منابع تحقیق درمورد تعهد سازمانی و رضایت شغلی

منابع تحقیق درمورد تعهد سازمانی و رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

حفظ و نگهداشت نیروی انسانی موجود در سطح عالی انگیزشی  

بررسی روش های افزایش رضایت کارکنان و اقدام جهت بهبود رضایت شغلی
نظر به مقایسه کارکنان یک سازمان با سازمان های دیگر از جهت پرداخت ها و امور رفاهی
مدیریت جامع کیفیت در سازمان اجرا و پیاده گردد.
مشارکت هر چه بیشتر کارکنان در سازمان
تفویض اختیار در سطوح مختلف سازمانی
بهبود آموزش منابع انسانی در زمینه های مختلف
غنی سازی شغل
بستر سازی جهت تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده و ترویج این فلسفه و فرهنگ
افزایش دوره های آموزشی براساس نیازسنجی کارکنان در رده های مختلف شغلی
سیستم مدیریت دانش بطور کامل در سازمان پیاده سازی و اجرا می گردد.
شرایطی جهت شکوفایی استعداد کارکنان خلاق و نوآور فراهم می گردد (غیاثی، 1346).
در خصوص بهبود تعهد سازمانی و راهکارهای افزایش آن می توان به نقش دو عامل کمی و کیفی اشاره کرد. عوامل کمی عبارتند از: نظام پرداخت حقوق، شرایط مطلوب کاری و پاداش. که این عوامل می توانند از جهتی از نارضایتی جلوگیری نموده و بدین روش بر تعهد سازمانی تأثیر مثبتی بگذارند. از عوامل کیفی می توان: مشارکت دادن کارمندان در تصمیم گیری، فرصت های پیشرفت، توسعه ی حیطه ی اختیارات، کسب شهرت و موفقیت را نام برد که با تأثیر بر افزایش رضایت شغلی کارمندان به نحوی موجب بهبود تعهد سازمانی کارمندان شوند (کریم زاده، 1378).
با توجه به توضیحاتی که بیان شد به نظر می رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم باید در سازمان ها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود.
تعهد سازمانی یکی از نمودهای نگرش است و به عنوان نوعی ارتباط روحی و عقلانی نسبت به برخی مسائل تعریف می شود. پس با بهبود نگرش در رابطه با یک مسئله، امکان افزایش تعهد وجود دارد (ساعتچی، قاسمی، نمازی، 1387).
پیتر لاک و جان گرافورد (2001) در مقاله ای به بررسی شیوه هایی که مدیران برای افزایش تعهد سازمانی در کارکنان به کار می برند، اشاره نموده اند. آن ها بیان می کنند، چنانچه مدیران به مبانی فرهنگی سازمان توجه کنند، اثرات مطلوبی بر افزایش تعهد سازمانی کارکنان خواهند داشت. در ضمن به مقایسه دو نوع شیوه خشک و دموکراتیک پرداخته و اشاره نموده اند که سبک دموکراتیک نسبت به سبک خشک (تعصبی) باعث افزایش بیشتر تعهد سازمانی کارکنان می گردد (تولایی، باقری، 1389).
هولدن و دورثی (2002) در رساله دکترای خود اشاره کرده اند که افزایش انگیزه های درونی مدیران، باعث افزایش تعهد سازمانی کارکنان می گردد.همچنین هر چه بیشتر کارکنان در آموزش برنامه حرفه ای که توسط مدیران عالی سازمان طرح ریزی شده است، شرکت کنند، باعث افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی آنان می گردد( همان).
براساس نظریه فایول، مارشال و نظریه روابط انسانی، مشارکت سازمانی کارکنان باعث افزایش کرامت فرد می شود و این باعث افزایش احساس تعلق و وفاق سازمانی کارکنان می شود. بنابراین دیدگاه کارکنان و نوع نگرش آنان در رابطه با میزان مشارکت سازمانی موجود، در کنش آن ها از جمله تعهد سازمانی شان تأثیر گذار است (زنجانی زاده، نوغانی، حسامی، 1388).
یکی از زمینه های پژوهشی در سازمان آموزشی موضوع تعهد سازمانی معلمان است. مدل های نظری مودی و همکاران و ماتیو و همکار بیانگر این بود که رضایت شغلی یکی از عوامل افزایش تعهد سازمانی است (زکی،1383).
اسماعیلی (1380) راهکارهای مهم برای ارتقا تعهد سازمانی را به شرح زیر بیان می کند:
بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آن ها با اهداف سازمان
بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره ارزش های اخلاقی

بستن منو