منابع تحقیق درباره دانشگاه شهید بهشتی

منابع تحقیق درباره دانشگاه شهید بهشتی

دانلود پایان نامه

 

36. ذاکرصالحی، غلامرضا؛ «شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین»؛ مقالات و بررسی ها؛ پاییز و
زمستان83؛ دفتر76
37. سایت معاونت حقوقی و امور مجلس(ww.hvm.ir)؛ معاضدت حقوقی، نمونه قراردادها و پیمان ها.
38. سپهوند، امیر؛ جزوه درسی حقوق کیفر اختصاصی(2)؛ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ سال تحصیلی 74-73 (نیمسال دوم).
39. سراجی کرمانی، مجید؛ «اصل صحت اعمال حقوقی از حیث کیفر»؛ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری؛ سال ششم؛ ش21؛ تیر ماه 76.
40. سعادت مصطفوی، سیدمصطفی؛ «بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بلاعزل»؛ مجله رهنمون؛ سال سوم؛ زمستان 83؛ ش اول و دوم.
41. همو؛ «ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی»؛ مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)؛ زمستان83، ش24.
42. سنهوری، عبدالرزاق؛ «التزام در قانون مدنی مصر»(ترجمه مهدی رشوند)؛ مجله اندیشه صادق؛ پاییز و زمستان81، ش8و9.
43. شعبانی، رضا؛ «سلب حق در فقه و حقوق»؛ ماهنامه کانون؛ ش103.
44. شهیدی، سیدمهدی؛ «قرارداد تشکیل بیع»؛ مجله تحقیقات حقوقی؛ بهار و تابستان71؛ ش10.
45. همو؛ «رابطه انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای حقوق»؛ مجله تحقیقات حقوقی؛ پاییز و زمستان69؛ ش8 .
46. همو؛ جزوه حقوق مدنی6؛ انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ بی تا.
47. همو؛ حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهدات)، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد؛ 1386.
48. همو؛ حقوق مدنی(تشکیل قراردادها و تعهدات)؛ تهران: انتشارات مجد؛ 1380.
49. همو؛ شروط ضمن عقد؛ تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد؛ 1387.
50. صالحی راد، محمد؛ «حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن»؛ مجله حقوقی و قضایی دادگستری؛ بهار78؛ ش26.
51. صائمی، علی اصغر؛ «شروط ابتدایی در فقه و بررسی ماده 10 قانون مدنی»، مجله تخصصی االهیات و حقوق دانشگاه رضوی، سال سوم، پاییز و زمستان1382؛ شماره 9 و 10.
52. صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله؛ حقوق خانواده؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ 1372.
53. صفایی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سیدمرتضی؛ حقوق مدنی(اشخاص و محجورین)؛ تهران: انتشارات سمت؛ 1381ش.
54. صفایی، سیدحسین و جمعی از نویسندگان؛ حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ 1387.
55. طاهری، حبیب‌الله؛ حقوق مدنی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی؛ 1418ق.
56. طاهری، ناصر؛ «ماهیت حقوقی قولنامه و آثار آن» مجله کانون وکلا: پاییز1354؛ ش132.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره آیات و روایات

Close Menu