منابع تحقیق با موضوع تاریخ معاصر ایران

منابع تحقیق با موضوع تاریخ معاصر ایران

دانلود پایان نامه

 

. کاتوزیان، محمد علی همایون ، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران ، ترجمه فرزانه طاهری، نشر مرکز ، چ دوم 1378 ، ص 109
. آسیب شناسی نهضت ملی ایران ، 1385 ، ص 102
. ایالات محده و ایران در سایه مصدق، ص 303
. نجاتی ، غلامرضا، جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ5، 1368،ص 90
. ادعایی که بیشتر از سوی نواب و حامیانش صورت می گرفت
. وی با حمایت زاهدی در دوره هجدهم مجلس به نمایندگی شاهرود انتخاب شد. در همان دوره با سخنرانیهای تند موقعیت خود را حفظ کرد. در دوره نوزدهم هم با پذیرش شرط دربار (حسین علا و اسدالله علم) که خارج شدن از کسوت روحانیت بود به نمایندگی خوار و ایوانکی ورامین انتخاب شد. رژیم پهلوی این عمل وی را ستود و به مناسبت تغییر لباس، حسین علا نخست‏وزیر وقت برای وی کت و شلوار هدیه فرستاد. وی از دهه ۴۰ تا سال ۱۳۶۷ به تجارت پرداخت. (پایان نامه کارشناسی ارشد: اندیشه ها و عملکرد شمس قنات آبادی و مجمع مسلمانان مجاهد از تاسیس تا پایان دوره نوزدهم مجلس شورای ملی/ محمد جواد اردلان زیر نظر استاد زرگری نژاد ، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۸۶)
. کریمی ، بهنام ، آسیب شناسی نهضت ملی ایران ، چ اول ، چ سحاب ، 1385 ، ص 100
. ایالات متحده و ایران در سایه مصدق ، ص 183
. دکتر مصدق بر مسند قدرت ، ص 309
. مجله خواندنی ها ، 1331، ش24، ص2
. آذرنگ،عبدالحسین،تاریخ: جبهه ملی ایران،ادبیات و زبانها :: بخارا :: مهر و آبان 1384 – شماره 44، ص 162
. نفت ، قدرت و اصول ، پیامدهای کودتای 28 مرداد ، ص 387
. جنبش ملی نفت ، ص 570
. نراقی،احسان؛رسولی،مرتضی؛سمیعی،احمد؛رضا،عنایت الله؛هرمیداس باوند،داود، گفتگو و خاطرات: میزگرد: از ملی شدن نفت تا کودتا، تاریخ :: تاریخ معاصر ایران :: تابستان 1382 – شماره 26، صص 188-189
. کاتم ، ریچارد ، ناسیونالیسم در ایران ، مترجم احمد تدین ، چاپ غزال چ ، سوم ، 1383 ، ص 4
. صابری،شیدا؛ شیخ نوری،محمد امیر ،،بازار و نهضت ملی شدن صنعت نفت،تاریخ :: پژوهش های تاریخی :: پاییز 1391 – شماره 15 (علمی-پژوهشی/ISC)،ص4
. فوران ، جان ، مقاومت شکننده ، ترجمه احمد تدین ، چاپ نهم ، 1388 ، چ غزال ، ص 427
. ناسیونالیسم در ایران ، ص 46
. کاتوزیان ، محمد علی همایون ، مصدق و نبرد قدرت در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران،‌ چاپخانه غزال ، چ سوم ، 1379 ، 174

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد اعتقادات مذهبی

Close Menu