مقاله رایگان درمورد  
سطح معنی داری

مقاله رایگان درمورد سطح معنی داری

دانلود پایان نامه

2/36 درصد در گروه کنترل تا انتهای پژوهش در درمان باقی ماندند.
3-5 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها
در نهایت پس از نمره گذاری پرسشنامه ها، تحلیل آماری مناسب با اهداف پژوهش صورت گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون های تجزیه و تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) و ویلکاکسون استفاده شد.
3-6 ملاحظات اخلاقی
در این پژوهش به منظور توافق در بارۀ اهداف، موضوع، نحوۀ اجرا و زمان برگزاری جلسات، با افراد شرکت کننده بحث و گفتگو شد. در این بحث و گفتگو ضمن احترام و ارزش دادن به شأن آزمودنی ها، به آنان در مورد گمنام ماندنشان، رازداری و حفظ اطلاعات محرمانه ایشان، اطمینان کامل داده شد. اطلاعات به گونه ای ثبت و ذخیره می شدند که امکان دسترسی افراد غیر مجاز به داده ها وجود نداشت. در ضمن به آزمودنی ها اجازه داده شد که در هر زمان بخواهند قادر باشند به طرحنامه و دستورالعمل پژوهشی دسترسی داشته باشند.
به شرکت کنندگان در مورد فواید و زیان روش های درمانی به کار رونده در پژوهش، آگاهی کافی داده شد به عنوان مثال به افراد در گروهی که درمان تلفیقی دریافت می کردند این موضوع انتقال داده شد که آنها علاوه بر مزایای درمان ماتریکس از روش درمانی ذهن آگاهی و فواید آن سود خواهند برد و یا به افراد در گروهی که فقط درمان ذهن آگاهی دریافت می کردند این موضوع به صورت آشکار انتقال داده شد که آنها از مزایای درمان ماتریکس محروم خواهند ماند.
از ابتدای شروع درمان تا انتها و پس از آن تلاش بر این بود که ضمن توجه به تنوع ها در بین شرکت کنندگان از نظر سطح سواد، سن، رفتارهای خاص، مدت اعتیاد و … برخورد مناسب با آنها وجود داشته باشد. به عنصر نیاز شرکت کنندگان برای صحبت کردن در مورد مشکلاتشان توجه زیاد شد ضمن اینکه تلاش بر این بود که نقش ابزاری محقق به نقش مشاور یا درمانگر تبدیل نشود و یافته های نهایی پژوهش دچار سوگیری نشود. زمانی به بازخورد و شرح احساسات و صحبت های آزمودنی ها اختصاص داده شد و بعضی از مشکلات آنها با دیگر کارکنان مرکز بازتوانی پیگیری شدند.
در نهایت برای رعایت اصل «اختیار» از آزمودنی ها به منظور شرکت در پژوهش رضایت شفاهی و کتبی گرفته شد. بدین منظور، اطلاعات شفاهی و نوشتاری رضایت نامه، با زبانی ارائه شد که برای فرد شرکت کننده قابل فهم باشد. به طور مشخص اعلام شد که درمان های به کار رونده، یک فرآیند پژوهشی است که مشارکت در آن داوطلبانه است و عدم قبول شرکت یا خارج شدن از آن در هر زمانی، مراقبت از او، حقوق و سلامت وی را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. در زمان دریافت رضایت نامه، احتیاط شد که شرکت کنندگان رضایت خود را تحت محظوریت و به علت وابستگی درمانی، اداری و … ندهند. در متن مکتوب رضایت نامه، منافع و مضرات بالقوه مورد انتظار برای شرکت کنندگان به صورت واضح نوشته شده بود.
در انتها به لحاظ رعایت جوانب اخلاقی پژوهش، به گروه کنترل (گروهی که درمان رایج با الگوی ماتریکس را دریافت می کردند) پس از پایان پژوهش همانند گروه های آزمایشی، بستۀ آموزشی داده شد ضمن اینکه به آنان در مورد کاربرد آن آموزش داده شد. همچنین به افراد در گروهی که فقط درمان ذهن آگاهی دریافت می کردند و از مزایای درمان ماتریکس محروم بودند جزوه های خاص در مورد روش درمانی ماتریکس و نکات کلیدی مفید به کار رونده در این درمان همراه با توضیحات شفاهی لازم (هم به فرد شرکت کننده و هم به خانواده او) داده شد.
فصل چهارم
توصیف و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
با توجه به متغیرهای مورد مطالعه و داده های حاصل از اندازه گیری آنها و به منظور توصیف داده ها از روش های مناسب آمارتوصیفی نظیر فراوانی، درصد، شاخص های گرایش مرکزی، پراکندگی و توزیع استفاده شده است. در نهایت برای پاسخ دادن به فرضیه های تحقیق، با درنظر گرفتن نوع داده ها، آزمون های تجزیه و تحلیل کوواریانس تک متغیری و ویلکاکسون به کارگرفته شده است. محاسبات انجام شده در دو بخش آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل آمار استنباطی ارائه شده است.
4-2 بخش اول: آمار توصیفی
جدول 4- 1: خلاصه داده های توصیفی برای متغیرهای مورد مطالعه
متغیر
گروه
آزمون
تلفیقی
ذهن آگاهی
کنترل
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
ذهن آگاهی
پیش آزمون
60.38
14.674
59.21
10.764
58.88
10.770
پس آزمون
64.81
16.233
64.50
10.427
58.65
9.334
نشخوار فکری
پیش آزمون
56.88
7.238
56.50
7.959
57.18
7.091
پس آزمون
53.94
2.489
54.71
3.667
58.00
5.990
تنظیم هیجانی
پیش آزمون
101.19
13.477
111.43
17.610
110.29
23.064
پس آزمون
95.38
12.981
107.71
18.528
116.88
19.551
جدول فوق خلاصه داده های توصیفی را برای متمغیرهای ذهن آگاهی، نشخوار فکری، تنظیم هیجانی و مؤلفه های آن، نشان می دهد. مطابق نتایج مندرج در جدول4-2، در پس آزمون میانگین متغیر ذهن آگاهی در گروه کنترل نسبت به دو گروه دیگر پایین تر بوده است. اما برای متغیرهای نشخوار فکری، تنظیم هیجانی و مؤلفه های آن، در پس آزمون میانگین گروه کنترل بالاتر از گروه های دیگر بوده است.
4-3 بخش دوم: یافته های استنباطی
در این بخش فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمودن فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل کوواریانس و ویلکاکسون استفاده شد.
*فرضیه های یک و پنج در رابطه با تغییرات نشخوار فکری در نمرات پیش آزمون و پس آزمون در سه گروه تلفیقی، ذهن آگاهی، و گروه کنترل می باشند. بر اساس فرضیه های مذکور و به منظور بیان واضحتر، گروه ها را دو به دو مقایسه می کنیم.
فرضیه 1: کاربردِ درمان تلفیقی می تواند باعث کاهش نشخوار فکری در وابستگان به مت آمفتامین شود {مقایسۀ تغییرات نشخوار فکری بین گروه آزمایشی اول (تلفیقی) و گروه سوم (کنترل)}.
برای بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. در این آزمون به جای مقایسه ساده متغیر وابسته بین دو گروه در پس آزمون، تفاوتهای فردی آنها که از ابتدا وجود داشته است نیز در نظر گرفته شد. برای این منظور متغیر پیش آزمون، به عنوان متغیر همراه به تحلیل کوواریانس وارد شد و نهایتا در پس آزمون، پس از تعدیل ناشی از متغیر همراه تفاوت دو گروه سنجیده شد.
4-3-1 تحلیل کوواریانس
جدول 4-2: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته نشخوار فکری در پس آزمون (گروه 1 و3)
منبع
نوع III مجموع مجذورات
Df
میانگین مجذورات
F
سطح معنی داری

نشخوار فکری در پیش آزمون
130.688
1
130.688
7.311
0.01
0.196
گروه (گروه تلفیقی و کنترل)
130.245
1
130.245
7.286
0.01
0.195
خطا
536.250
30
17.875
کل
104403.00
33
جدول فوق دونتیجه دربردارد:
1) شرط رابطه خطی بین متغیر وابسته (نشخوار فکری در پس آزمون) و متغیر همراه (نشخوار فکری در پیش آزمون) به عنوان یک شرط تحلیل کوواریانس برقرار بود، زیرا سطح معنی داری مربوط به نشخوار فکری در پیش آزمون (01/0) از مقدار خطاپذیری 05/0 کوچکتر بود.
2) نتیجه اصلی در ردیف مربوط به گروه به دست آمد: با توجه به این که سطح معنی داری مربوط به گروه (01/0) از مقدار خطاپذیری 05/0 کوچکتر بود، نتیجه گرفته شد که تفاوت بین گروه های تلفیقی و کنترل در پس آزمون با درنظر گرفتن متغیر همراه (نشخوار فکری در پیش آزمون) در سطح 05/0 معنی دار است. به عبارت دیگر بین متغیر نشخوار فکری در پس آزمون با درنظر گرفتن تعدیل متغیر همراه، در گروه های تلفیقی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.
جدول 4- 3: میانگینهای تعدیل شده متغیر نشخوار فکری در گروه های مختلف در پس آزمون
گروه
میانگین
خطای معیار
فاصله اطمینان 95
حد پایین
حد بالا
تلفیقی
53.982
1.057
51.823
56.141
کنترل
57.958
1.026
55.864
60.053
جدول فوق میانگینهای تعدیل شده متغیر نشخوار فکری در پس آزمون را با حذف اثر متغیر همراه (پیش آزمون)، نشان می دهد. میانگین تعدیل شده، میانگینی است که در تحلیل کوواریانس با لحاظ کردن تفاوتهای فردی از طریق متغیر همراه به دست می آید و با میانگین معمولی کمی متفاوت است.
با توجه به معنی دار شدن آزمون کوواریانس (P0/01)، و مقایسۀ میانگین های جدول فوق، می توان نتیجه گرفت که متغیر نشخوار فکری در اثر درمان تلفیقی بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است. در نتیجه فرضیه 1 تأیید می شود.
فرضیه 5: کاربرد صِرف درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»، می تواند باعث کاهش نشخوار فکری در وابستگان به مت آمفتامین شود{مقایسۀ تغییرات نشخوار فکری بین گروه آزمایشی دوم (ذهن آگاهی) و گروه سوم (کنترل)}.
برای بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. در این آزمون به جای مقایسه ساده متغیر وابسته بین دو گروه در پس آزمون، تفاوتهای فردی آنها که از ابتدا وجود داشته است نیز در نظر گرفته شد. برای این منظور متغیر پیش آزمون که درواقع تفاوتهای فردی را قبل از درمان نشان می دهد، به عنوان متغیر همراه به تحلیل کوواریانس وارد شد و نهایتا در پس آزمون، پس از تعدیل ناشی از متغیر همراه تفاوت دو گروه سنجیده شد.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درموردمصرف کنندگان، مصرف کننده، مصرف کننده، یکپارچه سازی

