مقاله رایگان با موضوع معناشناسی شناختی

مقاله رایگان با موضوع معناشناسی شناختی

دانلود پایان نامه

 

دشتی، علی(1381): در قلمرو سعدی، تهران: امیر کبیر.
دوبوکور، مونیک(1376): رمزهای زندهجان، ترجمهی جلال ستاری، چاپ دوم، تهران: مرکز.
دهخدا، علی اکبر(1373): لغت نامه، چهارده جلد، چاپ اوّل از دورهی جدید، تهران: دانشگاه تهران.
دهقانی، محمد(1387): وسوسهی عاشقی، بررسی تحول مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران، تهران: جوانهی رشد.
راسخ مهند، محمد (1384): «زبانشناسی شناختی»، مجلهی زبانشناسی، سال 2، شماره2، پیاپی40، صص92-77.
ــــــــــ (1389): درآمدی بر ز بانشناسی شناختی (نظریهها و مفاهیم)، تهران : سمت.
ــــــــــ و سهرابی، رخساره(1391): «سیر استعاره در شعر سنتی و نو فارسی(مبتنی بر گزیدهی اشعار حافظ و سهراب سپهری)»، هفتمین همایش بینالمللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
راکعی، فاطمه (1388): «نگاهی نو به استعاره: تحلیل استعاره در شعر قیصر امینپور»، پژوهش های ادبی، سال7 ، شماره 26، صص 99-77.
رضاپور، ابراهیم و آقاگلزاده، فردوس(1391): «نقش استعاره در برجستهسازی و حاشیهرانی ایدئولوژی در روزنامههای داخلی»، زبانپژوهی دانشگاه الزهرا، سال4، شماره7، صص 94-67.
رفیعزاده، سرورسا و صالحینیا، مریم(1392): «بازنمایی مناسبات قدرت در زبان دبیری با تکیه بر دستورالکاتب فی تعیینالمراتب»، نقد ادبی، سال6، شماره 24، صص 62-31.
رفیعینیا، پروین و اصغری، آرزو(1386): «رابطهی بین انواع عشق و بهزیستی ذهنی در دانشجویان متأهل»، خانوادهپژوهی، سال3، شماره 9، صص 501-491.
روزبه، محمدرضا و ضرونی، قدرتاله(1390): «تحلیل ماهیت معشوق و سیر تحول آن در اشعار قیصر امینپور»، بهار ادب، سال4، شماره1، صص308-291.
روشن، بلقیس و اردبیلی، لیلا(1392): مقدمهای بر معناشناسی شناختی، تهران: علم.
ریچاردز، آی. ای (1382): فلسفهی بلاغت، ترجمهی علی محمدی آسیابادی، تهران: قطره.
ریچموند، ویرجینیا و مک کروسکی، جیمز سی(1388): رفتار غیرکلامی در روابط میانفردی، ترجمهی فاطمهسادات موسوی و ژیلا عبدالهپور، چاپ دوم، تهران: دانژه.
زارع، احسان و دیگران(1392):«تیپشناسی شخصیتی مطلوب شاغلان عرصههای مهندسی»، آموزش مهندسی ایران، سال15، شماره59، صص57-39.
زاهدی، کیوان و ذهاب ناظوری، سمیرا(1390): «نامامدامها در حوزهی سر در ضربالمثلها و امثال و حکم فارسی و انگلیسی: تحلیل شناختی پیکره-بنیاد فرهنگی»، تازههای علوم شناختی، سال 13، شماره 4، صص18-1.
زرینکوب، عبدالحسین(1362): یادداشتها و اندیشهها، چاپ چهارم، تهران: علمی.
زندی، بهمن و روشن، بلقیس(1383): «بررسی کاربرد انواع گروههای اسمی در جملههای نوشتاری کودکان فارسی زبان»، پیک نور، سال 2، شماره1، صص 34-27.
زنگویی، اسدالله؛ شعبانی ورکی؛ بختیار؛ فتوحی، محمود و مسعودی، جهانگیر (1389): «استعاره، مفهوم، نظریهها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت»، مطالعات تربیتی و روانشناسی، سال11، شماره1، صص 108-77.
ژان، شوالیه (1384): فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضایلی، تهران: جیحون.
ساسانی، فرهاد(1385): «زمان در فضای مجازی»، پژوهشنامهی فرهنگستان هنر، شماره1، صص 74-65.
ستاری، جلال(1372): مدخلی بر رمزشناسی عرفانی، تهران: مرکز.
سجودی، فرزان (1385): «نشانهشناسی زمان و گذر زمان، بررسی تطبیقی آثار کلامی و تصویری»، پژوهشنامهی فرهنگستان هنر، شماره 1، صفحات 64-46.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعزمان بندی، حمایت اجتماعی، پرخاشگری، فشار روانی

بستن منو