مقاله رایگان درمورد  
درمان شناختی- رفتاری

مقاله رایگان درمورد درمان شناختی- رفتاری

دانلود پایان نامه

در پژوهش خود با هدف بررسی «اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری، درمان نگهدارنده با متادون و درمان به شیوه کنگره 60 بر تغییر وضعیت روانی معتادان به کراک» تعداد 60 نفر از معتادان به کراک که خود را جهت درمان به مراکز درمانی شهر تهران معرفی کرده بودند (روش نمونه گیری هدفمند) انتخاب و سپس به صورت تصادفی در چهار گروه درمان شناختی- رفتاری (18 نفر) درمان نگهدارنده با متادون (15 نفر)، درمان به شیوه کنگره 60 (12 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) کاربندی کردند. مقایسه نمرات آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله، با پرسشنامه ویژگی های بنیادی شخصیت جکسون و همکاران (1989) نشان داد که درمان رفتاری- شناختی بر متغیرهای هیپوکندریا، افسردگی، مشکلات بین فردی، اضطراب و انحراف؛ درمان نگهدارنده با متادون، برمتغیرهای هیپوکندریا، انکار و اختلال تفکر و درمان با شیوه کنگره 60 بر متغیرهای انکار، مشکلات بین فردی و بیگانگی اثربخش بوده است.

نریمانی و همکاران (1389)، در پژوهش خود با هدف «مقایسۀ اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت روان جانبازان شیمیایی» تعداد 47 نفر را به صورت نمونه گیری تصادفی از بین جانبازان شیمیایی انتخاب و با به کارگیری ابزارهای 1- پرسشنامۀ سلامت عمومی و 2- فرم مشخصات جمعیت شناختی به این نتیجه رسیدند که آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهبود سلامت روان جانبازان شیمیایی تأثیر گذار است.

موسویان و همکاران (1389)، در پژوهش خود با هدف بررسی «اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کاهش چاقی» تعداد 48 نفر از افراد چاق را به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و پس از قرار دادن تصادفی آنها در سه گروه، با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه های جمعیت شناختی و استفاده از وزن و قد آزمودنی ها برای محاسبۀ نمایه های تودۀ بدنی به این نتیجه رسیدند که ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی در کاهش چاقی موثر است؛ همچنین نتایج حاصل از پیگیری یک ماهه، پایداری نتایج را نشان داد.
صادقی و همکاران (1389)، در پژوهش خود با هدف «بررسی اثربخشی تلفیق دارو درمانی و شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کاهش افسردگی زنان مطلقه شهر اصفهان» تعداد 60 زن مطلقه را به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و با بهره گرفتن از ابزارهای 1- مقیاس افسردگی بک 2- مقیاس نگرش ناکارآمد وایزمن و 3- مقیاس مهارت مقابله با استرس اندلر و پارکر به این نتیجه رسیدند که در گروه تجربی، با گذشت زمان از شدت افسردگی، نگرش ناکارآمد، شیوه های هیجان مداری و اجتناب مداری کاسته شد و روش تکلیف مداری افزایش یافت. مشاهدات آنها موید تاثیر درمان افسردگی به روش تلفیقی داروی ضد افسردگی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی است.
حیدری و اقبال (1389)، در پژوهش خود با هدف بررسی «رابطه دشواری در تنظیم هیجانی، سبک های دلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فولاد شهر اهواز» تعداد 180 زوج به صورت نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب و با بهره گرفتن از ابزارهای 1- پرسشنامه های تنظیم هیجانی، سبک های دلبستگی، صمیمیت (is) و 2- رضایت زناشویی به این نتیجه رسیدند که بین دشواری در تنظیم هیجانی ورضایت زناشویی زوجین و بین سبک دلبستگی اجتنابی و رضایت زناشویی زوجین رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
عزیزی و همکاران (1389)، در پژوهش خود با هدف «بررسی رابطۀ تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار» تعداد 118 دانشجوی پسر را با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با بهره گرفتن از ابزارهای 1- تست وابستگی به نیکوتین فاگرشتروم 2- مقیاس تحمل آشفتگی سیمونز و گاهر و 3- مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی گراتز و رومر به این نتیجه رسیدند که بین وابستگی به سیگار، اختلال در تنظیم هیجانی و تحمل آشفتگی پایین رابطه وجود دارد.
خیاطی پور و همکاران (1389)، پژوهشی با عنوان «مقایسه اثر بخشی درمان ترکیبی شناخت- رفتاری در گروه های اجتماع مدار و معتادان گمنام بر گرایش به مصرف مواد افیونی» انجام دادند. نمونه پژوهش ۷۵ نفر آزمودنی از معتادان استان خوزستان بودند (روش نمونه گیری هدفمند) که در ۳ گروه ۲۵ نفر ی قرار گرفتند که 2 گروه از آنها (گروه معتادان گمنام و اجتماع مدار)، CBT دریافت می کردند و ۱ گروه کنترل، دارو درمانی دریافت می کرد. نمونه به صورت تصادفی خوشه ای و با بهره گرفتن از روش همتاسازی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش را 1- پرسشنامه مصرف مواد و 2- پرسشنامه گرایش به مصرف مواد افیونی گلپرور تشکیل می دادند. این محققان به این نتیجه رسیدند که اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی- رفتاری در گروه های اجتماع مدار و معتادان گمنام بر کاهش گرایش به مصرف مواد افیونی بیش از متادون درمانی می باشد و اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی- رفتاری در گروه اجتماع مدار بیش از گروه معتادان گمنام می باشد.
نجاتی و همکاران (1390)، در پژوهش خود با عنوان «ذهن آگاهی شاخصی مؤثر در کیفیت زندگی جانبازان نابینا» تعداد 93 جانباز نابینا با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با بهره گرفتن از ابزارهای 1- کیفیت زندگی و 2- مقیاس ذهن آگاهی به این نتیجه رسیدند که ذهن آگاهی شاخص مهمی در کیفیت زندگی در جانبازان نابینا است.

