منابع تحقیق درباره وسایل ارتباطی نوین

منابع تحقیق درباره وسایل ارتباطی نوین

دانلود پایان نامه

 

کارکرد مثبت: عملی است سودبخش که در جهت انسجام جامعه صورت گیرد. هنگامی می توان نتیجه کارکرد را مثبت دانست که در جهت استحکام و انسجام جامعه پیش رود. نهایت عمل و علاقه کارکردگراهای انسجامی این است که به انسجام جامعه و از آنجا به ثبات و همبستگی برسد.
کارکرد منفی: اگر کارکرد منفی باشد، جامعه قطعاً بطرف پریشی اجتماعی و ناپایداری پیش میرود. یعنی جامعه در حالت ناپایداری قرار می گیرد. کارکردگراها معتقدند، در این شرایط دو حالت ممکن است پیش آید: شکل اول اینکه کارکرد منفی آن اندازه قوی و قدرتمند است که بطور جدی سیستم را دچار مشکل می کند و جامعه دچار حالتهای آسیبی می شود؛ از این رو جامعه به انفجار کشیده میشود و حتی ممکن است از بین برود؛ این یک کارکرد منفی است. لیکن در عمل چنین نمی شود. زیرا جامعه دارای خصلت ترمیم پذیری است. بنابراین اگر کارکرد منفی به حالت ترمیم پذیری تبدیل شود، آنگاه نه تنها حیات جامعه را ابقا می کند بلکه ممکن است جامعه را بطرف تکامل نیز بکشاند. پس کارکرد منفی از نظر کارکردگراها، امری است ویرانگر و چون سیستم اجتماعی یک نظام حیاتی است، به هرشکل ممکن با کارکردهای منفی مبارزه خواهد کرد تا از طریق ترمیم پذیری، آنرا به کارکرد مثبت تبدیل کند (تنهایی، 1374: 76-75).
لاسول نخستین جامعه شناسی بود که چارچوب مشخصی درباره کارکردهای متفاوت ارتباطات در جامعه به دست داد. فرض کلی تحلیل کارکردی بر این اصل استوار است که ارتباطات در جهت یکپارچگی، تداوم و نظم جامعه عمل می کند؛ هرچند کارکردگرایان به این نکته نیز واقف بودند که رسانه ها می توانند برای جامعه کارکرد بد هم داشته باشند (آزاد ارمکی، 1376: 50).سازوکارهایی که نقش وسایل ارتباطی را در جامعه معین می کند، در درجه اول نیازها و تقاضاهای اعضای جامعه است؛ چه بصورت فرد و چه بصورت مجموعه. با پاسخ گفتن به هریک از تقاضاهای مجزا، بطور یکنواخت ابزار اطلاع رسانی به کل جامعه سود می رسانند.
این رویکرد فعالیت رسانه ها در جامعه را رفع نیازهایی چون تداوم، نظم، یکپارچگی، هدایت و سازگاری میداند. از این دیدگاه جامعه از عناصر مختلفی تشکیل شده که وسایل ارتباطی، یکی از عناصر زیر مجموعه نظام محسوب می شود. هریک از این عناصر در کل نظام، کارکرد ویژه ای را انجام می دهد و بگونه ای به رفع نیازهای آن می پردازد. زندگی اجتماعی سازمان یافته، نیاز به همکاری مداوم و مستمر بین بخشهای مختلف آن در محیط اجتماعی دارد. این ابزارها بخشهای مختلف نظام را به یکدیگر مرتبط می سازد و از این طریق نظم و یکپارچگی درونی نظام را تضمین کرده و ظرفیت پاسخگویی آن را در بحرانها بر اساس واقعیت ها افزایش میدهد. با توجه به مطالب ارائه شده، کارکردهای اصلی رسانه های همگانی و وسایل ارتباطی نوین در جامعه، عبارت است از:
الف- اطلاع رسانی:
اطلاعات لازم را درباره رخدادها و شرایط جامعه و جهان فراهم می سازند.
به روابط قدرت اشاره می کنند.
تسهیل کننده نواوری، سازگاری و پیشرفت هستند.
ب- ارتباط دهی:
توجیه کننده، تعبیرکننده و توصیه کننده درباره معانی رخدادها و اطلاعات هستند.
کارکرد دوگانه در پشتیبانی و یا عدم پشتیبانی از اقتدار و ارزشهای حاکم ایفا می کنند.
جامعه پذیری را برعهده دارند.
عهده دار ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پراکنده هستند.
بعضاً بنا کننده وفاق و گاه چنددستگی و شقاقند.
تعیین کننده الویتها و اعلام کننده موقعیت ها هستند.
ج- تداوم بخشی:
تقویت بنیانها فرهنگی را برعهده دارند.
ادغام و حفظ ارزشهای مشترک را دستور کار خود دارند.
د- مفرح سازی:
فراهم کننده زمینه های سرگرمی و تفریح، انحراف ذهنی از مشکلات و ابزار تسکین فردی و اجتماعی اند.
کاهش دهنده تنشهای اجتماعی هستند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد قانون مجازات اسلامی مصوب

بستن منو