مقاله رایگان با موضوع تحلیل گفتمان انتقادی

مقاله رایگان با موضوع تحلیل گفتمان انتقادی

دانلود پایان نامه

فیاضی، مریم السادات؛ کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه؛ گلفام، ارسلان؛ افراشی، آزیتا و آقاگل زاده، فردوس(1387): «خاستگاه استعاری افعال حسی چند معنا در زبان فارسی از منظر معنی شناسی شناختی»، ادب پژوهی، سال 2، شماره 6، صفحات 109-87.  

قائمینیا، علیرضا(1386): «زبانشناسی شناختی و مطالعات قرآنی»، ذهن، شماره 30، صص 26-3.
ــــــــــــ (1388): «نقش استعارههای مفهومی در معرفت دینی»، قبسات، سال 4، صص 184-159.
ــــــــــــ (1390): معنیشناسی شناختی قرآن، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسلامی.
قادری نجفآبادی، سلیمان(1392): «استعاره، بدن و فرهنگ: مفهومپردازی دل، جگر و چشم در بوستان»، نقد ادبی، سال6، شماره23، صص123-105.
ـــــــــــ و توانگر، منوچهر(1392): «تحلیل شناختی پارهای از استعارههای دل در بوستان سعدی»، زبانشناسی و گویشهای خراسان، سال5، شماره1، صص 51-21.
قاسمزاده، حبیبالله (1379): استعاره و شناخت، تهران: فرهنگان.
قاسمزاده، سید علی و گرجی، مصطفی(1390)، «تحلیل گفتمان انتقادی رمان دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت»، ادبپژوهی، شماره17، صص63-33.
کاسیرر، ارنست(1378): فلسفهی صورتهای سمبلیک، جلد2، ترجمهی یدالله موقن، تهران: هرمس.
کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و حاجیان، خدیجه (1389): « استعاره های جهتی قرآن با رویکرد شناختی »، نقد ادبی، سال3، شماره9، صص 139-115.
کریمی، طاهره و علامی، ذوالفقار(1392): «استعارههای مفهومی در دیوان شمس بر مبنای کنش خوردن»، نقد ادبی، سال6، شماره24، صص168-143.
کزازی، میرجلالالدین و دیگران(1390):«آتش در آثار منظوم مولانا»، تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، پیاپی8، صص 60-25.
کیدنز، آنتونی(1383): «چکیدهی آثار آنتونی کیدنز»، ترجمهی حسن چاووشیان، تهران: ققنوس.
گلفام، ارسلان و اعلایی، مریم (1387): «بررسی ساختهای طرحوارهای در غزلیات حافظ به منظور معرفی طرحوارههای جدید»، زبان و زبانشناسی، سال 4، شماره 2، صص 94-81.
ـــــــــــــ و ممسنی، شیرین(1387): «بررسی راهیرهای شناختی استعاره و کنایه تصوری در اصطلاحات حاوی اعضای بدن»، پازند، شماره 12، صص 109-93.
ـــــــــــ ؛ کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و حسندوخت فیروز، سیما (1388): «استعارهی زمان در شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه زبان شناسی شناختی»، نقد ادبی، سال2، شماره7، صص136-121.
ـــــــــ و بهرامی خورشید، سحر(1388): «سببی سازی و تصویرگونگی: رویکردی شناختی»، دو فصلنامهی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا، سال1، شماره1 ، صص166-143.
گندمکار، راحله(1391): «نگاهی تازه به چگونگی درک استعاره در زبان فارسی»، ادب پژوهی، شماره19، صص167-151.
گوهری، مهشید و عباسی، جواد و مهدوی، محمدجواد(1392): «ارزیابی جایگاه مغولان در شهنشاهنامهی احمد تبریزی»، جستارهای ادبی، شماره180، صص 84-57.
گوهرین، صادق(1388): شرح اصطلاحات تصوف، تهران: زوار.
لوریا، الکساندر(1376): زبان و شناخت، ترجمهی حبیب الله قاسمزاده، تهران: فرهنگان.
لیکاف، جرج(1383): «نظریهی معاصر استعاره»، ترجمهی فرزان سجودی ، استعاره مبنای تفکر و ابزار زیبایی آفرینی، به کوشش فرهاد ساسانی، تهران: سوره مهر، صص 298-195.
مادرشاهیان، سارا(1389): «مقایسهی افعال حسی در غزلیات سعدی و حافظ»، نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میانرشتهای، بیرجند: دانشگاه بیرجندwww.civilica.com.
ماسه، هانری(1362): تحقیق دربارهی سعدی، ترجمهی غلامحسین یوسفی و حسین مهدوی اردبیلی، تهران: توس.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع جرم انگاری، عدالت کیفری، وجدان جمعی، سقط جنین

بستن منو