 

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره عملیات انتحاری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کلدوی و همکاران (1390)، در پژوهش خود با هدف بررسی «اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایۀ ذهن آگاهی (MBRP) در پیشگیری از بازگشت و انگیزش در افراد وابسته به مواد افیونی» تعداد 24 نفر را با تشخیص اختلال سوء مصرف مواد افیونی انتخاب و سپس آنها را به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای در دو گروه قرار دادند و با به کار گیری ابزار 1- مقیاس مراحل تغییر و 2- آزمایش مورفین به این نتیجه رسیدند که آموزش مدل پیشگیری از بازگشت بر پایۀ ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت و انگیزش در افراد وابسته به مواد افیونی مؤثر است.
بساک نژاد و همکاران (1390)، در پژوهش خود با هدف «بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر» تعداد 30 دانشجوی دختر را به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و پس از قرار دادن آنها در دو گروه با بهره گرفتن از ابزارهای 1- پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ و 2- پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به این نتیجه رسیدند که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به صورت معنی داری کیفیت خواب را بهبود بخشیده است اما بر کیفیت زندگی تاثیر نداشته است. این یافته ها نشان می دهد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند برای افراد دارای کیفیت خواب نامطلوب مفید باشد.
ستوده اصل و همکاران (1390)، در پژوهش خود با هدف بررسی «تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر کاهش وابستگی به نیکوتین در بیماران مبتلا به فشار خون» تعداد 30 نفر را دارای ملاک های خاص از مراجعه کنندگان به مرکز قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388 (روش نمونه گیری هدفمند) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد وارد کردند. این محققان با بهره گرفتن از ابزارهای 1- اطلاعات جمعیت شناختی مشتمل بر جنس، سن، وضعیت تأهل، وضعیت تحصیلی و شغلی و 2- پرسشنامۀ آزمون تحمل نیکوتین فاگرشتروم برای ارزیابی میزان وابستگی به نیکوتین به این نتیجه رسیدند که درمان شناختی – رفتاری موجب کاهش مصرف سیگار آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد در مرحله پس آزمون شده است. این تحقیق، استفاده از درمان شناختی – رفتاری را به منظور کاهش میزان وابستگی به نیکوتین در بیماران مبتلا به فشار خون اساسی پیشنهاد می کند.
کیانی و همکاران (1390)، در پژوهش خود با عنوان «پیشگیری از مصرف ماده روانگردان شیشه توسط نوجوانان» تعداد 100 نفر مددجوی پسر را که در بخش قرنطینه کانون اصلاح و تربیت تهران، با صدور قرارهای قانونی منتظر صدور حکم بودند (روش نمونه گیری هدفمند) از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه مورد مطالعه قرار دادند. نتیجۀ تحقیق میدانی آنها لزوم پیشگیری از مصرف ماده روانگردان شیشه را توسط نوجوانان به اثبات رسانید.