4-3-2 تحلیل کوواریانس
جدول 4-4: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته نشخوار فکری در پس آزمون (گروه 2 و 3)
منبع
نوع III مجموع مجذورات
Df
میانگین مجذورات
F
سطح معنی داری

نشخوار فکری در پیش آزمون
339.103
1
339.103
23.172
0.001
0.453
گروه (گروه ذهن آگاهی و کنترل)
67.894
1
67.894
4.639
0.040
0.142
خطا
409.755
28
14.634
کل
99848.00
31
جدول فوق دونتیجه دربردارد:
1) شرط رابطه خطی بین متغیر وابسته (نشخوار فکری در پس آزمون) و متغیر همراه (نشخوار فکری در پیش آزمون) به عنوان یک شرط تحلیل کوواریانس برقرار است، زیرا سطح معنی داری مربوط به نشخوار فکری در پیش آزمون (001/0) از مقدار خطاپذیری 05/0 کوچکتر است.
2) نتیجه اصلی در ردیف مربوط به گروه به دست می آید: با توجه به این که سطح معنی داری مربوط به گروه (040/0) از مقدار خطاپذیری 05/0 کوچکتر است، نتیجه می شود که تفاوت بین گروه های ذهن آگاهی و کنترل در پس آزمون با درنظر گرفتن متغیر همراه (نشخوار فکری در پیش آزمون) در سطح 05/0 معنی دار است. به عبارت دیگر بین متغیر نشخوار فکری در پس آزمون با درنظر گرفتن تعدیل متغیر همراه، در گروه های ذهن آگاهی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.
جدول 4-5: میانگینهای تعدیل شده متغیر نشخوار فکری در گروه های مختلف در پس آزمون
گروه
میانگین
خطای معیار
فاصله اطمینان 95
حد پایین
حد بالا
ذهن آگاهی
54.884
1.023
52.788
56.979
کنترل
57.861
.928
55.959
59.762
جدول فوق میانگینهای تعدیل شده متغیر نشخوار فکری در پس آزمون را با حذف اثر متغیر همراه (پیش آزمون)، نشان می دهد. میانگین تعدیل شده، میانگینی است که در تحلیل کوواریانس با لحاظ کردن تفاوتهای فردی از طریق متغیر همراه به دست می آید و با میانگین معمولی کمی متفاوت است.
با توجه به معنی دار شدن آزمون کوواریانس (P0/04)، و مقایسۀ میانگین های جدول فوق، می توان نتیجه گرفت که متغیر نشخوار فکری در اثر درمان ذهن آگاهی بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است. در نتیجه فرضیه 5 تأیید می شود.
*فرضیه های دو و شش در رابطه با تغییرات دشواری های تنظیم هیجانی در نمرات پیش آزمون و پس آزمون در سه گروه تلفیقی، ذهن آگاهی، و گروه کنترل می باشند. بر اساس فرضیه های مذکور و به منظور بیان واضحتر، گروه ها را دو به دو مقایسه می کنیم.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره راهنمایی و رانندگی

