مقاله رایگان با موضوع علامه طباطبایی

مقاله رایگان با موضوع علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

صدیقیان، مهیندخت(1378): فرهنگ واژهنمای غزلیات سعدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.  

ــــــــــ‌ و میرعابدینی، ابوطالب(1366)، فرهنگ‌ واژه‌‌نمای حافظ، تهران: امیرکبیر.
صرفی، محمدرضا(1388): «بررسی کارکردهای نمادین زمان در شعر عرفانی با تکیه بر دیوان حافظ»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره 25، صص113-93.
صفوی، کوروش(1380): گفتارهایی در زبانشناسی، تهران: هرمس.
ـــــــــــــــــ (1382):«بحثی دربارهی طرحهای تصویری از دیدگاه معنیشناسی»، نامهی فرهنگستان، دوره6 ، شماره 1، صص 85-65.
ــــــــــــ (1383 ): درآمدی بر معنی شناسی، چاپ دوم، تهران : سوره مهر.
صیادکوه، اکبر(1386): مقدمهای بر نقد زیبایی شناسی سعدی، تهران: روزگار.
ــــــــــ و رحمانیان، علی(1392): «پیوند زلف و دل و کارکردهای هنری آن در دیوان حافظ»، شعر پژوهی، سال5، شماره2، پیاپی 16، صص61-82.
عابدی، کامیار(1390): «چرا شاملو حافظ را ستایش میکرد و سعدی را نکوهش؟»، ماهنامهی تجربه، دوره جدید، شماره4، پیاپی79، صص 7-5.
عامری گلستانی، حامد و قادری، نفیسه سادات(1391): «نگاهی گفتمانی به اسلامهراسی»، پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال2، شماره4، صص 153-129.
عبادیان، محمود(1372): تکوین غزل و نقش سعدی، تهران: هوش و ابتکار.
عرب یوسف آبادی، فائزه و فرضی شوب، منیره (1390): «بازتاب فناوری و ماشینیزم در استعاره های فارسی محاورهای از دیدگاه زبانشناسی شناختی»، پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی، دوره 2 ، شماره 1 ، صص 119-103.
عموزاده، محمد و بهرامی، فاطمه (1391): «ساخت افعال سبک براساس زبانشناسی شناختی». فصلنامه زبان و ادبیات تطبیقی. د2. ش4. صص169- 191.
عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر(1385): قابوسنامه، تصحیح غلامحسین یوسفی، چاپ چهاردهم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
عینالقضات همدانی، ابوالمعالی عبدالله بن محمد(1386): تمهیدات، به کوشش عفیف عسیران، چاپ هفتم، تهران: منوچهری.
غفاری، مهبد(1384): بررسی فعل در زبان فارسی براساس نظریه معنیشناسی شناختی، رسالهی دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
فرخی سیستانی، علی ابن جولوغ(1385): دیوان اشعار، به کوشش محمد دبیرسیاقی، چاپ هفتم، تهران:زواز.
فرگاس، جوزف(1379): روانشناسی تعامل اجتماعی: رفتار میانفردی، ترجمهی خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت، چاپ دوم، تهران: ابجد.
فتوحی رودمعجنی، محمود(1389): بلاغت تصویر، چاپ دوم، تهران: سخن.
ـــــــــــــ (1390): سبکشناسی نظریهها، رویکردها و روشها، تهران: سخن.
فقیه ملک مرزبان، نسرین و جواهری، سپیده(1390): «بررسی ساختار مدور سوانحالعشاق احمد غزالی»، دوفصلنامهی ادبیان عرفانی دانشگاه الزهرا، سال3، شماره 5، صص 81-57.
ـــــــــــ و فردوسی، مرجان(1391): «گفتمان حکومتی در گلستان سعدی»، پژوهشنامهی علوم سیاسی، سال7، شماره3، صص40-7.
فولادی، علیرضا(1390)، «عرفان اشعار امام خمینی(ره) عرفان انفسی است»، 18 خرداد، www.ibna.ir .
فیارتز، کورت (1390): «تصحیح فرضیه توارث : تعامل میان سلسلهمراتب استعاری و مجازی»، ترجمهی لیلا صادقی، استعاره و مجاز شناختی، گردآوری آنتونیو بارسلونا، ترجمهی فرزان سجودی و دیگران، تهران: نقش جهان، صص 182-156.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوع ماریا مونته سوری

بستن منو