مقاله رایگان درمورد  
سطح معنی داری

مقاله رایگان درمورد سطح معنی داری

دانلود پایان نامه

ی این فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. در این آزمون به جای مقایسه ساده متغیر وابسته بین دو گروه در پس آزمون، تفاوتهای فردی آنها که از ابتدا وجود داشته است نیز در نظر گرفته شد. برای این منظور متغیر پیش آزمون به عنوان متغیر همراه به تحلیل کوواریانس وارد شد و نهایتا در پس آزمون، پس از تعدیل ناشی از متغیر همراه تفاوت دو گروه سنجیده شد.
4-3-4 تحلیل کوواریانس
جدول 4-8: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته دشواری های تنظیم هیجانی در پس آزمون (گروه 2 و 3)
منبع
نوع III مجموع مجذورات
Df
میانگین مجذورات
F
سطح معنی داری

تنظیم هیجانی در پیش آزمون
6256.062
1
6256.062
40.525
0.001
0.591
گروه (گروه ذهن آگاهی و کنترل)
762.429
1
762.429
4.939
0.035
0.150
خطا
4322.560
28
154.377
کل
405257.00
31
جدول فوق دونتیجه دربردارد:
1) شرط رابطه خطی بین متغیر وابسته (تنظیم هیجانی در پس آزمون) و متغیر همراه (تنظیم هیجانی در پیش آزمون) به عنوان یک شرط تحلیل کوواریانس برقرار است، زیرا سطح معنی داری مربوط به تنظیم هیجانی در پیش آزمون (001/0) از مقدار خطاپذیری 05/0 کوچکتر است.
2) نتیجه اصلی در ردیف مربوط به گروه به دست می آید: با توجه به این که سطح معنی داری مربوط به گروه (035/0) از مقدار خطاپذیری 05/0 کوچکتر است، نتیجه می شود که تفاوت بین گروه های ذهن آگاهی و کنترل در پس آزمون با درنظر گرفتن متغیر همراه (تنظیم هیجانی در پیش آزمون) در سطح 05/0 معنی دار است. به عبارت دیگر بین متغیر تنظیم هیجانی در پس آزمون با درنظر گرفتن تعدیل متغیر همراه، در گروه های ذهن آگاهی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.
جدول 4-9: میانگینهای تعدیل شده متغیر دشواری های تنظیم هیجانی در گروه های مختلف در پس آزمون
گروه
میانگین
خطای معیار
فاصله اطمینان 95
حد پایین
حد بالا
ذهن آگاهی
107.275
3.321
100.471
114.079
کنترل
117.244
3.014
111.070
123.418
جدول فوق میانگینهای تعدیل شده متغیر تنظیم هیجانی در پس آزمون را با حذف اثر متغیر همراه (پیش آزمون)، نشان می دهد. میانگین تعدیل شده، میانگینی است که در تحلیل کوواریانس با لحاظ کردن تفاوتهای فردی از طریق متغیر همراه به دست می آید و با میانگین معمولی کمی متفاوت است.
با توجه به معنی دار شدن آزمون کوواریانس (P<0>*فرضیۀ سوم در رابطه با تغییرات ذهن آگاهی در نمرات پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تلفیقی و کنترل است. تغییرات ذهن آگاهی در نمرات پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه ذهن آگاهی و کنترل مد نظر نبوده است زیرا وجود این ارتباط با تحقیقات زیاد در گذشته به اثبات رسیده است.
فرضیه 3: کاربرد درمان تلفیقی می تواند باعث افزایش (بهبود) ذهن آگاهی در وابستگان به مت آمفتامین شود {مقایسۀ تغییرات ذهن آگاهی بین گروه آزمایشی اول (تلفیقی) و گروه سوم (کنترل)}.
برای بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. در این آزمون به جای مقایسه ساده متغیر وابسته بین دو گروه در پس آزمون، تفاوتهای فردی آنها که از ابتدا وجود داشته است نیز در نظر گرفته شد. برای این منظور متغیر پیش آزمون به عنوان متغیر همراه به تحلیل کوواریانس وارد شد و نهایتا در پس آزمون، پس از تعدیل ناشی از متغیر همراه تفاوت دو گروه سنجیده شد.
4-3-5 تحلیل کوواریانس
جدول 4-10: تحلیل کوواریانس برای متغیر وابسته ذهن آگاهی در پس آزمون
منبع
نوع III مجموع مجذورات
Df
میانگین مجذورات
F
سطح معنی داری

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع ساختارهای اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو