مقاله رایگان درباره خواجه نظام الملک

مقاله رایگان درباره خواجه نظام الملک

دانلود پایان نامه

الف. مطالعه و برّرسی جدیدترین پژوهشهای انجام شده در خصوص نظام الملک و سیاست نامه ازجمله دائره المعارفها، شرح حالها و لغت نامه های معتبر.  

ب. جستجو در منابع کهن که به هر دلیل نامی از نظام الملک در آنها آمده است.
ج. مطالعه هدفمند بر روی کتابشناسی های قدیم و جدید و فهارس کتب خطی کتابخانه ها و نیز رؤیت برخی از نسخه های دستنویس و تهیّه بهترین ها.
د. مشورت با کتابشناسان، فهرست نویسان، اساتید و پژوهشگران عرصه تاریخ تمدن اسلامی که مطالعاتی در زندگی و آثار خواجه داشته اند.
چنانچه تا این مرحله اجمالاً اثری باقی مانده از خواجه شناخته شود برای اطمینان از اصالت کتاب، شایسته است روند پژوهش به این ترتیب ادامه یابد:
– جستجوی دقیقتر در منابع کهن تا معلوم شود آیا از گذشتگان کسی به نام یا بخشی از این اثر – ولو با اسامی دیگر یا اختلاف نسخ- اشاره ای کرده است؟
– جستجوی گسترده در کتابخانه های داخل و خارج ایران که نسخه های خطی در اختیار دارند تا معلوم شود آیا نسخه هایی از این اثر متعلّق به دوره های قبل وجود دارد؟
– بررسی صحّت حکایت های نقل شده در این اثر از جهت محل صدور، واقعیت عقلی و انطباق تاریخی با زمانهای مسلّم و قطعی.
– مقایسه تطبیقی اسامی خاص، اشعار، آیات، احادیث، حکایات و وقایع یاد شده در این اثر با آنچه در منابع دست اول و متیقّن تاریخی و دینی آمده است.
نتایج تحقیقات
اوّل. نام آثار دیگر نظام الملک در منابع کهن و مطالعات جدید
برّرسی های انجام شده نشان می دهد که در منابع متعدد قدیم و جدید آثار دیگری غیر از سیرالملوک به خواجه نسبت داده شده است. نام و مشخصات آنها به تفکیک از این قرار است:
الف. نتایج ردیابی در منابع قدیم به ترتیب تاریخی
رساله مکارم اخلاق رضی‌الدین ابوجعفر محمد نیشابوری(د. 598 ق.) به نام وصیّت نامه.
مجموعه دستنویس در ضمن تحفه بهائی اسماعیل غیاث الملک بن نظام الملک ابرقوئی که در سال 763ق. تحریر شده است. به نام های رساله قانون الملک و رساله دستورالوزاره.
تذکره الشعراء به نام نصیحت نامه نظام الملک.
آثارالوزراء به نام منشآت خواجه نظام الملک.
روضه الصّفا به نام رساله وصایای نظام الملک.
حبیب السیر فی اخبار افراد بشر به نام وصایای خواجه نظام الملک.
دستورالوزراء به نام وصایای خواجه نظام الملک.
جوامع الحکایات به نام وصیّت نامه نظام الملک.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع مطالعات فرهنگی

Close Menu