مقاله رایگان درمورد  
اختلالات روانی

مقاله رایگان درمورد اختلالات روانی

دانلود پایان نامه

ویراست تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV-R) 2 – گذشتن حداقل 10 روز و حداکثر شش ماه و 10 روز از سم زدایی موفقیت آمیز و آزمایش منفی ادرار برای مصرف مت آمفتامین 3- تجویز کاربرد درمان ماتریکس توسط پزشک یا روانپزشک 4- نداشتن بیماری های روانی همراه و همچنین عدم مشکلات جسمی حاد و شدید 5- عدم شرکت همزمان در برنامه های دیگر درمانی در زمان پژوهش (غیر از ماتریکس).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3-2 نمونه
از بین کلیه افراد وابسته به مت آمفتامین که به مرکز درمان و بازتوانی اعتیاد پرتو و سبحان در شهر شیراز و مرکز بستری ترک اعتیاد شهرک گلستان شیراز در پاییز 1391 مراجعه می کردند (روش نمونه گیری هدفمند)، با توجه به معیارهای ورود ذکر شده و پس از همتاسازی گروهی، به صورت تصادفی 54 نفر جدا و دوباره تصادفی در سه گروه به ترتیب زیر قرار گرفتند: الف) 18 نفر در گروه آزمایشی اول که درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» دریافت می کردند. ب) 18 نفر در گروه آزمایشی دوم که فقط روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» دریافت می کردند و ج) 18 نفر در گروه سوم (گروه کنترل) که فقط مدل درمانی رایج ماتریکس را دریافت می کردند. در توضیح همتاسازی گروهی باید گفت که افراد واجد شرایط بر اساس معدل زمان بهبود (مدت زمانی که از سم زدایی آنها گذشته بود: 2 ماه، 4 ماه، و 6 ماه) در سه گروه قرار داده شدند، سپس از هر گروه به صورت تصادفی 18 نفر انتخاب و دوباره این 18 نفر به صورت تصادفی در گروه های تلفیقی (6 نفر)، ذهن آگاهی (6 نفر)، و کنترل (6 نفر) قرار داده شدند که تعداد گروه های آزمایشی اول و دوم و گروه کنترل مجموعاً هر کدام به 18 نفر رسید.
3-3-3 روش اندازه گیری (ابزارهای گردآوری داده ها)
اطلاعات از طریق ابزارهایی به شرح زیر جمع آوری شدند:
3-3-3-1 ذهن آگاهی
ابزار مورد استفاده برای سنجش ذهن آگاهی، مقیاس ذهن آگاهی(MAAS) می باشد. این مقیاس یک آزمون 15 سوالی است که براون و ریان در سال 2003 آن را به منظور سنجش سطح هشیاری و توجه نسبت به رویدادها و تجارب جاری در زندگی روزمره ساختند. سوال های آزمون، سازۀ ذهن آگاهی را در مقیاس شش درجه ای لیکرت (از نمره یک برای «تقریبا همیشه» تا نمره شش برای «تقریبا هرگز») می سنجد. این مقیاس یک نمره کلی برای ذهن آگاهی به دست می دهد که دامنه آن از 15 تا 90 متغیر بوده و نمره بالاتر نشان دهنده ذهن آگاهی بیشتر است. همسانی درونی سوال های آزمون بر اساس ضریب آلفای کرونباخ از 80/0 تا 87/0گزارش شده است. روایی مقیاس با توجه به همبستگی منفی آن با ابزارهای سنجش افسردگی و اضطراب و همبستگی مثبت با ابزارهای سنجش عاطفه مثبت و حرمت خود، کافی گزارش شده است. ضریب بازآزمایی این مقیاس نیز در فاصله زمانی یک ماهه ثابت گزارش شده است. آلفای کرونباخ برای پرسش های نسخه فارسی این مقیاس در مورد یک نمونه 723 نفری از دانشجویان 81 /0 محاسبه شده است (قربانی و همکاران، 2009). مدت اجرای این مقیاس 10 دقیقه یا کمتر به طول می انجامد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس ذهن آگاهی 88/0 به دست آمد.
3-3-3-2 تنظیم هیجانی
ابزار مورد استفاده برای سنجش تنظیم هیجانی، مقیاس دشواری های تنظیم هیجانیDERS) ) می باشد. این مقیاس در سال 2004 توسط گراتز و رومر (2004) برای سنجش جنبه های مختلف تنظیم هیجانی و نقص در آن ابداع شده است. مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی، یک شاخص خودگزارشی است که برای ارزیابی دشواری های موجود در تنظیم هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای 36 عبارت و 6 خرده مقیاس است. خرده مقیاس ها عبارتند از: 1- عدم پذیرش پاسخ های هیجانی 2- دشواری های دست زدن به رفتار هدفمند 3- دشواری های کنترل تکانه 4- فقدان آگاهی هیجانی 5- دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و 6- فقدان شفافیت هیجانی.
پاسخ آزمودنی ها در دامنه ای از یک تا پنج قرار می گیرد (تقریباً هرگز، گاهی اوقات، نیمی از اوقات، بیشتر اوقات، و تقریباً همیشه). نمرات بالاتر، نشان دهندۀ دشواری های بیشتر در مقولۀ تنظیم هیجانی است. نتایج مربوط به بررسی پایایی نشان می دهد که این مقیاس دارای همسانی درونی بالا 93/0 برای کل مقیاس و برای خرده مقیاس ها به ترتیب 85/0 برای خرده مقیاس عدم پذیرش، 89/0 برای اهداف، 86/0 برای تکانه، 80/0 برای آگاهی، 88/0 برای راهبردها، و 84/0 برای خرده مقیاس شفافیت می باشد. پایایی آزمون- بازآزمون برای نمرات کلی این مقیاس 88/0 است. در رابطه با روایی نیز بررسی ها نشانگر روایی سازه و پیش بین کافی برای این مقیاس است.
همچنین همسانی درونی و پایایی فرم ترجمه شدۀ فارسی این مقیاس، طی یک مطالعۀ مقدماتی بر روی 48 دانشجوی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد (31 زن و 17 مرد)، مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه همسانی درونی بالا را برای کل مقیاس (86/0) و همچنین برای خرده مقیاس ها به ترتیب 75/0، 74/0، 76/0، 63/0، 74/0، و 85/0 در یک جمعیت ایرانی نشان داد (علوی، 1388). در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس دشواری های تنظیم هیجانی 73/0 به دست آمد.

مطلب مرتبط :   سازمان بهزیستی

3-3-3-3 نشخوار فکری
ابزار مورد استفاده برای سنجش نشخوار فکری، مقیاس پاسخ توام با نشخوار فکری (RRS)، از پرسشنامه سبک های پاسخ(RSQ) می باشد که توسط نالن- هاکسما و مارو (1991) ساخته شده است. پرسشنامه سبک های پاسخ (RSQ) از 71 گویه تشکیل شده است که انواع پاسخ های مقابله ای افراد به خلق افسرده را در سه حیطه مورد ارزیابی قرار می دهد: حل مسئله، راهبرد حواس پرت کن، اقدام به فعالیت های مخاطره آمیز نمودن و نشخوار فکری. 22 گویه از این مقیاس، پاسخ های مرتبط با نشخوار فکری را مورد ارزیابی قرار می دهد که آن را «مقیاس پاسخ توام با نشخوار فکری ((RRS» نام گذاری نموده اند. هدف اصلی ساخت این آزمون پاسخ به این سوال بود که چرا زن ها دو برابر مرد ها افسرده می شوند. این مقیاس 22 گویه ای، گرایش افراد را به نشخوار فکری در پاسخ به خلق افسرده می سنجد، مثل پاسخ، «من به اینکه چقدر احساس تنهایی می کنم فکر می کنم». از آزمودنی خواسته می شود تا با یک مقیاس 4 نمره ای لیکرتی (1= تقریبا هرگز تا 4= تقریبا همیشه) به گویه ها بر اساس اینکه تا چه حد از نشخوار فکری به عنوان پاسخ در برابر خلق ملال انگیز استفاده می کنند پاسخ دهند. دامنه نمره ها از 22 تا 88 قرار می گیرد. پاسخ هایی که در پرسشنامه برای نشخوار فکری گنجانده شده اند متمرکز بر چهار حوزه می باشد الف) متمرکز بر خود ب) متمرکز بر نشانه ها ج) متمرکز بر عواقب و دلایل بالقوۀ اینگونه وضعیت های خلقی و د) پاسخ های رفتاری.
نالن- هاکسما و مارو، همسانی درونی این مقیاس را مطلوب ارزیابی نموده اند (89/0). روایی این مقیاس در نمونه خارجی به شیوه بازآزمایی از r =0/48 تا r =0/80 به دست آمده است. این پرسشنامه توسط فتی (1384) در ایران ترجمه شده و لطفی نیا و همکاران (1386) ضرایب پایایی آن را با اجرا بر 54 نفر دانشجو با فاصله زمانی سه هفته، 82/0 محاسبه کرده اند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نشخوار فکری 71/0 به دست آمد.
3-3-3-4 عود مصرف مواد
برای بررسی میزان عود مصرف مواد در افراد شرکت کننده در پژوهش، از آزمایش مت آمفتامین (کیت های ویژه) که مت آمفتامین موجود در ادرار را اندازه گیری می کند، استفاده شد. بدین ترتیب که از ابتدای شروع درمان تا انتهای پیگیری سه ماهه (حدود 6 ماه)، از آزمودنی های سه گروه (هر دو هفته یکبار) آزمایش به عمل آمد (توسط کارکنان مرکز). نتایج تست های مثبت ادراری هر سه گروه به صورت مجزا یادداشت شدند.
3-4 روش اجرای پژوهش
به منظور اجرای این پژوهش، پس از تعیین اهداف پژوهشی و تعریف جامعۀ آماری (روش نمونه گیری هدفمند)، از بین افرادی که دوره سم زدایی را با موفقیت به پایان رسانده بودند و جواب آزمایش آنها منفی بود با توجه به ملا ک های ورود و پس از همتاسازی گروهی، 54 نفر به صورت تصادفی انتخاب و دوباره تصادفی در سه گروه مساوی 18 نفری (دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) گمارده شدند. گروه آزمایشی اول، درمان تلفیقی دریافت کرد، گروه آزمایشی دوم فقط روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» دریافت کرد، و گروه سوم (گروه کنترل)، فقط مدل درمانی رایج ماتریکس را دریافت کرد. در این پژوهش به دلیل موجود نبودن گروه کنترل که هیچ درمانی را دریافت نکند، گروه دریافت کنندۀ درمان رایج با الگوی ماتریکس به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد.
پس از انجام مصاحبه تشخیصی (به عنوان تکمیل تشخیص توسط روانپزشک) توسط محقق و توضیح در بارۀ هدف و روند درمان، از آنان رضایت شفاهی و کتبی گرفته شد. پس از دادن اطمینان به آنان در مورد محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه، اجرای پژوهش دنبال شد. در صورت عدم تمایل به همکاری در هر مرحله از آزمون، آزمودنی ها از مطالعه خارج می شدند. در ادامۀ اجرای پژوهش، بر روی آزمودنی های هر سه گروه، پرسشنامه های مقیاس ذهن آگاهی، نشخوار فکری، و مشکلات در تنظیم هیجانی به عنوان پیش آزمون اجرا شد و سپس جلسات آموزشی انفرادی برای دو گروه آزمایشی اول و دوم آغاز شد.
مداخلۀ ارائه شده در این پژوهش آموزش درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بود که به صورت انفرادی برگزار شد. در این آموزش بیماران یاد می گیرند که چگونه به طور متفاوت با افکار و احساسات منفی خود رابطه برقرار کنند و به جای درگیر شدن با افکار و احساسات، آنها را قبول کنند و به آنها عکس العمل نشان ندهند. همچنین یاد می گیرند که افکار خودآیند، عادت ها، نشخوارهای فکری، هیجانات ناخوشایند، و افکار و احساسات منفی خود را چگونه تغییر جهت دهند، نسبت به آن ها آگاه شوند، و در چشم انداز وسیع تری افکار و احساسات خود را ببینند. در این مدت گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت کردند.
براساس پروتوکل استاندارد درمانی، روش درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» 8 هفته به طول می انجامد و هر هفته یک جلسۀ دو ساعت و نیمه با آزمودنی ها کار کرده می شود. در پژوهش حاضر، به علت طولانی بودن طول جلسه برای بعضی از افراد، هر جلسه به دو جلسه تقسیم شد که مجموع جلسات در این افراد به 16 جلسه افزایش یافت. در ضمن روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» علاوه بر این جلسات یک روز کامل 7 ساعته را یعنی یک روز بین جلسه ششم و هفتم که به آن «روز ذهن آگاهی» می گویند، پیشنهاد می کند (دیویس و همکاران 2007). در پژوهش کنونی، این جلسۀ درمانی به روش گروهی، در روزهایی که افراد برای گروه درمانی رایج به مرکز درمانی مراجعه می کردند اجرا شد، منتها به علت محدودیت های خاص مکانی و زمانی طول مدتش کوتاهتر بود.
جلسات شامل آموزش غیرعملی در مورد ذهن آگاهی و ارتباط آن با استرس، نشخوار فکری، تنظیم هیجانی، مصرف مواد و به طور کلی سلامتی و همچنین تمرین های مراقبۀ عملی هدایت گر بود. تمرین های عملی مراقبۀ ذهن آگاهی شامل تن آرامی، آگاهی از تنفس، آگاهی از احساسات، اسکن بدن، آموزش توجه به ذهن، راه رفتن ذهن آگاهانه، خوردن ذهن آگاهانه، شنیدن ذهن آگاهانه، و درک و ابراز مهربانی و عطوفت بودند (کابات-زین، 1990).
مطالب ارائه شده در جلسات، از کتاب کار درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» نوشتۀ استاهل و گولداشتین (2010) با پیش گفتاری از زبان دکتر کابات- زین، که توسط محقق (زیبا صفرزاده) ترجمه شد، برگرفته شدند. در سال 1979، دکتر جان کابات- زین این درمان را ابداع کرد و این نقطۀ شروعی برای وارد شدن این تکنیک به دنیای پزشکی شد (کابات- زین، 1990). درمان «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» هم اکنون در بیش از 240 بیمارستان و کلینیک در آمریکا و کشورهای خارجی آموزش داده می شود (آپل و کیم آپل، 2009). گذشته از آموزش، مطالب به صورت بستۀ آموزشی (طراحی توسط محقق) مشتمل بر دوازده جلسه (8 جلسۀ اصلی بر اساس پروتوکل اِستاندارد درمانی، 3 جلسۀ مکمل درمانی، و یک کتابچۀ یوگا به عنوان جلسۀ دوازدهم) همراه با تصاویری از سایت گوگل، با هدف مطالعه، مرور، و تمرین به آزمودنی ها تحویل داده شد. از آنجایی که در روش درمانی «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی»، یوگا یکی از تمرین های ضروری برای کاهش استرس محسوب می شود و در کتاب کار بر آن تأکید شده بود، مطالب جلسۀ دوازدهم در بستۀ آموزشی، کپی شده از کتاب یوگا برگرفته از کتاب «یوگا به عنوان دارو» نوشتۀ مک کال (ترجمۀ اسکندری، 1390) از انتشارات پیروزان بود که به آزمودنی های گروه آزمایشی اول و دوم تحویل داده شد. یوگا در زبان سانسکریت به معنی «یکی کردن ذهن و جسم» است و در واقع، تمرینِ فیزیکیِ ذهن آگاهی است.