فرضیه 2: کاربرد درمان تلفیقی می تواند باعث کاهش (بهبود) دشواری های تنظیم هیجانی در وابستگان به مت آمفتامین شود {مقایسۀ تغییرات دشواری های تنظیم هیجانی بین گروه آزمایشی اول (تلفیقی) و گروه سوم (کنترل)}.
برای بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. در این آزمون به جای مقایسه ساده متغیر وابسته بین دو گروه در پس آزمون، تفاوتهای فردی آنها که از ابتدا وجود داشته است نیز در نظر گرفته شد. برای این منظور متغیر پیش آزمون به عنوان متغیر همراه به تحلیل کوواریانس وارد شد و نهایتا در پس آزمون، پس از تعدیل ناشی از متغیر همراه تفاوت دو گروه سنجیده شد.
4-3-3 تحلیل کوواریانس
جدول 4 – 6: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته دشواری های تنظیم هیجانی در پس آزمون (گروه 1 و 3)
منبع
نوع III مجموع مجذورات
Df
میانگین مجذورات
F
سطح معنی داری

تنظیم هیجانی در پیش آزمون
5358.619
1
5358.619
48.939
0.001
0.620
گروه (گروه تلفیقی و کنترل)
1799.471
1
1799.471
16.434
0.001
0.354
خطا
3284.895
30
109.497
کل
386431.00
33
جدول فوق دونتیجه دربردارد:
شرط رابطه خطی بین متغیر وابسته (تنظیم هیجانی در پس آزمون) و متغیر همراه (تنظیم هیجانی در پیش آزمون) به عنوان یک شرط تحلیل کوواریانس برقرار است، زیرا سطح معنی داری مربوط به تنظیم هیجانی در پیش آزمون (001/0) از مقدار خطاپذیری 05/0 کوچکتر است.
نتیجه اصلی در ردیف مربوط به گروه به دست می آید: با توجه به این که سطح معنی داری مربوط به گروه (001/0) از مقدار خطاپذیری 05/0 کوچکتر است، نتیجه می شود که تفاوت بین گروه های تلفیقی و کنترل در پس آزمون با درنظر گرفتن متغیر همراه (تنظیم هیجانی در پیش آزمون) در سطح 05/0 معنی دار است. به عبارت دیگر بین متغیر تنظیم هیجانی در پس آزمون با درنظر گرفتن تعدیل متغیر همراه، در گروه های تلفیقی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.
جدول 4- 7: میانگینهای تعدیل شده متغیر دشواری های تنظیم هیجانی در گروه های مختلف در پس آزمون
گروه
میانگین
خطای معیار
فاصله اطمینان 95
حد پایین
حد بالا
تلفیقی
98.615
2.657
93.189
104.040
کنترل
113.833
2.575
108.574
119.092
جدول فوق میانگینهای تعدیل شده متغیر تنظیم هیجانی در پس آزمون را با حذف اثر متغیر همراه (پیش آزمون)، نشان می دهد. میانگین تعدیل شده، میانگینی است که در تحلیل کوواریانس با لحاظ کردن تفاوتهای فردی از طریق متغیر همراه به دست می آید و با میانگین معمولی کمی متفاوت است.
با توجه به معنی دار شدن آزمون کوواریانس ((P0/001، و مقایسۀ میانگین های جدول فوق، می توان نتیجه گرفت که متغیر تنظیم هیجانی در اثر درمان تلفیقی بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است که به معنی بهبود بیشتر تنظیم هیجانی در گروه تلفیقی است. در نتیجه فرضیه 2 تأیید می شود.
فرضیه 6: کاربرد صِرف درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» می تواند باعث کاهش (بهبود) دشواری های تنظیم هیجانی در وابستگان به مت آمفتامین شود {مقایسۀ تغییرات دشواری های تنظیم هیجانی بین گروه آزمایشی دوم (ذهن آگاهی) و گروه سوم (کنترل)}.
برای بررسی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهکارآفرینی، آموزش کارآفرینی، دوره های آموزش، دوره های آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو