مقاله رایگان با موضوع محمدرضا شفیعی کدکنی

مقاله رایگان با موضوع محمدرضا شفیعی کدکنی

دانلود پایان نامه

مالمیر، تیمور و قربانی، خاور(1386):«تبیین متناقضنمای وحدت و کثرت در آثار عطار نیشابوری»، مجلهی دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره201، صص 116-97.  

محرمی، رامین(1389): «شوق و اشتیاق در عین وصل در احوال عرفانی»، زبان و ادبیات فارسی، س18، شماره68، صص184-163.
محمدابراهیمی جهرمی، زینب و ذاکری، طاهره(1389): «مطالعهی تفاوتهای نوشتاری در آثار نویسندگان معاصر ایرانی با توجه به متغیر جنسیت»، زن در فرهنگ و هنر(پژوهش زنان)، دوره 1، شماره3، صص37-23.
محمد بن منور(1386): اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ هفتم، تهران: آگاه.
محمدپور، حمیدرضا(1386):«مفهوم آیه در قرآن کریم»، بلاغ مبین، شماره11 و 12، صص70-53.
محمدحسینزاده،عبدالرضا و عارفی، علی(1388): «جایگاه دل در عرفان اسلامی با تکیه بر دیدگاه مولانا»، پژوهشنامهی اخلاق، سال2، شماره 6، صص80-57.
محمدی آسیابادی، علی(1388): «در نظربازی حافظ»، پژوهشنامهی زبان و ادب فارسی( گوهر گویا)، سال3، شماره 2، پیاپی10، صص 136-109.
محمدی، کاظم(1381): چالش درون، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مدرسزاده،عبدالرضا(1390): «بررسی شیوهی واسوخت در غزلیات سعدی»، پژوهشهای زبانشناسی، سال3، شماره2، صص34-19.
مرزبند، رحمتالله(1391):«علم به خدا در اندیشهی مولوی و کییرکگور»، اندیشهی نوین دینی، سال8، شماره28، صص 154-127.
مشایخی، مهین (1389): «بررسی طرحوارههای تصوری مکانی – حرکتی در زبان فارسی از منظر زبانشناسی شناختی»، پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
مشعشعی، پانتهآ(80-1379): استعاره در زبان فارسی، پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مصفی، ابوالفضل(1369): فرهنگ دههزار واژه از دیوان حافظ، تهران، پاژنگ.
معروف،عبدالرضا(1385): «نظر از دیدگاه سعدی»، حافظ، شماره 29، صص70-66.
معصومی، علی و کردبچه، مریم(1389): «استعارههای هستیشناختی در دستنوشتههای کودکان»، پازند، سال6، شماره 22 و 23، صص99-79.
معین، محمد(1360): فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، تهران: امیر کبیر.
مقدادی، بهرام(1378): فرهنگ اصطلاحات ادبی از افلاطون تا عصر حاضر، تهران: فکر روز.
ملکیان، مصطفی(1383):«درد از کجا؟ رنج از کجا؟»، هفت آسمان، شماره24، صص 71-51.
ملکیان، معصومه و ساسانی، فرهاد(1392): «بیان استعاری غم و شادی در گفتار روزمره»، پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی، سال3، شماره5، صص139-114.
موحد، ضیاء(1373): سعدی، تهران: طرح نو.
ـــــــــــ(1389): دیروز و امروز شعر فارسی، تهران: هرمس.
موحدی، محمدرضا(1388): «عقل در کوی عشق(دیدگاه شیخ نجمالدین رازی دربارهی عقل و عشق)»، پژوهشهی فلسفی-کلامی، سال 11، شماره 41، صص194-167.
مولوی، جلالالدّین محمّد(1384)، مثنوی، دفتر دوم، تصحیح محمّد استعلامی، چاپ هفتم، تهران: سخن.
ــــــــــــــ (1385): گزیده غزلیات شمس، مقدمه و شرح محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ چهاردهم، تهران: امیر کبیر.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد فرقه های مسیحی

بستن منو