حناساب زاده اصفهانی و همکاران (1389)، پژوهشی با عنوان «شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کدام یک از علایم شناختی، عاطفی و جسمانی افسردگی تاثیر بیشتری دارد؟» انجام دادند. در این پژوهش، 26 بیمار با تشخیص اختلال افسردگی اساسی، بر پایۀ معیارهای تشخیصی DSM و مصاحبه ساختار یافته بالینی (SCID) در دو گروه آزمایش و گواه جای داده شدند. همه بیماران به آزمون افسردگی بک پاسخ دادند. سپس پروتکل درمانی MBCT روی گروه آزمایش به مدت ده جلسه 2 دو ساعته انجام شد. نتایج پژوهش نشان دادند که تفاوت دو گروه از نظر علایم شناختی و نیز عاطفی هم در مراحل پس آزمون و هم در پیگیری، نسبت به مرحله پیش آزمون معنی دار بود، ولی از نظر شدت علایم جسمانی افسردگی، تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد. محققان این پژوهش به این نتیجه کلی رسیدند که پروتکل درمانی MBCT می تواند علایم شناختی و نیز عاطفی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی را کاهش دهد.
کیانی و همکاران (1391)، در پژوهش خود با هدف بررسی «مقایسه اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و ذهن آگاهی بر میزان ولع مصرف و تنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان شیشه» تعداد 34 مصرف کنندۀ مواد (نمونه گیری هدفمند) به صورت تصادفی در دو گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه ذهن آگاهی قرار دادند. ابزارهای مورد استفاده شامل 1- آزمون سنجش شدت ولع مصرف شیشه 2- پرسشنامۀ تنظیم شناختی هیجان بودند. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که هر دو درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، و ذهن آگاهی به دلیل مولفه های مشترک درمان به یک میزان در کاهش آسیب های روانی ناشی از مصرف مت آمفتامین موثر است. همچنین در مقایسۀ اثربخشی این دو درمان بر ابعاد نه گانۀ تنظیم شناختی هیجان، تفاوت معناداری مشاهده نشد و هر دو درمان به یک میزان بر شاخص های شناختی تنظیم هیجان تأثیرگذار بودند.
گل پور چمر کوهی و امینی (1391)، در پژوهش خود با هدف بررسی «اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان» 45 دانش آموز را به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و با بهره گرفتن از ابزارهای 1- پرسشنامۀ اضطراب امتحان 2- پرسشنامۀ ذهن آگاهی و 3- مقیاس ابراز وجود به این نتیجه رسیدند که روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان مؤثر بود.
فیلی و همکاران (1391)، در پژوهش خود با عنوان «مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی- رفتاری با روش درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیزدل بر نشخوار فکری زنان نابارور افسرده» تعداد 30 نفر که افسرده تشخیص داده شدند، به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی در سه گروه مساوی جایگزین شدند. آنها با بهره گرفتن از ابزارهای 1- آزمون افسردگی بک 2- مقیاس پاسخ به نشخوار فکری و 3- اجرای مصاحبه تشخیصی به وسیله روان پزشک به این نتیجه دست یافتند که روش های درمانی شناختی- رفتاری و درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن تیزدل از کارآیی لازم برای درمان افسردگی برخوردار هستند، اما درمان حضور ذهن به واسطه عود کمتر ارجحیت بیشتری دارد.
