مقاله رایگان درباره نقد ادبی معاصر

مقاله رایگان درباره نقد ادبی معاصر

دانلود پایان نامه

 

مبانی نشانه شناسی از دانیل چندلر و ترجمه ی مهدی پارسا
نشانه شناسی نوشته پی یر گیرو و ترجمه ی محمد نبوی
منطق به مثابه ی نشانه شناسی: نظریه ی نشانه ها نوشته سندرس پیرس و ترجمه فرزان سجودی
نشانه شناسی و ادبیات از فرزان سجودی
کتابهای دیگر نقد ادبی یا نظریه ها و روش های نقدی؛ که مؤلفان آن به مکاتب نقد ادبی در جهان اشاره می کنند؛ گرایش نقادانه ی نشانه شناختی را ارائه می دهند، ومنشأ و تاریخچه آن را به اضافه ی مهمترین دانشمندانی که در آن زمینه فعال بودند، توضیح می دهند. در کتاب نقد ادبی شمیسا علاوه بر جنبه ی نظری بحث به کاربرد این رویکرد در ادبیات ومسائل فرهنگی واجتماعی اشاره شده، و شعر کهن وآیین معاصر را به همین نحو نقد شده است.
در کتاب در آمدی بر نظریه ها وروش های نقد ادبی برسلر که عابدینی فر آن را ترجمه و پاینده ویرایش نموده است در فصل ساختارگرایی به نشانه شناسی، منشأ و مهمترین مباحث نظری آن اشاره شده است. کتاب نظریه ی ادبی نیز نوشته ی ویلم برتنز و ترجمه ی فرزان سجودی در فصل سوم آن که خوانش شکل مدار را عرضه می کند به مباحث نشانه شناسی هم نظری می افکند. و نظریه های نقد ادبی معاصر تألیف لیس تایسن وترجمه ی حسین زاده و فاطمه حسینی در فصل هفتم با عنوان نقد ساختارگرایانه به نشانه شناسی هم می پردازد. از آن چه گذشت در مجموع می توان گفت با گستردگی ارتباطات امروزی با دیگر کشورها و آشنایی قشر تحصیل کرده وروشنفکر با آخرین نظریات وگرایش ها در علوم انسانی به طور عموم و در نقد ادبی به طور خصوص دیگر مرز و حدی میان اطلاعات ومعلومات نخواهد بود. و هر خلاقیتی یا ابتکار جدیدی که در مغرب زمین سر بر می آورد، در سریع ترین فرصت به اذهان عمومی مشرق زمین منتقل می شود و بالعکس. برای همین می توان گفت بعد نظری گرایش نشانه شناسی در نقد ادبی در لا به لای کتابهای ترجمه شده از دانشمندان غرب گنجانده شده و اندیشمندانی هم در این زمینه قلم فرسایی کردند، و به بعد عملی و کاربردی آن توجه نمودند. از عناوین کتابهای که یاد کردیم تعداد قابل توجهی از کتابها به این مهم پرداختند.
بخش دوم
ترجمه ی کتاب
النقد و الدلاله
نحو تحلیل سیمیائی للأدب
تألیف : محمد عزّام
مقدمه
نشانه شناسی شاخه ای از مطالعاتی است که دانشمندان آن را در زمینه های متنوع از قبیل: تفکر، زبانشناسی، نقد، ادبیات، انسان شناسی و … به کار گرفته اند. این دانش توانست از دوران یونان باستان تا دوران تمدن عربی، تاریخ افقی خود را بسازد وتطور نشانه را از زمانی به زمان دیگر باز شناسد. علم یاد شده در بعد عمودی نیز به لایه های چهارگانه تحلیل زبانی اهتمام ورزید.
و چون سمانتیک بعد از عقب نشینی ساختارگرایی به عنوان جدیدترین شیوه ی نقد، پا به عرصه علوم گذاشت، ارائه ی تعریفی دقیق از آن ضروری می نماید. این تعریف به مبانی فکری و نظریه نقد بسنده نمی کند، بلکه در زمینه ی تطبیق عملی آن سهیم خواهد بود.
در فصل اول این کتاب (تاریخچه مطالعات نشانه شناسی) اصطلاحات، مفاهیم ومتدهای آن را بررسی کردیم.
در فصل دوم (متدهای تحلیل شناسی ادبیات) به گرایشهای متنوع دانشمندان نشانه شناسی وشیوه های ویژه هر کدام اشاره نمودیم.
در فصل سوم (متد نشانه شناسی در نقد ادبیات معاصر عرب) در مورد مطالعات نشانه شناسی در زبانشناسی عربی و مساعی و کوششهایی که در دوران کهن عرب و معاصر انجام گرفته مورد بحث قرار دادیم. وبه دو گرایش تحلیل زبانشناسی و تحلیل نشانه های زندگی اجتماعی و نمادهای آن اشاره کردیم.
در فصل چهارم (نیم نگاهی به نشانه شناسی) متد نشانه شناسی در نقد ادبی در دو زمینه معرفتی: شعر وزندگی اجتماعی کاویدیم .
امید آن می رود که این بحث با کتابهایی که در مورد نظریه ی نقد نو منتشر کردیم: (سبک شناسی ..شیوه ی نقد، تحلیل زباشناختی ادبیات، متد ساختار گرایی در نقد ادبی) در ارائه ی متد نقد مشارکت جدی داشته باشد…
باتشکر و سپاس از استادم دکتر آنتون مقدسی به خاطر راهنمایی های گران قدر وی ..
بخش اول
تاریخچه مطالعات نشانه شناسی
1- مفهوم نشانه شناسی
نشانه شناسی تا کنون دچار نوعی پیچیدگی و بی نظمی است، زیرا در این دانش همچون علوم دیگری که تازه پا به صحنه اجتماع گذاشته اند، مطالعات زیادی صورت گرفته؛ اما هنوز به شکل نهایی قاعده مند وضابطه مند نشده است.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع تاریخچه و سیر تکامل سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

بستن منو