منابع تحقیق درباره
تحلیل پوششی داده ها

منابع تحقیق درباره تحلیل پوششی داده ها

دانلود پایان نامه

ا استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی نشان می دهد که بانک های اصلی و بزگتر کارایی بهتری نسبت به بانک های منطقه ای تجربه کرده اند، در این تحقیق سعی شده است که رابطه بین کارایی و بازده سهام با به کارگری روشی که نسبت به روش های پذیرفته قبلی ممتازتر (روش DEA )است مشخص گردد.
اوبرهلزر و دروستویزن (2004). در مطالعه ای با عنوان مطالعه تجربی اندازه گیری کارایی و سودآوری بانک ها ” کارایی و نیز عملکرد بانک های بزرگ آفریقای جنوبی را محاسبه نمودند. روش مورد استفاده پژوهشگران در این مطالعه روش تحلیل فراگیر داده ها بوده است. فرض صفر این مطالعه نبود ارتباط معنادار بین استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و نیز تحلیل مالی بانک ها می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه نیز در 36 ماه از 4 بانک اصلی آفریقای جنوبی، جمع آوری شده است.
در این مطالعه، ستانده های بانکی شامل درآمدهای ناشی از بهره و درآمدهای غیر بهره ای و نهاده های مورد استفاده شامل ارزش بهره های پرداخت شده، کل هزینه های عملیاتی ( به جز هزینه نیروی کار، بهره های پرداخت شده و استهلاک)، تعداد کارمندان بانک و ارزش دارایی های ثابت بانک است. در پایان، کارایی محاسباتی با شاخص های مالی بانک ها مقایسه و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.
یانگ و چانگ (2008) در پژوهشی با عنوان ” استفاده از تحلیل پنجره ای داده ها جهت محاسبه کارایی بنگاههای مخابراتی تایوان” با کاربرد تحلیل پنجره ای داده ها اقدام به اندازه گیری کارایی بنگاه های مخابراتی تایوان در دوره (2005-2001) با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس نمودند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد کارایی مقیاس در سطح بالایی قرار دارد ولی کارایی تکنیکی در سطح پایینی است و سیاست های دولت در خصوصی سازی تاثیر مثبتی در افزایش کارایی و قدرت رقابتی بازاری این بنگاه ها داشته است.
مهش (2008) در تحقیقی، کارایی صنعت بیمه هند را پس از آزادسازی با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها، مورد مطالعه قرار داده است . در این تحقیق کار آیی فنی و مقیاس دوازده شرکت عمومی بیمه در هند از سال مالی با بهره گرفتن از 2002-2003 تا 2005-2006تحلیل پوششی داده ها مورد مقایسه قرار گرفته است . در میان بیمه کننده های عمومی، هند جدید تنها شرکتی است که دارای کارا یی فنی در شرایط بازده ثابت به مقیاس (CRS) و بازده متغیر به مقیاس (VRS) بر اساس مدارک نمی باشد ؛ اما شرکت HDFC Chubb برای سه سال آخر مالی در هر دو حالت CRS و VRS از کارآیی 100 % برخوردار بود. نتایج میانگین کار آیی نشان می دهد که به هر حال بیمه کننده های خصوصی، عقب تر از بیمه کننده های عمومی هستند، آنها به سرعت در حال رشد بو ده و به نظر می رسد که امتیازات کارایی بیمه کننده های عمومی و خصوصی در حال نزدیک شدن به هم است.
ایزیدرو و نارسیزو (2008) در تحقیقی با عنوان ” سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزیابی کارایی فنی در شرکتهای تعاونی کشاورزی” در صدد جستجوی دو هدف برآمدند: نخست استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی کارآیی شرکتهای تعاونی کشاورزی بوده و هدف دوم بررسی قابلیت این تکنیک به عنوان مکمل تجزیه و تحلیل نسبت مالی و اقتصادی سنتی است. به منظور دستیابی به این اهداف، مطالعه موردی با بهره گرفتن از اطلاعات 274 شرکت تعاونی در طول سه سال مالی (2001-2003) صورت گرفته است . نتایج نشان می دهد که معیارهای کارایی بدست آمده از تکنیک DEA)) مکمل مناسب برای تجزیه و تحلیل اقتصادی شرکتهای تعاونی کشاورزی محسوب می شود.
چن وهمکاران در سال (2013) به تحقیقی تحت عنوان “تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با بهره گرفتن از DEAفازی” پرداختند. این پژوهش قصد گسترش کاربرد مدل اندازه گیری فازی مبتنی بر اسلک (SBM فازی) دارد . نمرات بهره وری برآورد شده توسط مدل SBM فازی تابع به فرم تابعی هستند ، که ناحیه مقداری بهره وری را در درجات مختلفی از اعتماد به نفس فراهم می کند، که مطابق با مشخصه پیش بینی خطر است و دستاورد مدیریت بانکداری تایوان تحت ریسک بازار را برآورد میکند.