کمرزرین و همکاران (1391)، در پژوهش خود با هدف بررسی «اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر افزایش خودکارآمدی و بهبود علائم اعتیاد در بیماران وابسته به مواد» تعداد 90 نفر از بیماران وابسته به مواد که در سه مرکز ترک اعتیاد خصوصی تحت درمان متادون قرار داشتند (روش نمونه گیری هدفمند) و واجد ملاک های خاص بودند با بهره گرفتن از روش تصادفی در دو گروه آزمایشی (45 نفر) و کنترل (45 نفر) قرار دادند. ابزارهای مورد استفاده شامل 1- مقیاس خودکارآمدی (توسط شوارتز و جروسلم، 1979) و 2- پرسشنامه نیم رخ اعتیاد مادزلی (توسط مارسدن و استیوارت، 1998) بودند. آزمون تحلیل کواریانس حکایت از اثربخشی درمان و بقای آن در افزایش خودکارآمدی و کاهش نمرات نیمرخ مادزلی داشت. محققان به این نتیجه رسیدند که درمان شناختی- رفتاری در افزایش خودکارآمدی و بهبود سلامت روانی و جسمانی بیماران وابسته به مواد مخدر موثر است.
2-3-3 جمع بندی پیشینۀ پژوهش ها در خارج و ایران
پژوهش هایی در خارج از کشور و ایران در رابطه با متغیرهای مختلف در پژوهش حاضر صورت گرفته است، گرچه پژوهشی با موضوع کنونی در خارج از کشور و ایران تاکنون صورت نپذیرفته است. تمامی این پژوهش ها نتایج تقریباً مشابهی را به دنبال داشته اند. تحقیقات در مورد ذهن آگاهی، نشان دهندۀ تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر سلامت روان، جسم، و همچنین بر انواع اختلالات منجمله اعتیاد می باشد. تأثیر ذهن آگاهی در کاهش عود مصرف مواد، موضوع پژوهش های زیاد اخیری است که همگی نقش مثبت ذهن آگاهی را در پیشگیری و درمان اعتیاد به اثبات می رسانند. تحقیقات چندی هم در مورد تأثیر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی صورت پذیرفته است که آنها هم نتایج تقریباً مشابهی به دنبال داشته اند و همگی موید تأثیر مثبت ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم هیجانی است.
تعداد پژوهش ها در ارتباط با درمان های بر پایۀ ذهن آگاهی منجمله درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» در خارج تقریباً زیاد بودند، زیرا این روش های درمانی از سال ابداع آنها یعنی دهۀ 1970، در انواع مختلف اختلالات مورد استفاده و مورد تحقیق قرار گرفته اند. در ایران هم اخیراً تحقیق در مورد درمان های بر پایۀ ذهن آگاهی زیادتر شده اند که تمام موردهای بررسی شده از سال 1388 به بعد بودند. تحقیقات چندی در خارج از کشور در مورد مدل درمانی ماتریکس (که نوعی درمان شناختی رفتاری است) صورت پذیرفته و اثربخشی این مدل درمانی در مصرف کنندگان مت آمفتامین به اثبات رسیده است، اما در ایران هیچ تحقیقی در بارۀ مدل درمانی ماتریکس وجود ندارد گرچه در مورد درمان های شناختی رفتاری دیگر تحقیقات نسبتاً زیادی وجود دارند.
فصل سوم
روش پژوهش

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره فعالیت های اجتماعی

3-1 مقدمه
در این فصل، طرح کلی پژوهش، جامعه، نمونه، روش اندازه گیری داده ها، روش اجرای پژوهش، روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها، و ملاحظات اخلاقی شرح داده می شوند.
3-2 طرح کلی پژوهش
طرح پژوهش، آزمایشی با بهره گرفتن از طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود.
3-3 جامعه، نمونه، و روش اندازه گیری
3-3-1 جامعه
جامعۀ آماری این پژوهش عبارت بودند از کلیه افراد وابسته به مت آمفتامین که به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد پرتو و سبحان در شهر شیراز و مرکز بستری ترک اعتیاد شهرک گلستان شیراز در پاییز 1391 مراجعه می کردند. ملاک های ورود به پژوهش عبارت بودند از: 1- ارجاع روان پزشک یا پزشک با تشخیص اصلی و اولیۀ وابستگی به مت آمفتامین بر طبق معیارهای تشخیصی چهارمین

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو