مقایسه

مقایسه

دانلود پایان نامه

 

مقایسه اثر تیمارهای مختلف بر میانگین خوراک مصرفی جوجه‌های گوشتی در هفته دوم حاکی از عدم اختلاف معنی‌دار بین تیمارها بود (05/04-1-2-2- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر افزایش وزن هفته دوم
مشاهدات صورت گرفته بر نتایج حاصل از داده‌های به‌دست آمده از افزایش وزن جوجه‌های گوشتی در هفته دوم پرورش نشان داد که آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در میزان افزایش وزن جوجه‌های گوشتی اثر معنی‌داری نداشتند (05/0مقایسه میانگین افزایش وزن جوجه‌های گوشتی متأثر از تیمارهای مختلف در هفته دوم نشان داد که هیچ‌گونه اثر معنی‌داری بین نتایج حاصله وجود نداشت (05/04-1-2-3- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل خوراک هفته دوم
تجزیه و تحلیل آماری داده‌های حاصل از ضریب تبدیل خوراک هفته دوم در برگیرنده این نکته بود که آنزیم و سطح تفاله زیتون اثر معنی‌داری بر ضریب تبدیل خوراک نداشتند (05/0نتیجه حاصل از بررسی مقایسه میانگین ضریب تبدیل خوراک جوجه‌های گوشتی متأثر از تیمارهای گوناگون در هفته دوم بیانگر این مسئله بود که اختلاف میانگین تیمارهای مورد مطالعه معنی‌دار نبود (05/04-1-2-4- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان انرژی دریافتی هفته دوم
بر اساس نتایج به‌دست آمده، آنزیم و سطح تفاله زیتون طی هفته دوم در میزان انرژی دریافتی جوجه‌های گوشتی به‌طور معنی‌دار مؤثر نبودند (05/0در بررسی نتایج به‌دست آمده از اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون در تیمارهای مختلف بر میانگین انرژی دریافتی جوجه‌های گوشتی هفته دوم، مشخص گردید که اختلاف معنی‌داری بین تیمارها وجود نداشت (05/04-1-2-5- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل انرژی دریافتی هفته دوم
بررسی‌های آماری نشان داد که آنزیم و سطح تفاله زیتون، ضریب تبدیل انرژی جوجه‌های گوشتی را در هفته دوم به‌طور معنی‌دار تحت تأثیر قرار ندادند (05/0مقایسه میانگین‌های ضریب تبدیل انرژی جوجه‌های گوشتی حاصل از اثر تیمارهای مختلف در هفته دوم نشان داد که هیچ‌گونه اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای مختلف وجود نداشت (05/04-1-2-6- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر میزان پروتئین دریافتی هفته دوم
مطالعات صورت گرفته بر داده‌های به‌دست آمده از میزان پروتئین دریافتی جوجه‌های گوشتی در هفته دوم دلالت بر این داشت که آنزیم و سطح تفاله زیتون اثر معنی‌داری بر میزان دریافت پروتئین جوجه‌های گوشتی در هفته دوم از پرورش نداشتند (05/0در مقایسه اثر تیمارهای مختلف بر میانگین‌ میزان پروتئین دریافتی جوجه‌های گوشتی در هفته دوم مشخص گردید اختلاف معنی‌داری بین آنها وجود نداشت (05/04-1-2-7- اثر آنزیم، سطح و نوع تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته دوم
نتایج به‌دست آمده نشان داد که آنزیم و سطح تفاله زیتون بر ضریب تبدیل پروتئین جوجه‌های گوشتی هفته دوم پرورش تأثیر معنی‌داری نداشتند (05/0نتیجه به‌دست آمده از بررسی میانگین ضریب تبدیل پروتئین جوجه‌های گوشتی متأثر از تیمارهای مختلف در هفته دوم نشانگراختلاف معنی‌دار بین تیمارها بود (05/0≥P). تیمارهای ششم و هفتم منجر به بهترین و تیمار سوم و چهارم منجر به بدترین ضریب تبدیل پروتئین در جوجه‌های گوشتی طی هفته دوم پرورش گردیدند (05/0≥P).

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره به عنوان یک استراتژی

Close Menu