 
 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه
در انسان میل به دانستن و کشف حقایق حالت فطری دارد و همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت تحقیق و ایجاد روش های مختلف بوده است. تحقیق و پژوهش برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی بردن به مسائل ناشناخته صورت می گیرد. برای شناخت مجهولات و حل مسائل راه های مختلفی وجود دارد و روش تحقیق در واقع همان بکارگیری راه و روش خاصی است که اطلاعات مناسب تر و بیشتری را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم می نماید و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص می نماید.بنابراین در این فصل به تشریح و توضیح و توجیه روش تحقیق و همچنین تعریف جامعه آماری و چگونگی جمع آوری اطلاعات و محاسبه و اندازه گیری متغیرها می پردازیم تا در فصل چهارم با اندازه گیری آنها به روشی که در این فصل بیان می شود به بررسی نتایج رسیده و راهکارهای پیشنهادی را با توجه به آنها ارائه کنیم.
3-2 نوع تحقیق
قبل از هر تحقیقی ضروری است تا زمینه ی تحقیق، روش سنجش و هدف تحقیق مشخص شود. مطالعه حاضر تحلیلی، از نظر زمانی بصورت مقطعی و به لحاظ استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها از نوع کمی و از لحاظ اهداف تحقیق کاربردی می باشد،زیرا یافته های حاصل از این پژوهش مبنای توصیه پیشنهاداتی برای شعب بانک کشاورزی استان گیلان و همچنین سایر شعب بانک ها در سطح کشور خواهد بود. بر اساس روش تحقیق، نوع تحقیق میدانی است، زیرا مطالعاتی که انجام خواهد گرفت به صورت نظام یافته بوده و بر اساس آن به سوالات پاسخ می دهد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به منظور انتخاب روش تحقیق مناسب برای انجام مطالعه، بررسی موضوع و اهداف از الزامات می باشد. هدف اصلی ما در تحقیق حاضر اندازه گیری کارایی شعبه های بانک کشاورزی استان گیلان می باشد. به منظور تعیین و تشخیص میزان کارایی، شناسایی عوامل موثر بر کارایی ضروری می باشد. تعیین ورودی ها و خروجی هایی که به بهترین نحو نشان دهنده کارایی نواحی باشند از ضروریات تحقیق حاضرمی باشد. در جهت دستیابی به اهداف بالا مشاهده و مصاحبه با مدیران و کارکنان شعبه های مختلف در سرلوحه کارقرار گرفت.روش محقق طی چند مرحله به صورت زیر بیان می شود که مشخصات مطلوب سیستم اندازه گیری کارایی را بیان می کند؛ شامل:
دوره ارزیابی براساس سهولت دسترسی به اطلاعات و اهداف مدیریت از ارزیابی کارایی مشخص گردیده است.
مشاهده و مصاحبه با مدیران و کارکنان شعبه های بانک کشاورزی و همچنین بهره گیری از نظرات کارشناسان.
تعیین ورودی ها و خروجی هایی که به بهترین نحو نشان دهنده کارایی باشند.
جمع آوری اطلاعات به منظور معنا دادن به مشاهدات.
اندازه گیری کارایی بااستفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها.
3-3جامعه تحقیق
در تحقیق حاضر، جامعه آماری شامل تمامی شعب بانک کشاورزی استان گیلان (66 شعبه) که در سال 1392 مشغول به فعالیت بوده اند و اطلاعات لازم در ارتباط با آنها در سرپرستی بانک موجود می باشد.
3-4 نمونه تحقیق