در جلسات از نمایش CD (سخنرانی های دکتر جان کابات-زین با زیرنویس فارسی) هم استفاده شد. شرکت کنندگان تشویق به تمرین رسمی این مراقبه در منزل به مدت 45-20 دقیقه و 6 روز در هفته شدند. علاوه بر تکالیف خانگی رسمی، آزمودنی ها تشویق به تمرین های غیررسمی و همراه کردن مراقبۀ ذهن آگاهی با راه رفتن، خوردن، ارتباط با دیگران و به طور کلی در زندگی روزمره شدند. در ضمن آزمودنی ها مجاز به تماس تلفنی برای گرفتن اطلاعات بیشتر و انجام هر چه بهتر تکالیف خانگی بودند.
از آزمودنی های سه گروه شرکت کننده در پژوهش، آزمایش تشخیصی برای مصرف مت آمفتامین به صورت دوره ای به عمل آمد، بدین ترتیب که از ابتدای شروع درمان تا انتهای درمان به علاوۀ ادامۀ آن تا سه ماه پس از اتمام درمان (پیگیری سه ماهه) که در کل حدود 6 ماه پیوسته می شود، از آزمودنی های سه گروه (هر دو هفته یکبار) آزمایش برای سنجش عود مصرف مواد به عمل آمد (توسط کارکنان مرکز). نتایج تست های مثبت ادراری هر سه گروه به صورت مجزا یادداشت شدند.
همانطوری که قبلا بیان شد پیش از شروع درمان، از آزمودنی ها، پرسشنامه های ذهن آگاهی، نشخوار فکری، و دشواری های تنظیم هیجانی به عمل آمد. همچنین پس از اتمام جلسات آموزشی که در آزمودنی های مختلف بین 3-2 ماه به طول انجامید، مجدداً پرسشنامه ها در بین دو گروه آزمایشی و گروه کنترل توزیع و اجرا شدند، این بدین معنی است که پرسش نامه ها فقط دو بار (قبل از شروع درمان و پس از اتمام درمان) توزیع و اجرا شدند و پیگیری در مورد سنجش تغییرات متغیرهای نشخوار فکری و تنظیم هیجانی و ذهن آگاهی انجام نشد گرچه در مورد متغیر عود مصرف مواد، پیگیری سه ماهه انجام شد.
لازم به ذکر است که ریزش افراد در گروه های آزمایشی اول و دوم و کنترل به ترتیب دو، چهار، و یک نفر بود یعنی مجموع تعداد افراد شرکت کننده در پژوهش از 54 نفر به 47 نفر کاهش یافت، بدین ترتیب که 16 نفر معادل 34 درصد در گروه تلفیقی، 14 نفر معادل 8/29 درصد در گروه ذهن آگاهی، و 17 نفر معادل

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع امام علی (ع)

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو