مقاله رایگان با موضوع زبان و ادبیات عربی

مقاله رایگان با موضوع زبان و ادبیات عربی

دانلود پایان نامه

 

مهرابی، معصومه(1385): «معنیشناسی واژگانی از دیدگاه زبانشناسی شناختی»، پازند، سال2، شماره7، صص88-79.
نجومیان، امیرعلی(1391): «عشق متنی، تجربهی عشق در کتاب عشق روی پیادهرو نوشتهی مصطفی مستور»، نقد ادبی، سال 5، شماره18، صص 117-97.
نقرهکار، عبدالکریم(1387): درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی، تهران: شرکت طرح و نشر پیام سیما.
نقوی، نقیب(1387): «از تبار آب یا از دودمان آفتاب، نگاهی به بازتاب اسطورهها در شعر نیمایی»، فصلنامهی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شماره20، صص 53-35.
نظری، جلیل(1386):«مفتی ملت و اصحاب نظر»، مجلهی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره26، شماره2، پیاپی 51، صص 262-243.
نوذری، حسینعلی(1379): پست مدرنیته و پست مدرنیسم، تهران: نقش جهان.
نورمحمدی، مهتاب(1387): تحلیل مفهومی استعارههای نهجالبلاغه: رویکرد زبانشناسی شناختی، پایان نامهی کارشناسی ارشد، رشتهی زبان شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس.
نوروزی، علی و عباسزاده، جمشید(1389): «حسن تعبیر در زبان و ادبیات عربی شیوهها و انگیزهها»، مجلهی زبان و ادبیات عربی، شماره3، صص 149-174.
واردی، زرین(1384):«بازگشت، نیمنگاهی به سفرهای ادیسه و مرغان منطقالطیر»، مجلهی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره22، شماره3، پیاپی44، صص 228-218.
هاشمپور، پریسا(1390):«مفهوم کیفی حرکت در فضای معماری سنتی و مدرن»، اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، تبریز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز، صص 316-299، www. Civilica.com.
هاشمی، زهره(1389): «نظریهی استعارهی مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون»، ادب پژوهی، شماره 12، صص140-119.
ــــــــ و قوام، ابوالقاسم(1392): «بررسی شخصیت و اندیشههای عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعارهی شناختی»، جستارهای ادبی، شماره182، صص 104-75.
هاوکس، ترنس(1377): استعاره، ترجمه ی فرزانه طاهری، تهران: مرکز.
هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان(1387): کشفالمحجوب، تصحیح محمود عابدی، چاپ چهارم، تهران: سروش.
همایی، جلالالدین(1374): معانی و بیان، تهران: هما.
همتی قراملکی، مریم و آزاد، حسین(1387): «مقایسهی هیجانهای بیان شده در شعرهای شاعران مشهور ایران»، دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره37، صص162-147.
یارمحمدی، لطف الله (1372): شانزده مقاله در زبان شناسی کاربردی و ترجمه، شیراز: نوید شیراز.
ــــــــــــ (1383): گفتمانشناسی رایج و انتقادی، تهران: هرمس.
یوسفی راد، فاطمه (1382): بررسی استعارهی زمان در زبان فارسی: رویکرد معنی شناسی شناختی، پایاننامهی کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس.
ــــــــــــ (1387): بررسی زبان فارسی در چارچوب معناشناسی شناختی با نگاه ویژه به حروف اضافه مکانی، پایاننامهی دکتری، دانشگاه تربت مدرس.
Asher , R.E (1994) : The encyclopeda of language and linguistics , London, Pregmon Press.
Evans , Vyvyan and Green , Melanie(2006):Cognitive linguistics : an Intruduction ,Edinburge University Press.
Jakel, Olaf(2002):The Cognitive Theory Of Metaphor Applied To Religious texts , in Metaphorik.de.pp.20-41.
Jonson,M (1987): The body In The Mind : The Bodily Basis of Meaning, Reason And Imagination , Chicago University Press.

مطلب مرتبط :   ارتباطات بین المللی

بستن منو