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد بخش تحلیل توصیفی

در صورتی نتایج تحقیق از اعتبار لازم برخوردار خواهد بود که مجموع متغیرها (عامل تولید و محصول) از سه برابر مشاهدات (بنگاه ها) کوچکتر باشد؛ به عبارت دیگر رابطه زیر برقرار باشد:
تعداد واحدهای مورد بررسی(DMUs) ≥ (تعداد نهاده ها+ تعداد ستانده ها) ×3
32≥ 3 ×(4+3)
به کار نگرفتن رابطه فوق در عمل موجب می شود که تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار گیرند و به عبارت دیگر، دارای امتیاز کارایی یک شوند، در نتیجه قدرت تفکیک مدل کاهش می یابد. مدل خوب مدلی است که قدرت تفکیک پذیری بالایی داشته باشد. به این معنا که تفاوت میان میزان کارایی واحدهای مختلف را تشخیص دهد (مهرگان، 1391، 70).
از آنجایی که تعداد شعب بانک کشاورزی در شهرهای بزرگ از جمله رشت، بیشتر از سایر شهر ها بود، جهت داشتن بررسی دقیق تر و جلوگیری از تمرکز بر شهری خاص، در تعیین نمونه مورد بررسی، از هریک از شهرها، یک شعبه (غیر از شهر رشت که چند شعبه بزرگ مد نظر قرار گرفت) در نظر گرفته شد.
که با توجه به رابطه فوق و با دسترس بودن اطلاعات مربوط، تعداد 32 شعبه بانک کشاورزی استان، به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.
3-5 روش جمع آوری اطلاعات
در هر تحقیق و پژوهش پس از تعیین روش تحقیق، جامعه و یا نمونه آماری به جمع آوری اطلاعات می پردازند که این خود روش های گوناگونی دارد که در برخی پژوهش ها صرفا از یک نوع روش استفاده می شود و در برخی دیگر بصورت ترکیبی، در این پژوهش از روش های زیر استفاده شده است:
روش کتابخانه ای: در این روش از کتابخانه های دانشگاه آزاد و سایر کتابخانه هایی که امکان وجود مطالب بوده است، استفاده شده است .
با توجه به این که در برخی مراحل پژوهش نیاز به پرسش و پاسخ با صاحب نظران آن مقوله بوده است، از نظریات کارشناسان این مجموعه استفاده شده است.
استفاده از مطالب اینترنتی و مشاهده مستقیم نیز در برخی موارد از جمله روش های جمع آوری اطلاعات ما بوده است. سایت بانک کشاورزی استان گیلان حاوی مطالب ارزنده ای در این زمینه بوده است.
در این تحقیق داده های مورد نیاز برای سال مورد بررسی (92) با مراجعه به شعبات بانک کشاورزی استان گیلان جمع آوری شد. از آنجا که در مسیر انجام تحقیق از داده های واقع، اسناد، مدارک و آمارهای عملکردی شعبه ها بهره گرفته خواهد شد، بررسی روایی و پایایی موضوعیت نداشت. با توجه به اینکه برای اندازه گیری کارایی از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده می شود و همچنین کارایی، نسبت موزون کل خروجی ها به کل نهاده ها می باشد؛ بنابراین تشخیص صحیح و درست ورودی ها و خروجی هایی که به بهترین نحو نشان دهنده کارایی نواحی می باشد از الزامات می باشد. به عبارت دیگر شاخص اندازه گیری کارایی در این تحقیق ورودی ها و خروجی های هر واحد می باشد.
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات از روش های مختلفی مانند مطالعات کتابخانه ای، مراجعه به اسناد و منابع علمی و جستجو در سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی بانک کشاورزی استان و همچنین مراجعه و مطالعه اسناد و مدارک موجود در سرپرستی بانک متبوع مراجعه شده است. در مرحله بعد، به منظور اطمینان از تعیین مناسب شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک، از توصیه ها و نظرات بعضی از اساتیدی که دارای دانش، سابقه و تجربه در رابطه با مدل های کمی اندازه گیری عملکرد بودند استفاده نموده و صحت انتخاب شاخص ها را مشخص کردیم.
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تحلیل پوششی داده ها (DEA)، یکی از روش های معتبر در اندازه گیری کارایی نسبی موسسات مشابه، بر اساس ورودی ها و خروجی ها است. در این روش، با بهره گرفتن از مدل های برنامه ریزی ریاضی، مرزی متشکل از موسساتی با بهترین کارایی نسبی، به دست می آید و این مرز، معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر موسسات قرار می گیرد. در تحلیل پوشی داده ها، به دلیل عدم استفاده از تابع تولید، هیچگونه پیش داوری از قبل بر روی موسسات مورد بررسی اعمال نمی شود و لذا مدل های DEA، به سبب اس
تفاده از فرضیات کمتر در روند ارزیابی موسسات، جایگاه خاصی نسبت به مدل های مشابه پیدا کرده اند.
تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از تکنیک مدل سازی ریاضی (تحلیل پوششی داده ها ) می باشد.
متغیر های مستقل شامل شاخص های ورودی و خروجی و متغیر وابسته، اندازه کارایی می باشد.
3-8 فرایند تحقیق
جمع آوری روش های ارائه شده جهت رتبه بندی نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها
بیان معتبرترین و کاربردی ترین روش ها
گردآوری داده های مربوط به شاخص های ورودی و خروجی جهت ارزیابی کارائی شعبه های بانک کشاورزی
پیاده سازی روش تحلیل پوششی داده ها ( مدل CCR) برای داده های مذکور و رتبه بندی شعبات بانک کشاورزی
تحلیل کارائی با بهره گرفتن از مرزهای کارا و ناکارا
مشخص کردن واحدهای تصمیم گیری ( DMU) کارا
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تحقیق حاضر سعی شده است با جمع آوری ، دسته بندی و مشاهده نزدیک عملکرد نواحی مختلف، اطلاعات مورد نظر جمع آوری، ورودی ها و خروجی هایی مناسب که نشان دهنده عملکرد واقعی هر یک از نواحی باشند شناسایی و با روش غیرپارامتریک تحلیل پوششی داده ها اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده گردیده است. با توجه به روش تحلیل پوششی داده ها در این تحقیق، هر کدام از شعبه های بانک کشاورزی به عنوان یک واحدهای تصمیم گیری در نظر گرفته می شوند. هر کدام از واحدهای تصمیم گیری دارای ورودی و خروجی مشخص می باشد. بعد از جمع آوری داده های مربوطه و مدلسازی تحقیق، مدل ریاضی مربوطه با بهره گرفتن از نرم افزار Deap 2 حل خواهد شد.
بنابراین به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق لازم است ابتدا داده ها تجزیه و تحلیل و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تفسیر قرار داد. بنابراین با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها که مبتنی بر یک سری برنامه ریزی خطی است به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم. در ادامه مدل اولیه تحلیل پوششی داده ها آورده شده است.در حالت اولیه روش تحلیل پوششی داده ها به ارائه مدل زیر به منظور اندازه گیری کارایی نسبی می پردازد (مهرگان ، 1383).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات

MAX
ST
0 j = 1,2,…,m Uro ,Vio

به عبارت دیگر در روش تحلیل پوششی داده ها نسبت موزون خروجی ها و ورودی ها را ماکزیمم می کنیم به این شرط که همین ضرایب در سایر بنگاهها کارایی آنها را از واحد بیشتر نکند.
از آنجا که مدل فوق یک مدل غیر خطی است، به منظور سهولت در حل مدل فوق با فرض Vio Xio =1 آن را به یک مدل خطی تبدیل می کنیم که در نهایت با اعمال یکسری عملیات ریاضی و باتوجه به دوآل مدل فوق داریم: Min

که در آن یک بردار1×N شامل اعداد ثابت می باشد، که وزنهای مجموعه مرجع برای را نشان می دهد. مقادیر اسکالر بدست آمده کارائی بنگاهها خواهد بود که شرط 1 را تامین می کند. مدل فوق را در روش DEA مدل CCR می نامند.

3-9-1مدل های پایه ای تحلیل پوشی داده ها
مدل CCR
این تکنیک از سال 1978 با پایان نامه دکتری “ادوارد رودز” در دانشگاه کارنگی میلون با راهنمایی پروفسور کوپر آغاز گردید. رودز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ملی آمریکا را که در برنامه فالوتزو شرکت می کردند، مورد مطالعه قرار داد. آنها توانستند بدون داشتن اطلاعات در مورد هزینه ها برای محاسبه کارایی فنی مدارسی که دارای ورودی ها و خروجی های چند گانه بودند، فرمولی ارائه کنند.
اولین مدل تحلیل پوششی داده ها بر اساس حروف اول واضعان آنها CCR نام گرفت. در این مدل، هدف اندازه گیری و مقایسه کارایی نسبی واحدهای سازمانی مانند مدارس، بیمارستان ها، شعب بانک و شهرداری ها با چندین ورودی و چندین خروجی شبیه به هم است. در ادامه به انواع مدل های CCR می پردازیم(مهرگان، 1391، 57).
یکی از ویژگی های مدل تحلیل پوششی داده ها، ساختار بازده به مقیاس آن است. بازده به مقیاس می تواند ثابت یا متغیر باشد، بدان معنا که

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu