منابع تحقیق درمورد ارزیابی عملکرد کارکنان

منابع تحقیق درمورد ارزیابی عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه

 

مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری
تشریح اهداف و رسالت های سازمانی
حذف موانع کاری
تأکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود.
ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه
حذف تبعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط
استقلال نسبی برای انجام وظایف
زمینه مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری کارکنان (رنجبریان، 1375)
غنی سازی شغلی
اعطای تسهیلات
محول کردن سطح بالاتری از مسئولیت به افراد برای انجام شغل (استرون، 1377)
2-2-21 نتایج و پیامد های تعهد سازمانی
ﻛﺎرآﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻫـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗـﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. فرهنگ و توسعه و حفظ سخت کوشی، تلاش و فداکاری بین کارکنان یک عامل اساسی است. هنگامی که انگیزه بالا برای موفقیت وجود دارد و کارکنان دارای دانش شغلی لازمند، عشق و علاقه به کار و سخت کوشی، بسیار با ارزش می شود. یکی از ویژگی های سازمان موفق همین نیروی انسانی فوق العاده سخت کوش و فداکار است.
تعهد و پایبندی می تواند پیامد های مثبت و متعددی داشته باشد، کارکنانی که تعهد و پایبندی دارند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت زمان زیادی در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند (مورهد، 1374).
مهمترین نتایج تعهد کارکنان به سازمان که بر روی عملکرد سازمان نیز مؤثرند عبارتند از: افزایش خلاقیت و نوآوری کارکنان، افزایش ماندگاری کارکنان در سازمان، احساس رضایت، تعلق، وابستگی و دلبستگی کارکنان به سازمان، عملکرد شغلی مطلوبتر آن ها، کاهش خروج کارکنان از سازمان، رفتار اجتماعی فعال، عدم غیبت از کار، نوع دوستی و کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی و همچنین موفقیت مالی و افزایش و بهره وری سازمان که این نتایج در نهایت موجب تعالی و کسب اهداف سازمانی شده و جامعه را از منفعت سازمان و تلاش کارکنان بهره مند می نماید (تولایی، باقری، 2012).
تحقیقات نشان می دهد که تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل: رضایت شغلی، حضور، رفتار سازمانی فرا اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه مثبت دارد و کارکنان علاقه مند و وفادار به سازمان، نظم بیشتری در کار دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند، عملکرد شغلی بالاتری دارند و تمایل ماندگاری آن ها در سازمان بیشتر است، کمتر غیبت می کنند، از انگیزه کاری بالاتری برخوردارند و موافقت و همدلی آن ها با تغییرات سازمان بیشتر است (ساعتچی، 1370).
به نظر می رسد که تعهد، در تلاشی که یک کارمند در شغلش اعمال می نماید تأثیر می گذارد و این تلاش و کوشش نیز به نوبه خود عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد. براساس تحقیقات انجام شده، شاخص های فردی و گروهی با عملکرد دارای همبستگی مثبت است؛ اما در برخی مطالعات نیز همبستگی مثبتی بین تعهد و عملکرد یافته اند، عموماً در سنجش، از تعهد عاطفی استفاده کرده اند. البته این امکان نیز وجود دارد که الزام به باقی ماندن در یک سازمان منجر به الزام کمک به سازمان شود، در این صورت تعهد هنجاری نیز همبستگی مثبتی با عملکرد خواهد داشت؛ اما در هر صورت احتمال ضعیفی وجود دارد که تعهد مستمر با عملکرد دارای همبستگی مثبت باشد (آلن، می یر، 1993). کناره گیری از سازمان و محیط کار در قالب رفتارهایی نظیر خدمت بروز می کند. این رفتارها برای کارکنان این امکان را فراهم می آورد تا از ناخوشایندی های کار و یا مجازات هایی که در انتظار آن هاست اجتناب ورزند. براساس آلن و می یر (1993) تعهد سازمانی بطور تجربی به عنوان عامل پیش بینی کننده ترک خدمت شناسایی شده است.
درک فرآیند ایجاد تعهد برای سازمان و جامعه مفید است زیرا موجب نوآوری کارکنان، ماندگاری بیشتر در موسسه و قدرت رقابت بیشتر موسسه شده و با این حال جامعه نیز از بهره وری بیشتر سازمان ها و کیفیت بهتر فرآورده ها بهره مند می شود (قاسمی، 1384).
تعهد سازمانی موجب حضور فعال فرد در سازمان می شود؛ میزان تمایل به بقای فرد در موسسه افزایش می یابد و در نهایت، میزان عملکرد شغلی او بیشتر می شود (زکی، 1383).
ﺣﻔﻆ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﺰﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻠﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻋﻠﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﻙ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﻌﻬﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺭﺿﺎﻳﺖ، ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﺮﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ (Neininger, et al., 2010).
تعهد سازمانی موجب انگیزش و رضایت شغلی کارکنان می شود و کارکنان متعهد در راستای تحقق و اهداف سازمانی بیشتر می کوشند (پول، پول، 2007).

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع نورپردازی

بستن منو