مقاله رایگان درباره ادبیات معاصر

مقاله رایگان درباره ادبیات معاصر

دانلود پایان نامه

شارحان شعر قدیم ومنتقدان آن از آثار زبان دانان استفاده کردند ونظرات آنان را وارد نقدهای خود نمودند، مثلا شرح ابن نحاس از بیت طرفه:  

و برک هجود قد أثارت مخافتی …
وی می گوید؛ منظور از (البرک)‌:‌ شتران زانو زده؛ یعنی‌ شترانی‌که سینه هایشان روی زمین است. سپس این دلالت تطور می کند و معنی آن، خیر پا برجا می شود.
یا در گفته ی عمرو بن کلثوم: ‌أخذن علی بعولتهن عهداً
(البعوله) درین متن یعنی شوهران است، که مفرد آن بعل است. اصل این واژه (البعل) جایگاه بلند ومرتفع است، به همین علت به (السید) بعل می ‌گفتند. در دوره های کهن نیز بعل یکی‌ از نامهای‌ خدایان بود. بعداً به زمین هایی که با آب باران آبیاری‌ می‌ شد (دیمی)‌،‌ به خاطر ارتباط آن با خدایان (بعل)‌ به آن اطلاق شد. سپس این معانی را تداعی می کرد: سرور، چیره شده،‌ شوهر و..است.
ابن انباری تعدادی از دلالتهای ماده (‌ج ل و) در ارائه بیت امریء القیس آورده:
ألا أیها اللیل الطویل ألا انجل
(الانجلاء): به معنی الانکشاف است والأمر الجالی: المنکشف است از همان ریشه هم جلوت العروس،‌ جلوت السیف سرچشمه می گیرد. وجلا القوم عن منازلهمیعنی رحلوا است، و مثل آن گفته عمرو بن کلثوم است:
ونحن الحاکمون إذا أطعنا ..
(‌الحاکمون) ما کسانی هستیم که مردم را از آنچه لیاقت ندارد بدان وارد شوند، منع می کنیم. وریشه ی (ح ک م) به رای و عقل دلالت می کند. و این انتقالی‌ است از مادی حسی به ذهنی مجرد.
و گفته لبید:
….. فی ‌لیله‌ کفر النجوم غمامها ..
ابن انباری وابن نحاس اجماع می کنند که (کفر)‌ دلالت مادی دارد. یعنی (غطّی)، اینجا هم به همین معنی استفاده شده: آن یک شب تاریکی است که ابرها درآن ستارگان را پوشاندند. سپس (کفر) دلالت مجرد گرفت و بی دین هم کافر نام شد چون نعمت های خداوند را مى پوشاند و با دینش مخالفت می کند. به کشاورز هم کافر گفته می شود؛ چون بذرها را با خاک می پوشاند. الکَفر هم به معنای‌ روستاست،‌ در بسیاری از کشورهای‌ عربی‌ از این واژه استفاده می شود.
ابن جنی نیز بیت ابو ‌صخر الهذلی را بیان می‌ کند:
… أو عن مها بلق بجو باقل
می گوید دلالت لفظ (مها) ریشه بانی آن: (موه) است. از آب به تشویق منتقل شده، سپس به نیرنگ و فریب. این معانی حسی پس از آن به معنای‌ ذهنی‌مجرد راه پیدا می کند و معنای فریبکاری و گمراهی را می گیرد: (موه).
ابن انباری در مورد بیت شاعر می گوید:
… کتائب یطعنّ و یرتمینا
ریشه ی(کتب) در اصل دوختن چرم مشک است، سپس معنای‌ پیوستگی حرفها به یکدیگر گرفت. (کاتب) هم از این ریشه آمده چون کاتب حرفها را به یکدیگر پیوند می دهد. می‌ گویند: (کتبت القُربه).
کوششهای شارحان اشعار قدیم از قبیل ابن انباری، ابن النحاس، ابن جنی همگام با مساعی زبان دانان عرب تطور دلالتی الفاظ را در زبان وشعر تتبع کردند.
نقد نشانه شناختی عربی معاصر:
نقد نشانه شناختی کهن در نقد نو ومعاصر استمرار پیدا نکرد، زیرا منتقدان جدید به مسأله ی تجدد مشغول شدند. پنجره های خود را به روی‌ نسیم های وزان فرهنگهای امتهای‌ دیگر گشودند، و با نوآوری های فرهنگی در زمینه های علم، ادب، هنر، نقد و …. تعامل کردند. آن گاه متدهای نقد ادبی، متدهای‌ پژوهش علمی، و سبکهای ادبیات معاصر پیشرفت کرد. محققان و پژوهشگران عرب نیز از نتایج این دادوستد فرهنگی که گرایش های نقدی متجددی فراروی‌ آنها گذاشت؛ از نقد رمانتیسم گرفته تا نقد تاریخی، اجتماعی، روان شناختی در دوره ی جدید سپس گرایش های نقدی زبانشناختی، سبکی، ساختارگرایی، نشانه شناسی و …بهره های فراوانی بردند.
و به رغم این که محققان عرب در اوایل دهه ی هفتاد قرن پیش با این متدهای جدید نقد آشنا شدند. اما با فعالیت وپشت کاری بیشتر گذشته را جبران نمودند.
زمانی که این متدهای نقد به درهای بسته رسید، با یک رویکرد متجدد ونو بروز کرد، پس از خاکستر ساختارگرایی متد نشانه شناختی نقد ادبی سر برآورد. نقدی که بر زبانشناسی وساختارگرایی و نشانه شناسی معاصر استوار بود.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد امر به معروف و نهی از منکر

بستن منو