیب کارآیی و تعهد کارکنان در سازمان ها به شرح زیر گزارش کردند:
ویژگی های جو خانوادگی در سازمان
توجه به جنبه ی معنوی سازمان همچون عزت نفس فردی، رابطه متقابل بین مدیر و کارکنان
احترام به شأن انسانی
رفتار مسائات طلبانه
انعطاف پذیری در وظایف کاری، برنامه ریزی ها و فرصت ها
نقش حمایتی کارمندان

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رضایت از زندگی

بستن منو