منابع تحقیق درمورد خلاقیت و نوآوری

منابع تحقیق درمورد خلاقیت و نوآوری

دانلود پایان نامه

بعد انگیزشی  

تعهد هنجاری
تعهد هنجاری
2-5 نتیجه گیری
در این فصل در مورد هوش فرهنگی و تعهد سازمانی مطالبی ارائه شده و مبانی نظری و تعاریف این متغیرها از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اما آنچه که در مبانی نظری و عملی نمایان است، توجهی است که امروزه به منابع انسانی در هر سازمانی می گردد. جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند؛ زیرا در این جوامع، انسان ها در هر جایی که زندگی کنند و هر کاری که انجام دهند با سازمان های مختلفی در ارتباط هستند و سازمان ها بخشی از زندگی روزانه مردم را تشکیل داده اند (زکی، 1383). منابع انسانی مهمترین بخش هر سازمانی محسوب می شود و هر سازمانی در صدد است که برای بهره وری بیشتر سازمان خود، از منابع انسانی بهترین استفاده را بنماید. برای استفاده ی بهتر از منابع انسانی بهره مندی سازمان ها از هوش فرهنگی لازم و ضروری به نظر می رسد، چرا که امروزه اکثر سازمان ها و افراد، هوش فرهنگی را یک مزیت رقابتی و قابلیت استراتژیک می دانند. در محیط و بازار جهانی هوش فرهنگی اهرم مورد نیاز رهبران و مدیران تلقی می شود. سازمان ها و مدیرانی که ارزش استراتژیک هوش فرهنگی را درک کنند می توانند از تفاوت ها و تنوع فرهنگی در جهت ایجاد وضعیت رقابتی و برتری در بازار جهانی استفاده کنند. از طرف دیگر تلاش برای توسعه تعهد در کارکنان، امر مهمی است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند. افراد متعهدتر، به ارزش ها و اهداف سازمان پایبندتر بوده و فعالانه تر در سازمان نقش آفرینی خواهند کرد و کمتر به ترک سازمان و یافتن فرصت های شغلی جدید اقدام می کنند (تولایی، باقری، 1389). شناخت و نگهداری از منابع انسانی صرفاً نگهداشتن افراد در سازمان نیست بلکه جوش دادن آن ها با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است. نیروی انسانی متعهد خود را با سازمان هویت می بخشد. این نیروها خود را متعلق به سازمان می بینند و برای سازمان از خویش مایه می گذارند و سازمان را به اهدافش نزدیکتر می کنند (رنجبر، 1391). مهمترین نتایج تعهد کارکنان به سازمان که بر روی عملکرد سازمان مؤثرند عبارتند از: افزایش خلاقیت و نوآوری کارکنان، افزایش ماندگاری کارکنان در سازمان، احساس رضایت، تعلق، وابستگی و دلبستگی کارکنان به سازمان، عملکرد شغلی مطلوب تر آن ها، کاهش خروج کارکنان از سازمان، رفتار اجتماعی فعال، عدم غیبت از کار، نوع دوستی و کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی خواهد شد که در نهایت موفقیت های مالی سازمان و افزایش اثربخشی و بهره وری سازمان را در پی دارد. این نتایج موجب تعالی و کسب اهداف سازمانی شده و جامعه را از منفعت سازمان و تلاش کارکنان بهره مند می نماید (تولایی، باقری، 1389).
در این فصل مبانی نظری را ارائه نمودم. در مورد هوش فرهنگی نظریه ارلی و انگ و در مورد تعهد سازمانی نظریه آلن و می یر را به کار برده ام و به عنوان مبانی نظری در طراحی اهداف و فرضیه ها از آن ها استفاده نمودم. از پیشینه تحقیقاتی در طراحی تحقیق استفاده کردم و یافته های خود را با یافته های مشابه مقایسه نمودم.
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
مقدمه
در فصل پیش رو کلیه مراحل روش‌شناسی پژوهش مورد بررسی و توضیحی مختصر قرار می گیرد؛ که به ترتیب شامل: طرح پژوهش، جامعه‌آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری داده ها و نهایتاً روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد.
3-1 روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها میدانی از نوع توصیفی بوده و از روش تحقیق همبستگی سود می جوید.
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود. نتایج این نوع تحقیقات در تعلیم و تربیت، مثلاً در طراحی برنامه های درسی و کمک به اتخاذ تصمیم های مربوط به نظام آموزشی به کار می رود (فرهنگی، صفرزاده، 1385).
پژوهش های توصیفی دنبال توضیح شرایط موجود می باشند، یعنی می خواهند آنچه را که هست کشف کنند (رهباردار، 1389).
روش همبستگی برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد ولی الزاماً کشف رابطه علت و معلولی مدنظر نیست. در این تحقیقات محقق می خواهد بداند که آیا بین دو چیز یا دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر. یعنی اینکه آیا تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه است یا خیر، و اگر چنین ارتباطی وجود دارد، از چه نوع است و میزان آن چقدر است (فرهنگی، صفرزاده، 1385).
3-2 متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق بر اساس نقشی که در تحقیق حاضر به عهده دارند به دو دسته تقسیم می‌شوند:
متغیر مستقل: هوش فرهنگی متغیر وابسته: تعهد سازمانی
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را معلمان خانم مقطع ابتدایی مدارس دولتی نواحی هفت گانه شهر مشهد در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می دهند که حدود 5297 نفر می باشند و در جدول زیر منعکس است.
جدول (3-1): جمعیت جامعه آماری بر حسب نواحی آموزش و پرورش
نواحی آموزش و پرورش

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد مابعدالطبیعه

بستن منو